Regulamin

Polityka prywatności

Polityka Cookies

Regulamin

Serwis mfind.pl jest platformą internetową stworzoną w celu umożliwienia Użytkownikom Serwisu dostępu do
propozycji ofertowych usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w
szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych, działającą na podstawie niniejszego Regulaminu w oparciu o
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. mfind sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu należącego do mfind
IT sp. z o.o. udostępnia Użytkownikom bezpłatnie zasoby Serwisu dotyczące rynku ubezpieczeniowego.

§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

1. mfind sp. z o.o. lub Usługodawca – mfind sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 74 lok.
U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000488906, NIP:
5223011279, Regon: 147010378, wysokość kapitału zakładowego spółki: 659 800 zł, kapitał opłacony w
całości. mfind sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników
ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie,
przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa pod numerem 11220945/A.

2. mfind it sp. z o.o. lub Administrator – podmiot zajmujący się zarządzaniem Serwisem i utrzymaniem
jego sprawnego działania, będący jednocześnie właścicielem domeny znajdującej się pod adresem:
www.mfind.pl,
tj. mfind IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 74 lok. U1, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536322, NIP: 5223020611, Regon: 360099494, wysokość kapitału
zakładowego spółki: 25 000 zł, kapitał opłacony w całości.

3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
korzystające z zasobów i usług udostępnionych w Serwisie lub przez Call Center.

4. Serwis – portal internetowy, który znajduje się pod następującym adresem internetowym:
https://www.mfind.pl.
Serwis jest platformą internetową, stanowiącą zestawienie różnego rodzaju usług internetowych,
umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z udostępnionych zasobów Serwisu dotyczących rynku
ubezpieczeniowego, a także świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną, w tym
zawarcie umów ubezpieczenia.

5. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Administratora lub Usługodawcę lub Zakłady
ubezpieczeń.

6. Konsultant Call Center – pracownik Administratora lub Usługodawcy lub Zakładu ubezpieczeń obsługujący
Call Center.

7. Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające zawieranie umów
ubezpieczenia lub umów świadczenia usług medycznych na odległość i bieżące dokonywanie płatności przy
użyciu kart płatniczych i natychmiastowe wykonywanie przelewów elektronicznych.

8. Czynności agencyjne – czynności wykonywane przez pracowników mfind sp. z o.o. w imieniu zakładu
ubezpieczeń polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym
przez niego zakładem ubezpieczeń, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych
do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w
zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

9. Usługi – umożliwienie Użytkownikowi porównywania ofert ubezpieczeniowych lub pakietów medycznych za
pomocą Serwisu oraz Czynności agencyjne, o których mowa w pkt 8 powyżej, w zakresie zawierania umów
ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub Call Center i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej
lub innych opłat przy użyciu kart płatniczych lub przelewów bankowych.

10. Zakład ubezpieczeń – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu
ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego
pełnomocnictwa, Usługodawca wykonuje czynności agencyjne; informacja o Zakładach ubezpieczeń, na rzecz
których Usługodawca wykonuje czynności agencyjne znajduje się w Serwisie oraz w Rejestrze Agentów
Ubezpieczeniowych, dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem
https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml.

11. Usługodawca świadczeń medycznych – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z
zakresu świadczeń usług medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niebędący
ubezpieczycielem, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, Usługodawca prezentuje
ofertę oraz pośredniczy w jej zakupie świadczonych przez ten podmiot usług.

12. Ubezpieczający – Użytkownik zawierający umowę ubezpieczenia z wykorzystaniem Stron transakcyjnych
Serwisu.

13. Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, na której rachunek jest zawierana umowa ubezpieczenia.

14. Polisa – dokument, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

15. Umowa ubezpieczenia – zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a wybranym przez niego Zakładem ubezpieczeń
umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń majątkowych lub osobowych.

16. Umowa o świadczenie usług medycznych – zawarta pomiędzy Użytkownikiem a wybranym przez niego
Usługodawcą świadczeń medycznych umowa w zakresie świadczeń medycznych.

17. Uodo – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

18. Uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.
1204 z późniejszymi zmianami).

19. Uuo – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi
zmianami).

20. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi
zmianami).

21. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana Umowa ubezpieczenia w
zakresie ubezpieczeń dobrowolnych; OWU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Stron
transakcyjnych w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

22. Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, określający zasady
gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, funkcję i cel
oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz
zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.

§ 2. Postanowienia wstępne

1. Regulamin został sporządzony i funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa.

2. Przedmiotem regulacji są warunki funkcjonowania portalu internetowego mfind.pl, znajdującego się pod
adresem internetowym
https://www.mfind.pl.
Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres
odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu świadczącego Usługi za pośrednictwem Serwisu.

3. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu
wykorzystywanego na podstawie stosownych umów przez Usługodawcę oraz za pośrednictwem Call Center.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z
Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest akceptacją
wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązaniem Użytkownika do ich przestrzegania, przez co zawiera on
z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Każdy Użytkownik w celu skorzystania z Usług wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w
zakresie i na zasadach określonych w Polityce Prywatności lub w zakresie i na zasadach określonych w
art. 23 Uodo.

6. Usługodawca, w związku z działalnością w charakterze agenta ubezpieczeniowego zobowiązany jest do
stosowania „Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych”, uchwalonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, których
treść jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń, pod adresem:
http://piu.org.pl/zasady-dobrych-praktyk/project/132/pagination/1.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w
szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn.
zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., nr 11, poz.
66), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn.
zm. – zwanej dalej „Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym”), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumentów (Dz.U z 2014 r. poz. 827) oraz innych stosownych aktów prawnych.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie odnoszą się do usługi forum mfind, świadczonej przez mfind
IT sp. z o.o., objętej osobnym regulaminem, dostępnym pod adresem:
https://www.mfind.pl/regulamin_forum.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy

o świadczenie Usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy Regulamin, w tym Polityka Prywatności stanowi integralną część zawieranej przez mfind sp. z
o.o. z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług
udostępnionych w Serwisie dostępnych pod adresem
www.mfind.pl
musi być poprzedzone pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, w tym Polityki Prywatności, co
wiąże się z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia
odrębnej umowy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas korzystania przez
Użytkownika z zasobów Serwisu.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się
automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez
Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa lub z chwilą zakończenia przez
Użytkownika rozmowy z Konsultantem Call Center.

3. Jeżeli Użytkownik złożył wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia lub Umowy o świadczenie usług
medycznych, a następnie zawarł za pośrednictwem Serwisu Umowę ubezpieczenia / świadczenia usług
medycznych – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania Umowy
ubezpieczenia / świadczeń medycznych, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w OWU
wybranego Zakładu ubezpieczeń / Usługodawcy świadczeń medycznych w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych
lub umów o świadczenia medyczne oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku ubezpieczeń
obowiązkowych, o których mowa w tej ustawie, w tym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

4. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od
dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

5. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej
decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego w formie pisemnej na
adres ul. Człuchowska 74 lok. U1, 01-360 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres
pomoc@mfind.pl.

7. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do
Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą
wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 4. Porozumiewanie się Usługodawcy z Użytkownikiem

1. Porozumiewanie się pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w zakresie świadczonych Usług następuje:

 1. poprzez umieszczanie za pośrednictwem strony internetowej
  www.mfind.pl
  komunikatów kierowanych przez Usługodawcę do Użytkowników;
 2. telefonicznie – w odniesieniu do Użytkowników korzystających z Usług za pomocą Call Center;
 3. za pomocą poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail
  oraz następującego adresu e-mail Administratora:
  admin@mfind.pl
  lub adresu e-mail Usługodawcy:
  pomoc@mfind.pl.

2. Ponadto, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą również:

 1. kierując pismo na adres korespondencyjny mfind IT sp. z o.o.: ul. Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa,
 2. wysyłając wiadomość e-mail na adres:
  pomoc@mfind.pl
  lub poprzez dedykowany formularz kontaktowy,
 3. dzwoniąc na numer telefonu: 22 490 90 00,
 4. wyrażając taką wolę poprzez zaznaczenie prośby o kontakt ze strony Call Center
 5. osobiście w siedzibie Usługodawcy, pod adresem wskazanym w punkcie a.

3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formy kontaktu wskazanej w ust. 2, Usługodawca może
udzielić odpowiedzi, stosownie do okoliczności:

 1. poprzez wysłanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję na adres nadawcy,
 2. telefonicznie za pośrednictwem Call Center,
 3. osobiście przez swojego przedstawiciela,
 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

§ 5. Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

1. Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone przez cały czas, tj. przez 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zaś w przypadku Call Center w terminach i godzinach pracy Zakładów
ubezpieczeń lub Usługodawcy.

2. Za korzystanie z Serwisu w zakresie porównywania ofert ubezpieczeniowych, a także za przedstawienie
ofert ubezpieczeniowych przez Konsultanta Call Center Użytkownik nie ponosi kosztów innych niż opłata za
połączenie.

3. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia / świadczeń medycznych za pośrednictwem Serwisu lub Call
Center Użytkownik ponosi koszt polisy / umowy, zgodnie z przyjętą przez niego ofertą ubezpieczeniową lub
ofertą usług świadczeń medycznych.

4. W prawidłowym działaniu Serwisu oraz Call Center mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami
technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji Serwisu lub systemów
obsługujących Call Center, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub
przetwarzania zebranych danych. O każdej przerwie Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez wyświetlenie
stosownego komunikatu na stronie internetowej Serwisu.

5. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika
ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie.
Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub
wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci
telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub
jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.

6. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w
korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę
Użytkownika, Usługodawcę, Zakład ubezpieczeń, Usługodawcę świadczeń medycznych. Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia
zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

7. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku
podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, mfind sp. z o.o. ma prawo do podjęcia
stosownych czynności, w tym do usunięcia skutków takich działań. Działania Użytkownika polegające na
próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej
sytuacji Administrator jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do
naprawienia poniesionej przez niego szkody.

8. Zakazane jest również dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu lub Call Center treści o charakterze
bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać
zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez
Użytkownika z Serwisu lub usług Call Center w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby
prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i
rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez legitymowania się przesłanką przetwarzania
danych.

10. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać
lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych
podmiotów.

11. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz przyjętych w
społeczeństwie norm etycznych i moralnych.

12. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z treścią Polityki Prywatności.

§ 6. Prawa własności intelektualnej

1. Usługodawca oświadcza, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz
inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie
wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

2. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących
autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw
ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz praw z patentów do wynalazków Usługodawcy,
Administratora i innych podmiotów.

3. Prawa autorskie do zasobów publikowanych w Serwisie należą do Administratora.

4. Użytkownik jest zobowiązany do niewykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści poza
zakresem własnego użytku osobistego. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i
rozporządzanie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej
zgody Administratora.

§ 7. Zawarcie umowy ubezpieczenia lub świadczenia usług medycznych i zapłata składki
ubezpieczeniowej / opłaty za świadczenie usług medycznych

1. Za pośrednictwem Serwisu lub Call Center możliwe jest zawarcie Umowy ubezpieczenia lub umowy o
świadczenie usług medycznych pomiędzy użytkownikiem, a zakładem ubezpieczeń lub Usługodawcą świadczeń
medycznych reprezentowanym przez Usługodawcę jako agenta ubezpieczeniowego / pośrednika.

2. Użytkownik za pośrednictwem Stron transakcyjnych wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz
wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę lub sumy ubezpieczenia. W przypadku usług Call Center
Użytkownik składa oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Konsultantowi Call Center.

3. W przypadku gdy Użytkownik za pośrednictwem Stron transakcyjnych wskazuje Usługodawcę świadczeń
medycznych i wybiera zakres tych usług. W przypadku usług Call Center Użytkownik składa oświadczenia, o
których mowa w zdaniu poprzedzającym Konsultantowi Call Center.

4. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych
Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz ewentualnie osób uprawnionych do otrzymania świadczeń
ubezpieczeniowych w razie śmierci Ubezpieczonego/ych (zwanych dalej „Uposażonymi”), jak też
zaakceptowanie OWU, a następnie wysokości składki ubezpieczeniowej lub opłaty za świadczenie usług
medycznych.

5. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust. 2, powyżej powinien uzyskać ich zgodę
na przekazanie danych Administratorowi, Usługodawcy, Zakładowi ubezpieczeń, Usługodawcy świadczeń
medycznych oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. Administrator
oraz Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności względem osób trzecich za fakt umieszczenia ich danych w
Serwisie, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.

6. Zawarcie Umowy ubezpieczenia poprzedza wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej za pomocą Stron
transakcyjnych oraz przedstawienie Użytkownikowi podsumowania oferty, obejmującego w szczególności
wskazanie przedmiotu zawieranej umowy oraz jego głównych cech, całkowitych kosztów zakupu polisy oraz
czasu jej trwania.

7. Zawarcie Umowy o świadczenie usług medycznych poprzedza wyliczenie wysokości składki za pomocą Stron
transakcyjnych oraz przedstawienie Użytkownikowi podsumowania oferty, obejmującego w szczególności
wskazanie przedmiotu zawieranej umowy oraz jego głównych cech, całkowitych kosztów zakupu usługi oraz
czasu jej trwania.

8. Użytkownik może także skorzystać z opcji podania w ramach formularza numeru telefonicznego, adresu
email lub innej formy kontaktu, z prośbą o kontakt ze strony Call Center. W przypadku skorzystania z
takiej opcji Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego danych, łącznie z danymi wpisanymi w ramach
Serwisu do Call Center na zasadach szerzej określonych w ramach Polityki Prywatności.

9. Zawarcie Umowy ubezpieczenia / świadczenia usług medycznych następuje poprzez wybór przez Użytkownika
opcji „Kup teraz”, znajdującej się na Stronie transakcyjnej Serwisu, obejmującej podsumowanie oferty i
oświadczenia woli wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku usług Call Center oświadczenie
Użytkownika o przystąpieniu do Umowy ubezpieczenia może być złożone telefonicznie wobec Konsultanta Call
Center.

10. Termin płatności składki ubezpieczeniowej lub opłat za świadczenie usług medycznych jest określany w
umowie ubezpieczenia / świadczenia usług medycznych lub przez zakład ubezpieczeń / dostawcy świadczeń
medycznych na zasadach określonych w KC.

11. W terminie określonym przepisami, po zawarciu Umowy ubezpieczenia / świadczenia usług medycznych
Użytkownik otrzymuje Polisę / Certyfikat na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej,
potwierdzającą zawarcie Umowy ubezpieczenia / świadczenia usług medycznych.

12. Ubezpieczający, będący konsumentem może odstąpić od Umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn,
składając oświadczenie do odpowiedniego Zakładu ubezpieczeń na piśmie, w terminie 30 dni od dnia
zawarcia umowy lub od dnia przekazania mu przez Usługodawcę informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), jeżeli jest to termin
późniejszy.Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.

13. Ubezpieczający / Świadczeniobiorca usług medycznych nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z
wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 12.

14. W przypadku rozpoczętego za zgodą Ubezpieczającego / Świadczeniobiorcy usług medycznych, będącego
konsumentem, świadczenia usług przed upływem terminów, o których mowa w ust. 12 i 13, Usługodawca,
Zakład ubezpieczeń lub Usłgodawca świadczeń medycznych może żądać zapłaty składki/opłat za okres
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej / świadczenia usług medycznych.

15. W niniejszym Regulaminie do Umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie
których jest zawierana Umowa ubezpieczenia oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku
ubezpieczenia OC.

16. W związku z zawarciem Umowy ubezpieczenia / świadczenia usług medycznych Użytkownikowi przysługuje
prawo składania reklamacji zgodnie z postanowieniami §10 niniejszego Regulaminu.

§ 8. Warunki techniczne świadczenia usług

1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu,
Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące,
minimalne wymogi:

 1. przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 37.0,
  Chrome w wersji co najmniej 42.0,
 2. włączona obsługa Cookies i JavaScript
 3. minimalna rozdzielczość monitora 1024×768.
 4. w przypadku usług Call Center wymagane jest posiadanie systemu teleinformatycznego
  umożliwiającego wykonywanie rozmów telefonicznych z funkcją tonowego wybierania numerów.

2. Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez
zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości
256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.

3. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji,
wprowadzane są pliki Cookies.

§ 9. Zasady odpowiedzialności

1. Usługodawca nie odpowiada za podanie przez Użytkownika, w Serwisie pod adresem
www.mfind.pl
niezgodnych ze stanem faktycznym, niepełnych i nieprawidłowych danych, wobec braku możliwości ich
weryfikacji. Skutki uzupełnienia formularza kalkulacyjnego i danych do polisy/umowy przez Użytkownika
nieprawidłowymi danymi ponosi Użytkownik.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy
Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały
zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści
nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą
wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Usługodawcę
wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika,
Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca, ani Administrator nie będzie ponosić
odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o
treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych
Usługodawca zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.

4. W przypadku poniesienia przez Usługodawcę szkody wskutek dostarczenia przez Użytkownika treści i
danych, o których mowa powyżej, Usługodawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Wszelkie
reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu oraz Call Center należy zgłaszać drogą elektroniczną na
adres:
pomoc@mfind.pl
lub telefonicznie na numer Call Center.

2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail,
adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw
związanych ze złożoną reklamacją) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w
tym terminie rozpoznana, Usługodawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i
przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub
korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na
jego podstawie jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych
w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej.

3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.

§ 12. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wszedł w życie z dniem 8.06.2016.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie
14 dni od poinformowania Użytkowników o ich wprowadzeniu z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o zmianach
nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu nie może naruszać żadnych
praw nabytych przez użytkownika na podstawie wcześniejszego brzmienia Regulaminu.

4. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail o
umieszczeniu na stronie Serwisu Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

Mfind spółka z o.o.

ul. Człuchowska 74/U1

01-360 Warszawa

e-mail: pomoc@mfind.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie
korzystania z usług świadczonych za pomocą serwisu internetowego znajdującego się na stronie
internetowej www.mfind.pl oraz usług świadczonych za pośrednictwem call center, działającego pod numerem
telefonu (22) 490 90 00.

Data zawarcia umowy: ………………….

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………

Adres konsumenta: …………………….

Data: …………………

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, dostępnego pod adresem:
https://www.mfind.pl/ubezpieczenie-zdrowotne/regulamin/

oraz „Regulaminu forum mfind”, dostępnego pod adresem:
https://www.mfind.pl/regulamin_forum.
Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych
osobowych Użytkownika, a także funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu
teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§ 1. Definicje

Użyte w treści Polityki Prywatności następujące określenia oznaczają:

1. Właściciel serwisu mfind – mfind IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 74 lok. U1,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536322, NIP: 5223020611, Regon: 360099494,
wysokość kapitału zakładowego spółki: 25 000 zł, kapitał opłacony w całości.

2. Administrator danych osobowych – zgodnie z art. 7 pkt. 4 Uodo organ, jednostka organizacyjna, podmiot
lub osoba, o których mowa w art. 3 Uodo, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest mfind sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Człuchowska 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000488906, NIP:
522301127, Regon: 147010378, wysokość kapitału zakładowego spółki: 659 800 zł, kapitał opłacony w
całości, Zakłady ubezpieczeń oraz Usługodawcy świadczeń medycznych.

3. Usługodawcy – Właściciel serwisu mfind oraz spółka mfind sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Człuchowska 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000488906, NIP: 5223011279, Regon: 147010378, wysokość kapitału zakładowego spółki: 659 800 zł,
kapitał opłacony w całości. mfind sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru
pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą
w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

4. Użytkownik – podmiot, o którym mowa w §1 ust. 3 „Regulaminu serwisu mfind” lub podmiot, o którym mowa
w §1 ust. 1 lit. f „Regulaminu forum mfind”.

5. Serwis – portal internetowy, który znajduje się pod następującym adresem internetowym:
https://www.mfind.pl,
będący platformą internetową, stanowiącą zestawienie różnego rodzaju usług internetowych, o których mowa
w „Regulaminie serwisu mfind” oraz w „Regulaminie forum mfind”.

6. Forum mfind – forum internetowe Usługodawcy, znajdujące się pod adresem:
https://www.mfind.pl/akademia/forum

7. Partnerzy – podmioty współpracujące z Usługodawcami, w tym reklamodawcy i Zakłady ubezpieczeń,
usługodawcy świadczeń medycznych.

8. Uodo – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

9. Uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.
1204 z późniejszymi zmianami).

10. Uuo – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi
zmianami).

11. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi
zmianami).

12. Cookies – pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku komputera
Użytkownika, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia oraz prawidłowe działanie
Serwisu. Niektóre Cookies mogą być przechowywane przez z góry zdefiniowany czas (Użytkownik dysponuje
możliwością ich ręcznego usunięcia), a niektóre są usuwane zaraz po zakończeniu korzystania z Serwisu.

§ 2. Dane osobowe

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie
danych oraz rozdziału 4 Uśude, po wyrażeniu zgody przez Użytkownik lub po poinformowaniu użytkownika o
przetwarzaniu jego danych osobowych na innej podstawie niż zgoda.

2. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu umożliwienia Użytkownikom
Serwisu dostępu do propozycji ofertowych usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń majątkowych i
osobowych lub świadczeń medycznych, zawarcia umowy ubezpieczenia lub umowy o świadczeń medycznych, a
także w celach marketingowych, w tym w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji
Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych
przez Usługodawców oraz Partnerów.

3. Administrator przetwarza w imieniu własnym jedynie takie dane osobowe Użytkownika, które zostały
przez niego podane i które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.

4. Administrator danych osobowych może na podstawie umowy, zgodnie z art. 31 ust. 1 Udo powierzyć
przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, w szczególności Usługodawcy.

5. Administrator danych osobowych jest uprawniony do udostępniania danych osobowych podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. W ramach uprawnienia, o którym mowa w ustępach poprzedzających, Administrator danych osobowych może
udostępnić dane Użytkownika Usługodawcy w celu zawarcia umowy ubezpieczenia lub umowy o świadczenie
usług medycznych.

7. Usługodawca, w związku z wykonywaniem czynności agenta ubezpieczeniowego przekazuje odpowiednim
Zakładom ubezpieczeń lub Usługodawców świadczeń medycznych dane osobowe Użytkowników, uzyskane w celu
wykonywania tych czynności.

8. Administrator danych osobowych, za zgodą Użytkownika, może przekazywać w celach marketingowych dane
osobowe Użytkownika Partnerom.

9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi
skorzystanie przez niego z niektórych funkcji Serwisu

10. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

11. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

12. Aby skorzystać z prawa wynikających z postanowienia ust. 6 należy wysłać wiadomość na adres podany w
postanowieniu § 4 Regulaminu.

13. Użytkownik, przez zaznaczenie odpowiedniego okna, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji
handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług.

14. W przypadku zawierania przez Użytkownika umowy ubezpieczenia lub umowy o świadczenie usług
medycznych w trybie postanowienia § 7 Regulaminu, Usługodawca będzie wymagał podania przez Użytkownika
danych osobowych działając w imieniu i na rzecz Zakładu ubezpieczeń lub Usługodawców świadczeń
medycznych jako administratora tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie
danych osobowych Użytkowników przez Zakłady ubezpieczeń lub Usługodawców świadczeń medycznych, a jeżeli
firmy te powierzą mu przetwarzanie tych danych w trybie przepisu art. 31 Uodo, to ponosi
odpowiedzialność wyłącznie za własne uchybienia.

§ 3. Informacja handlowa

1. Za zgodą Użytkownika, na wskazany przez niego adres e-mail lub numer telefonu będzie mu przesyłana
informacja handlowa w rozumieniu art. 9 Uśude.

2. Powyższa informacja handlowa może pochodzić od Usługodawców lub od Partnerów i może ona dotyczyć
zarówno usług świadczonych przez Usługodawców, jak również usług oraz towarów oferowanych przez
Partnerów.

Pliki Cookies

1. Serwis używa plików cookies.

2. Pliki cookies są plikami informatycznymi małej objętości instalowanymi i przechowywanymi na
urządzeniu, za pomocą którego użytkownik Internetu przegląda strony internetowe. Plik cookies zazwyczaj
zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi (w trakcie przeglądania której doszło do instalacji
pliku), czas przechowywania pliku na urządzeniu, za pomocą którego użytkownik Internetu korzysta z
Internetu, jak również przypadkowy (losowo wygenerowany) niepowtarzalny numer.

3. Przeglądarki internetowe zazwyczaj skonfigurowane są w taki sposób, że automatycznie zezwalają one na
instalację i przechowywanie plików cookies na urządzeniu, za pomocą którego użytkownik Internetu
korzysta z Internetu. Użytkownik przeglądarki może wedle swego uznania zmienić te ustawienia
przeglądarki internetowej, z której korzysta, np. w taki sposób, że instalacja plików cookies będzie
wymagała każdorazowo zgody użytkownika przeglądarki albo że użytkownik przeglądarki będzie każdorazowo
informowany o instalacji plików cookies. Wyłączenie opcji automatycznej zgody na instalację i
przechowywanie plików cookies na urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Internetu, może
utrudniać, a nawet uniemożliwiać korzystanie z Serwisu lub z niektórych funkcjonalności (skonkretyzowane
przeznaczenie plików cookies opisane zostało w postanowieniach ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu). Sposób
obsługi przeglądarek internetowych, w tym zmiana ustawień dotyczących instalacji i przechowywania plików
cookies, opisany jest w instrukcjach posługiwania się tymi przeglądarkami.

4. Serwis używa plików cookies sesyjnych oraz stałych, tj.:

 1. plików przechowywanych na urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu, w trakcie
  połączenia ze stroną Serwisu (pliki sesyjne);
 2. plików przechowywanych na urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu, przez
  czas zdefiniowany przez stronę internetową, z której pochodzą (pliki stałe).

5. Serwis używa albo potencjalnie może używać plików cookies przechowywanych na urządzeniach, za pomocą
których Użytkownicy korzystają z Serwisu, w następujących celach:

 1. uwierzytelnienia w ramach Serwisu;
 2. bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach
  Serwisu);
 3. tzw. utrzymania sesji – po zalogowaniu przejście przez Użytkownika do kolejnej zakładki
  (podstrony internetowej) Serwisu nie wymaga ponownego logowania;
 4. dostosowania zawartości strony głównej oraz zakładek (podstron internetowych) Serwisu do
  indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu (identyfikacja
  urządzenia, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu) i odpowiednie wyświetlenie strony
  internetowej;
 5. statystycznych (sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników).

6. Postanowienia pkt 1 – 5 niniejszego paragrafu Regulaminu opracowano w oparciu o wzór zamieszczony na
stronie
http://wszystkoociasteczkach.pl/,
do którego prawa autorskie przysługują IAB Polska.

Porównaj polisy i znajdź ofertę dla Ciebie.
Ceny rozpoczynają się od 20 zł.