22 490 9000 Zadzwoń
MENU

Regulamin Forum

§1

Użyte w niniejszym Regulaminie (dalej: Regulamin) pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Usługodawca – spółka MFIND IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536322, NIP: 5223020611, Regon: 360099494, wysokość kapitału zakładowego spółki: 25 000 zł, kapitał opłacony w całości;
 2. Forum mfind – forum internetowe Usługodawcy, znajdujące się pod adresem: http://www.mfind.pl/akademia/forum/
 3. Administrator – osoba zarządzająca forum i czuwająca nad jego właściwym funkcjonowaniem, posiadająca również funkcję moderatora każdego działu forum. Administratorem jest Usługodawca;
 4. Administrator danych osobowych – to zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: uodo) organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 przedmiotowej ustawy, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest spółka MFIND IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536322, NIP: 5223020611, Regon: 360099494, wysokość kapitału zakładowego spółki: 25 000 zł, kapitał opłacony w całości;
 5. Moderator – osoba strzegąca porządku w powierzonym mu dziale forum. Moderator może w określonych w Regulaminie przypadkach zmieniać, usuwać lub blokować posty/tematy Użytkowników. Moderatorem jest wyznaczony przez Administratora pracownik (a w określonych przypadkach również sam Administrator), któremu powierzono obowiązek czuwania nad przestrzeganiem przez Użytkowników zasad Regulaminu;
 6. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu i rejestrację uzyskała dostęp do zasobów Forum mfind;
 7. Post – informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na forum przez Użytkownika;
 8. Emblemat / Avatar – niewielki obrazek określający Użytkownika forum (z zastrzeżeniem postanowień szczególnych dotyczących emblematów; patrz niżej);
 9. IP, adres IP – liczbowy ciąg identyfikujący komputer w sieci;
 10. Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem: https://www.mfind.pl/polityka_prywatnosci, stanowiący integralną część Regulaminu, określający zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, a także funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§2

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 2. Przedmiotem Regulaminu są warunki funkcjonowania Forum mfind. Forum mfind służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii oraz wzajemnej pomocy w zakresie danych działów tematycznych forum.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Forum mfind, a także prawa i obowiązki Administratora i Moderatora jako podmiotów zarządzających i prowadzących Forum mfind.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Usługodawcy oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.mfind.pl/akademia/forum. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do forum stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z forum. Korzystanie przez Użytkownika z Forum mfind jest poprzedzone akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązuje Użytkownika do ich przestrzegania.
 6. Koncepcja Forum mfind, jego wygląd graficzny oraz objęta nim baza danych podlegają ochronie prawnej. W tym zakresie Forum mfind jest dziełem stanowiącym własność intelektualną Usługodawcy.

§3

Prezentowane na Forum mfind poglądy, opinie i odpowiedzi na pytania prawne mają jedynie charakter prywatnych poglądów ich autorów i nie mogą być traktowane jako wiążące, w szczególności nie stanowią porady prawnej. Usługodawca ani osoby umieszczające posty na forum nie ponoszą odpowiedzialności za posłużenie się danym postem przez innych Użytkowników forum.

§4

 1. Porozumiewanie się pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w zakresie świadczonych usług następuje w formie elektronicznej:
  1. poprzez umieszczanie za pośrednictwem strony internetowej www.mfind.pl komunikatów kierowanych przez Administratora do ogółu Użytkowników;
  2. za pomocą poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu adresu e-mail Użytkownika, podanego przez niego podczas rejestracji oraz następującego adresu e-mail Administratora: akademia@mfind.pl
 2. Ponadto, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą również:

1. kierując pismo na adres korespondencyjny Mfind IT sp. z o.o.: ul. Człuchowska 74 lok. U1, 01-360 Warszawa,
2. dzwoniąc na numer telefonu: +48 22 490 90 00
3. osobiście.

 1. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formy kontaktu wskazanej w ust. 2, Usługodawca może udzielić odpowiedzi, stosownie do okoliczności:
  1. poprzez wysłanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję na adres nadawcy,
  2. telefonicznie,
  3. osobiście przez swojego przedstawiciela,
  4. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika, podany przez niego podczas rejestracji.

§5

 1. W celu korzystania z Forum mfind, w szczególności publikowania na jego łamach treści, konieczne jest zarejestrowanie się przez Użytkownika. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. Procedura rejestracji oraz utworzenie konta następuje poprzez wypełnienie obowiązkowych pól w formularzu rejestracyjnym znajdującym się pod adresem: http://www.mfind.pl/akademia/forum/
 3. Z chwilą akceptacji formularza rejestracyjnego zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej: Umowa), której przedmiotem jest bezpłatne umożliwienie korzystania z forum znajdującego się pod adresem http://www.mfind.pl/akademia/forum, w tym prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii oraz wzajemnej pomocy w zakresie danych działów tematycznych forum oraz uzyskania dostępu do zasobów forum, a w przypadku wybrania podczas rejestracji również dodatkowej opcji, polegającej na otrzymywaniu od Administratora corocznych powiadomień o zbliżającym się terminie zakończenia okresu obecnie posiadanego ubezpieczenia OCposiadaczy pojazdów mechanicznych na wskazy adres e-mail, przedmiotem umowy jest także bezpłatne otrzymywanie takich powiadomień.
 4. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i w każdym momencie może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Użytkownika podczas rejestracji. Na skutek oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Administrator zobowiązany jest usunąć profil danego Użytkownika ze strony www.mfind.pl niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
 5. Użytkownik w procesie rejestracji zobowiązuje się zgodnie z prawdą podać w formularzu rejestracyjnym wymagane dane osobowe, w tym adres e-mail, login, imię i nazwisko.
 6. W celu pozytywnego zakończenia procesu rejestracji, Użytkownik składa oświadczenia następujących treści:
  1. „Zapoznałem się z Regulaminem, w tym z Polityką Prywatności, i zobowiązuję się do jego przestrzegania”,
  2. „Przyjmuję do wiadomości, iż będą mi przesyłane na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacje systemowe, wiadomości od Administratora oraz informacje o utrudnieniach, zmianach jak również przerwach w działaniu forum”.

§6

 1. Korzystanie z Forum mfind jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. W celu korzystania z Forum mfind Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym podłączonym do sieci Internet i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0, Firefox w wersji co najmniej 2.0, Opera w wersji co najmniej 9.0, włączona obsługa Cookies i Java Script oraz minimalna rozdzielczość monitora 1024×768.
 3. Dane przesyłane przy użyciu formularza elektronicznego są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.
 4. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji, wprowadzane są pliki cookies.
 5. W prawidłowym działaniu Forum mfind mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji strony internetowej, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. O każdej przerwie Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej forum.
 6. mfind IT sp. z o.o. nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Forum mfind w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub przerwania połączenia w trakcie korzystania z Forum mfind.
 7. mfind IT sp. z o.o. ma prawo zablokować dostęp do Forum mfind, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z forum, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub mfind IT sp. z o.o. mfind IT sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Forum mfind na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 8. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Forum mfind. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, mfind IT sp. z o.o. ma prawo do podjęcia stosownych czynności, w tym do usunięcia skutków takich działań. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Forum mfind stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Administrator jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

§7

 1. Publikować Posty na Forum mfind może każdy Użytkownik.
 2. Użytkownik zezwala na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystywanie przez Administratora jego wizerunku, przedstawionego w materiałach graficznych oraz audiowizualnych umieszczanych przez niego na łamach Forum mfind dla celów związanych z funkcjonowaniem i promowaniem Forum mfind oraz promowaniem wszelkich usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez ich utrwalanie, zwielokrotnianie, publikowanie, publiczne wyświetlanie i odtwarzanie oraz udostępnianie na stronach internetowych.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do nieumieszczania na łamach Forum mfind wizerunków osób, które nie udzieliły na to swojego zezwolenia.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do nieumieszczania na łamach Forum mfind, mających walor utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 ze zm.) treści (w tym w szczególności zdjęć, filmów oraz wypowiedzi), do których nie posiada on autorskich praw majątkowych bądź jako ich właściciel, bądź jako podmiot uprawniony na podstawie licencji, mogący w zakresie swoich uprawnień wykorzystywać te treści przy korzystaniu z usług dostępnych w ramach forum.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczenia na Forum mfind danych innych osób, jeśli stałoby to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania praw osób trzecich przy korzystaniu z Forum mfind.
 7. Użytkownik w przypadku umieszczenia na łamach Forum mfind jakichkolwiek treści (w tym w szczególności zdjęć, filmów oraz wypowiedzi), mających walor utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 ze zm.), udziela Usługodawcy nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z takich treści, powielanie ich, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem przez niego usług niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału.
 8. Użytkownik w przypadku umieszczenia na forum jakichkolwiek treści (w tym w szczególności do zdjęć, filmów oraz wypowiedzi), mających walor utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 ze zm.), udziela każdemu Użytkownikowi forum nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do ww. treści umieszonych na łamach forum oraz na korzystanie z takich treści, ich powielanie i rozpowszechnianie w granicach dozwolonych na podstawie niniejszego Regulaminu.

§8

Usługodawca, Administrator i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści prezentowane (publikowane) na łamach Forum mfind przez Użytkowników.

§9

 1. Zabronione jest umieszczanie na Forum mfind Postów, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem, mające na celu jego obejście lub naruszające dobre obyczaje, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjąś własność lub zmierzające do naruszenia praw innych osób.
 2. Zabronione jest także :
 1. publikowanie Postów wyłącznie dużymi literami lub innym kolorem niż czarny,
 2. publikowanie kilku Postów bezpośrednio po sobie („jeden po drugim”),
 3. publikowanie tego samego Postu w kilku miejscach na forum.

§10

 1. Zabronione jest umieszczanie na Forum mfind ofert (propozycji) udzielania pomocy w zakresie ubezpieczeń poza forum, reklamowanie lub promowanie działalności swojej lub innego podmiotu, jak również umieszczanie Postów, z treści których wynika, że Użytkownik poszukuje pomocy w zakresie ubezpieczeń poza forum. Powyższy zakaz obejmuje również nicki (przybrana na etapie rejestracji nazwa Użytkownika), podpisy, (Emblematy) Avatary, Posty, Prywatne Wiadomości (PW) oraz e-maile przesyłane do Użytkowników.
 2. Zgodę na reklamowanie lub promowanie swojej działalności na Forum mfind w jakiejkolwiek formie wydać może jedynie Administrator, do którego należy się w tej sprawie zwrócić za pośrednictwem systemu Prywatnych Wiadomości (PW) lub e-maila akademia@mfind.pl.

§11

Wszystkie Prywatne Wiadomości(PW), które przesyłają Użytkownicy, będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez zgody autora osobom trzecim z zastrzeżeniem przewidzianych prawnie wyjątków.

§12

Usługodawca, Administrator i Moderatorzy czuwają nad bezpieczeństwem treści zamieszczonych przez Użytkowników i bezpieczeństwem dotyczących ich danych. Podmioty wskazane w zdaniu poprzednim nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez nie włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych Użytkowników i ich Postów.

§13

 1. Usuwania Postów i tematów na Forum mfind dokonują Administrator lub Moderatorzy.
 2. Użytkownik nie może sam usunąć opublikowanej przez siebie treści, może natomiast zwrócić się do Administratora z wnioskiem o usunięcie opublikowanych przez siebie treści.

§14

 1. Użytkownik, podczas rejestracji może zdecydować o skorzystaniu z opcji dodatkowej, polegającej na otrzymywaniu od Administratora corocznych powiadomień o zbliżającym się terminie zakończenia okresu obecnie posiadanego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na wskazy adres e-mail.
 2. W celu skorzystania z opisanej w ust. 1 opcji, Użytkownik podczas rejestracji wskazuje datę zakończenia obecnie posiadanej polisy OC oraz składa następujące oświadczenia:

1. „Oświadczam, że chcę otrzymywać od mfind IT sp. z o.o. drogą elektroniczną coroczne przypomnienie o zbliżającym się terminie zakończenia okresu obecnie posiadanego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.”;

2. „Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez mfind IT sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych, w tym adresu e-mail w celu przesyłania mi corocznego przypomnienia o zbliżającym się terminie zakończenia okresu obecnie posiadanego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.”

§15

 1. Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w §12 ust. 3 Regulaminu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Użytkownik może złożyć w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (na adres pocztowy lub e-mail wskazany w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu).

§16

 1. Nazwa Użytkownika nie może zawierać w sobie adresu strony internetowej.
 2. Nazwa Użytkownika powinna być w miarę krótka (zawierać nie więcej niż 50 znaków) i nie może zawierać znaków niestandardowych (np. !.;,:.-_’#, itd.).
 3. Zastosowanie do nazw Użytkowników mają również przepisy §9 i §10 Regulaminu.

§17

Zastosowanie do podpisów mają przepisy §9 i §10 Regulaminu.

§18

 1. Wymiary emblematu mogą maksymalnie wynosić 300×300 pikseli.
 2. Rozmiar pliku emblematu nie może przekraczać 100 kilobajtów.
 3. Dopuszczalne są jedynie pliki z rozszerzeniem *.jpg, *.gif i *.png.
 4. Zastosowanie do emblematu mają również przepisy §9 i §10 Regulaminu.

§19

Administrator i Moderatorzy mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego tematu oraz Postu, który narusza Regulamin albo powszechnie przyjęte zasady przyzwoitego postępowania w Internecie (tzw. netykieta).

§20

 1. Usunięciu lub modyfikacji mogą podlegać w szczególności Posty:
  – nie mające związku z przedmiotem Forum mfind bądź niewnoszące treści merytorycznych,
  – naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  – będące formą ogłoszenia.
 2. Usunięcie lub modyfikacja będą dokonywane bez wcześniejszego upomnienia autora danej treści.

§21

W przypadku ustalenia, że Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy, Użytkownik otrzyma ostrzeżenie, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu bądź prawa – zostanie usunięty z Forum mfind bez wcześniejszego ostrzeżenia (tzw. ban).

§22

W przypadku stwierdzenia korzystania przez Użytkownika z nicków, podpisów bądź avatarów naruszających niniejszy Regulamin, Użytkownik otrzyma wezwanie do niezwłocznego usunięcia stwierdzonego naruszenia. W razie niezastosowania się do wezwania, Użytkownik zostanie usunięty z Forum mfind.

§23

Forum wykorzystuje pliki cookies w celu polepszenia usług świadczonych przez Usługodawcę oraz w celu dostarczania Użytkownikom treści reklamowych dopasowanych do ich zainteresowań, w tym przez reklamodawców współpracujących z Usługodawcą. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji, które zostały podane przez Użytkownika i służą jedynie ww. celom.

§24

Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto na Forum mfind. Złamanie tej zasady grozi sankcjami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§25

 1. Użytkownik ma prawo złożyć do Administratora reklamację na funkcjonowanie Forum mfind.
 2. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania usługi umożliwienia korzystania z Forum mfind, jak również usługi, o której mowa w §14 Regulaminu, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację:
  1. pisemnie na adres korespondencyjny Administratora w Warszawie: ul. Człuchowska 74/U1, 01-360 Warszawa
  2. telefonicznie na numer +48 22 490 90 00,
  3. drogą elektroniczną na adres e-mail: akademia@mfind.pl lub inny adres e-mail wskazany na stronie internetowej www.mfind.pl,
  4. ustnie do protokołu w siedzibie Administratora w Warszawie: ul. Człuchowska 74/U1, 01-360 Warszawa
 4. Za dzień wniesienia reklamacji:
  1. pisemnej – przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na adres korespondencyjny Administratora,
  2. telefonicznej – przyjmuje się dzień przyjęcia zgłoszenia telefonicznego przez pracownika Administratora,
  3. drogą elektroniczną – przyjmuje się datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wiadomości elektronicznej,
  4. ustnie do protokołu – przyjmuje się datę sporządzenia protokołu.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno określać dane Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 6. Administrator będzie rozpatrywał zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, reklamację uznaje się za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Użytkownika. Powyższe zdanie nie ma zastosowania w przypadku roszczeń odszkodowawczych Użytkowników oraz roszczeń z których może wyniknąć obowiązek naprawienia szkody.
 7. Jeżeli reklamacja wniesiona przez Użytkownika nie zostanie uwzględniona w całości lub w części, Użytkownik może w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. Użytkownik ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego przed wyczerpaniem drogi postępowania reklamacyjnego.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Administrator uczyni zadość uznanym roszczeniom Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

Dane właściciela forum:
mfind IT sp. z o.o.
ul. Człuchowska 74/U1
01-360 Warszawa
NIP: 5223020611
REGON: 360099494
Adres e-mail: akademia@mfind.pl
Telefon: 22 490 90 00

Załącznik nr 1.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

Mfind IT spółka z o.o.

ul. Człuchowska 74/U1

01-360 Warszawa

e-mail: akademia@mfind.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z forum internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.mfind.pl.

Data zawarcia umowy: ………………….

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………

Adres konsumenta: …………………….

Data: …………………

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Coś nie działa? Napisz do nas na akademia@mfind.pl