22 490 9000 Zadzwoń
MENU

Regulamin

Serwis mfind.pl jest platformą internetową stworzoną w celu umożliwienia Użytkownikom Serwisu dostępu do propozycji ofertowych usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych, działającą na podstawie niniejszego Regulaminu w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. mfind sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu należącego do mfind IT sp. z o.o. udostępnia Użytkownikom bezpłatnie zasoby Serwisu dotyczące rynku ubezpieczeniowego.

§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

 1. mfind sp. z o.o. lub Usługodawca - mfind sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000488906, NIP: 5223011279, Regon: 147010378, wysokość kapitału zakładowego spółki: 659 800 zł, kapitał opłacony w całości. mfind sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa pod numerem 11220945/A.
 2. mfind it sp. z o.o. lub Administrator – podmiot zajmujący się zarządzaniem Serwisem i utrzymaniem jego sprawnego działania, będący jednocześnie właścicielem domeny znajdującej się pod adresem:

www.mfind.pl,

 1. mfind IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536322, NIP: 5223020611, Regon: 360099494, wysokość kapitału zakładowego spółki: 25 000 zł, kapitał opłacony w całości.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z zasobów i usług udostępnionych w Serwisie lub przez Call Center.
 3. Serwis - portal internetowy, który znajduje się pod następującym adresem internetowym:

https://www.mfind.pl.

Serwis jest platformą internetową, stanowiącą zestawienie różnego rodzaju usług internetowych, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z udostępnionych zasobów Serwisu dotyczących rynku ubezpieczeniowego, a także świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną, w tym zawarcie umów ubezpieczenia.

 1. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Administratora lub Usługodawcę lub Zakłady ubezpieczeń.
 2. Konsultant Call Center – pracownik Administratora lub Usługodawcy lub Zakładu ubezpieczeń obsługujący Call Center.
 3. Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające zawieranie umów ubezpieczenia na odległość i bieżące dokonywanie płatności przy użyciu kart płatniczych i natychmiastowe wykonywanie przelewów elektronicznych.
 4. Czynności agencyjne – czynności wykonywane przez pracowników mfind sp. z o.o. w imieniu zakładu ubezpieczeń polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego zakładem ubezpieczeń, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
 5. Usługi – umożliwienie Użytkownikowi porównywania ofert ubezpieczeniowych za pomocą Serwisu oraz Czynności agencyjne, o których mowa w pkt 8 powyżej, w zakresie zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub Call Center i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych lub przelewów bankowych.
 6. Zakład ubezpieczeń – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, Usługodawca wykonuje czynności agencyjne; informacja o Zakładach ubezpieczeń, na rzecz których Usługodawca wykonuje czynności agencyjne znajduje się w Serwisie oraz w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem

https://rpu.knf.gov.pl/.

 1. Ubezpieczający – Użytkownik zawierający umowę ubezpieczenia z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu.
 2. Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rachunek jest zawierana umowa ubezpieczenia.
 3. Polisa – dokument, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.
 4. Umowa ubezpieczenia – zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a wybranym przez niego Zakładem ubezpieczeń umowa ubezpieczenia w zakresie obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych.
 5. Uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami).
 6. Uuo – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 473 z późniejszymi zmianami).
 7. KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późniejszymi zmianami).
 8. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych; OWU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Stron transakcyjnych w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 9. Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, określający zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin został sporządzony i funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 2. Przedmiotem regulacji są warunki funkcjonowania portalu internetowego mfind.pl, znajdującego się pod adresem internetowym

https://www.mfind.pl.

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu świadczącego Usługi za pośrednictwem Serwisu.

 1. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu wykorzystywanego na podstawie stosownych umów przez Usługodawcę oraz za pośrednictwem Call Center.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązaniem Użytkownika do ich przestrzegania, przez co zawiera on z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Użytkownik w celu skorzystania z Usług wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
 4. Usługodawca, w związku z działalnością w charakterze agenta ubezpieczeniowego zobowiązany jest do stosowania „Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych”, uchwalonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, których treść jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń, pod adresem:

http://piu.org.pl/zasady-dobrych-praktyk/project/132/pagination/1.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy KC, Uśude, Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2018 r., poz. 999), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 z późn. zm. – zwanej dalej „Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym”), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U z 2017 r. poz. 683) oraz innych stosownych aktów prawnych.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną

 1. Niniejszy Regulamin, w tym Polityka Prywatności stanowi integralną część zawieranej przez mfind sp. z o.o. z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie dostępnych pod adresem

www.mfind.pl

musi być poprzedzone pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, w tym Polityki Prywatności, co wiąże się z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas korzystania przez Użytkownika z zasobów Serwisu.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa lub z chwilą zakończenia przez Użytkownika rozmowy z Konsultantem Call Center.
 2. Jeżeli Użytkownik złożył wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia, a następnie zawarł za pośrednictwem Serwisu Umowę ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w OWU wybranego Zakładu ubezpieczeń w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w tej ustawie, w tym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 3. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego w formie pisemnej na adres ul. Człuchowska 74 lok. U1, 01-360 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres

pomoc@mfind.pl

 1. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 4. Porozumiewanie się Usługodawcy z Użytkownikiem

 1. Porozumiewanie się pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w zakresie świadczonych Usług następuje:
 2. poprzez umieszczanie za pośrednictwem strony internetowej

www.mfind.pl

komunikatów kierowanych przez Usługodawcę do Użytkowników;

 1. telefonicznie - w odniesieniu do Użytkowników korzystających z Usług za pomocą Call Center;
 2. za pomocą poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail oraz następującego adresu e-mail Administratora:

admin@mfind.pl

lub adresu e-mail Usługodawcy:

pomoc@mfind.pl.

 1. Ponadto, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą również:
 2. kierując pismo na adres korespondencyjny mfind IT sp. z o.o.: ul. Aleje Jerozolimskie 142b, 02-305 Warszawa,
 3. wysyłając wiadomość e-mail na adres:

pomoc@mfind.pl

lub poprzez dedykowany formularz kontaktowy,

 1. dzwoniąc na numer telefonu: 22 490 90 00,
 2. wyrażając taką wolę poprzez zaznaczenie prośby o kontakt ze strony Call Center
 3. osobiście w siedzibie Usługodawcy, pod adresem wskazanym w punkcie a.
 4. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formy kontaktu wskazanej w ust. 2, Usługodawca może udzielić odpowiedzi, stosownie do okoliczności:
 5. poprzez wysłanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję na adres nadawcy,
 6. telefonicznie za pośrednictwem Call Center,
 7. osobiście przez swojego przedstawiciela,
 8. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

§ 5. Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

 1. Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone przez cały czas, tj. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zaś w przypadku Call Center w terminach i godzinach pracy Zakładów ubezpieczeń lub Usługodawcy.
 2. Za korzystanie z Serwisu w zakresie porównywania ofert ubezpieczeniowych, a także za przedstawienie ofert ubezpieczeniowych przez Konsultanta Call Center Użytkownik nie ponosi kosztów innych niż opłata za połączenie.
 3. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub Call Center Użytkownik ponosi koszt polisy, zgodnie z przyjętą przez niego ofertą ubezpieczeniową.
 4. W prawidłowym działaniu Serwisu oraz Call Center mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji Serwisu lub systemów obsługujących Call Center, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. O każdej przerwie Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Serwisu.
 5. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.
 6. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Usługodawcę lub Zakład ubezpieczeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 7. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, mfind sp. z o.o. ma prawo do podjęcia stosownych czynności, w tym do usunięcia skutków takich działań. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Administrator jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 8. Zakazane jest również dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu lub Call Center treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub usług Call Center w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez legitymowania się przesłanką przetwarzania danych.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych podmiotów.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz przyjętych w społeczeństwie norm etycznych i moralnych.
 12. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z treścią Polityki Prywatności.

§ 6. Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca oświadcza, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 2. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz praw z patentów do wynalazków Usługodawcy, Administratora i innych podmiotów.
 3. Prawa autorskie do zasobów publikowanych w Serwisie należą do Administratora.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do nie wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści poza zakresem własnego użytku osobistego. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzanie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej zgody Administratora.

§ 7. Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki ubezpieczeniowej

 1. Za pośrednictwem Serwisu lub Call Center możliwe jest zawarcie Umowy ubezpieczenia pomiędzy użytkownikiem, a zakładem ubezpieczeń reprezentowanym przez Usługodawcę jako agenta ubezpieczeniowego.
 2. Użytkownik za pośrednictwem Stron transakcyjnych wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę lub sumy ubezpieczenia. W przypadku usług Call Center Użytkownik składa oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Konsultantowi Call Center.
 3. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz ewentualnie osób uprawnionych do otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Ubezpieczonego/ych (zwanych dalej „Uposażonymi”), jak też zaakceptowanie OWU, a następnie wysokości składki ubezpieczeniowej.
 4. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust. 2, powyżej powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Administratorowi, Usługodawcy i Zakładowi ubezpieczeń oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. Administrator oraz Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności względem osób trzecich za fakt umieszczenia ich danych w Serwisie, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.
 5. Zawarcie Umowy ubezpieczenia poprzedza wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej za pomocą Stron transakcyjnych oraz przedstawienie Użytkownikowi podsumowania oferty, obejmującego w szczególności wskazanie przedmiotu zawieranej umowy oraz jego głównych cech, całkowitych kosztów zakupu polisy oraz czasu jej trwania.
 6. Użytkownik może także skorzystać z opcji podania w ramach formularza numeru telefonicznego, adresu email lub innej formy kontaktu, z prośbą o kontakt ze strony Call Center. W przypadku skorzystania z takiej opcji Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego danych, łącznie z danymi wpisanymi w ramach Serwisu do Call Center na zasadach szerzej określonych w ramach Polityki Prywatności.
 7. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje poprzez wybór przez Użytkownika opcji „Kup polisę”, znajdującej się na Stronie transakcyjnej Serwisu, obejmującej podsumowanie oferty i oświadczenia woli wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku usług Call Center oświadczenie Użytkownika o przystąpieniu do Umowy ubezpieczenia może być złożone telefonicznie wobec Konsultanta Call Center.
 8. Termin płatności składki ubezpieczeniowej jest określony w umowie ubezpieczenia lub przez zakład ubezpieczeń na zasadach określonych w KC.
 9. W terminie określonym przepisami, po zawarciu Umowy ubezpieczenia Użytkownik otrzymuje Polisę na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej, potwierdzającą zawarcie Umowy ubezpieczenia.
 10. Ubezpieczający, będący konsumentem może odstąpić od Umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn, składając oświadczenie do odpowiedniego Zakładu ubezpieczeń na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia przekazania mu przez Usługodawcę informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683), jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.
 11. Ubezpieczający nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 12.
 12. W przypadku rozpoczętego za zgodą Ubezpieczającego, będącego konsumentem, świadczenia usług przed upływem terminów, o których mowa w ust. 10 i 11, Usługodawca lub Zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
 13. W niniejszym Regulaminie do Umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku ubezpieczenia OC.
 14. W związku z zawarciem Umowy ubezpieczenia Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji zgodnie z postanowieniami §10 niniejszego Regulaminu.

§ 8. Warunki techniczne świadczenia usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
 2. przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 37.0, Chrome w wersji co najmniej 42.0,
 3. włączona obsługa Cookies i JavaScript
 4. minimalna rozdzielczość monitora 1024×768.
 5. w przypadku usług Call Center wymagane jest posiadanie systemu teleinformatycznego umożliwiającego wykonywanie rozmów telefonicznych z funkcją tonowego wybierania numerów.
 6. Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.
 7. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji, wprowadzane są pliki Cookies.

§ 9. Zasady odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie odpowiada za podanie przez Użytkownika, w Serwisie pod adresem

www.mfind.pl

niezgodnych ze stanem faktycznym, niepełnych i nieprawidłowych danych, wobec braku możliwości ich weryfikacji. Skutki uzupełnienia formularza kalkulacyjnego i danych do polisy przez Użytkownika nieprawidłowymi danymi ponosi Użytkownik.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca, ani Administrator nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca powiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.
 3. W przypadku poniesienia przez Usługodawcę szkody wskutek dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Usługodawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu oraz Call Center należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

pomoc@mfind.pl

lub telefonicznie na numer Call Center.

 1. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Usługodawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej.
 3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.

§ 12. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wszedł w życie z dniem 16.06.2015, a następnie został zaktualizowany w dniu 26.06.2018 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od poinformowania Użytkowników o ich wprowadzeniu z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o zmianach nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu nie może naruszać żadnych praw nabytych przez użytkownika na podstawie wcześniejszego brzmienia Regulaminu.
 4. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail o umieszczeniu na stronie Serwisu Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

Mfind spółka z o.o.

 1. Człuchowska 74/U1

01-360 Warszawa

e-mail: pomoc@mfind.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z usług świadczonych za pomocą serwisu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.mfind.pl oraz usług świadczonych za pośrednictwem call center, działającego pod numerem telefonu (22) 490 90 00.

Data zawarcia umowy: ………………….

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………

Adres konsumenta: …………………….

Data: …………………

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Polityka prywatności mfind

Ostatnia modyfikacja: 05.07.2019 r.

W mfind dokładamy starań, aby korzystanie z naszych usług było w pełni satysfakcjonujące i pomocne. Szkolimy pracowników oraz rozwijamy produkty w celu polepszenia jakości świadczonych usług. Staramy się, aby nasi doradcy udzielali Ci profesjonalnej pomocy w znalezieniu najlepszego ubezpieczenia. Nie wymagamy dodatkowych opłat za korzystanie z naszych usług - są one w pełni darmowe. Jeśli na jakimkolwiek etapie współpracy z nami będziesz miał do nas uwagi, prosimy, poinformuj nas o tym.

Kim jesteśmy?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wspólnie przez mfind sp. z o.o. oraz mfind IT sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Człuchowska 74/U1, 01-360 Warszawa (dalej jako "mfind") będących, każdy z osobna, administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami listownie na wyżej wskazany adres mfind lub przy pomocy następujących form kontaktu:

tel.: +48 22 490 90 00

e-mail: kontakt@mfind.pl

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Wszelkie informacje na Twój temat, które gromadzimy przy pomocy naszej strony, podajesz nam dobrowolnie. Może się jednak zdarzyć, że bez podania określonych danych nie będziemy w stanie świadczyć Ci określonych usług lub usług w pełnym zakresie. Poinformujemy Cię o każdej takiej sytuacji podczas wypełniania poszczególnych formularzy.

W jakim celu, na jakiej podstawie i przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim udostępniłeś je nam za pośrednictwem formularza na stronie mfind, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która w zależności od jej treści pozwala nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu:

 1. Umożliwienia Ci korzystania z porównywarki ubezpieczeń, w tym:
 • porównania i przedstawienia Ci ofert ubezpieczeniowych,
 • udostępnienia Twoich danych osobowych wybranym zakładom ubezpieczeń oraz multiagencjom w celu wyboru najlepszej oferty,
 • kontaktu z Tobą w celach związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej i ewentualnego zawarcia umowy ubezpieczenia (sposób kontaktu zależny jest od udostępnionych przez Ciebie danych kontaktowych: e-mail lub telefon),
 • obsługi Twoich reklamacji;
 1. Umożliwienia Ci korzystania z innych usług udostępnionych na stronie mfind;
 2. Zamówienie bezpłatnej rozmowy telefonicznej, formularz kontaktowy, chat, program partnerski mfind, Akademia mfind i forum Akademii mfind;
 3. Poinformowania Cię o zbliżającym się terminie końca ubezpieczenia (sposób kontaktu zależny jest od udostępnionych przez Ciebie danych kontaktowych: e-mail lub telefon);
 4. Marketingu usług i produktów oferowanych przez mfind oraz współpracujące z nimi zakłady ubezpieczeń, w tym przekazywania Twoich danych do współpracujących z mfind zakładów ubezpieczeń;
 5. Dostarczanie Ci informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez mfind oraz współpracujące z nimi zakłady ubezpieczeń produktów i usług.

W przypadku, w którym zawarłeś z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie odpowiedniego regulaminu, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz wykonywania ciążących na mfind obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Twoje dane osobowe przekazane nam na podstawie zgody przechowujemy wyłącznie do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie – chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego terminu przechowywania danych.

Szczegółowy opis procesu przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz poniżej w odpowiednich częściach dedykowanych naszym poszczególnym usługom.

Czy mfind przekazuje komuś dane osobowe?

Dostęp do przetwarzanych przez nas danych mogą mieć również: osoby, które zatrudniamy, podmioty organizujące działania i akcje marketingowe na naszą rzecz, podmioty realizujące dla nas usługi analityczne, programistyczne, usługi związane z telefoniczną obsługą klienta, księgowe, kadrowo-płacowe, prawne, podatkowe, audytorskie itp., firmy pocztowe i kurierskie, dostawcy przestrzeni dyskowej w chmurze, dostawcy usług polegających na prowadzeniu akcji mailingowych i telekomunikacyjnych oraz dostawcy usług poczty elektronicznej i innych narzędzi umożliwiających komunikację z nami.

W zależności od usługi, z której korzystasz oraz zakresu udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane możemy udostępniać również innym kategoriom podmiotów, takim jak zakłady ubezpieczeń i agenci ubezpieczeniowi współpracujący z mfind w zakresie oferowania ochrony ubezpieczeniowej, jak również podmioty przetwarzające dane na zlecenie mfind.

Czy dane będą przekazywane za granicę?

mfind nie będzie przetwarzać Twoich danych osobowych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa UE, Islandia, Norwegia i Liechtenstein), w którym obowiązują restrykcyjne regulacje ochrony prywatności.

Może się jednak zdarzyć, że dane będą przesyłane poza EOG przez podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, takie jak dostawcy: poczty elektronicznej, przestrzeni dyskowej w chmurze, usług polegających na prowadzeniu akcji mailingowych itp. Dochowamy wszelkich starań, aby upewnić się, że takie przepływy danych odbywały się zgodnie z przepisami prawa.

Prawa, które Ci przysługują

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających RODO, tj. prawo do uzyskania  informacji o treści przetwarzanych danych, prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania danych (profilowanie). Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, masz prawo jej wycofania, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Przysługuje również Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

Infolinia 606-950-000

Czy mfind podejmuje decyzje automatycznie?

Niektóre nasze usługi wiążą się z wykorzystaniem technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Są one wykorzystywane przede wszystkim w porównywarkach ubezpieczeń – wprowadzane przez Ciebie dane są wysyłane na serwery zakładów ubezpieczeń, na których przeprowadzane są operacje konieczne do oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia wysokości składki. Dzięki temu możemy błyskawicznie zaprezentować Ci zestawienie najlepszych ofert ubezpieczeń.

Jednocześnie informujemy, że nie mamy wpływu na procesy, które odbywają się po stronie zakładów ubezpieczeń. Informacje na ten temat znajdziesz w odpowiednich politykach prywatności zakładów ubezpieczeń i innych podmiotów np. oferujących usługi medyczne. Należą do nich między innymi:

 •         Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA
 •         AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA
 •         Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
 •         BENEFIA Ubezpieczenia Sp. z o.o. (Czytaj Politykę prywatności)
 •         Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
 •         Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (właściciel marki mtu24.pl, You Can Drive), (Czytaj Politykę prywatności)
 •         Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA (właściciel marki Proama) (Czytaj Politykę prywatności)
 •         Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 •         TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
 •         EUROINS Insurance Group (EIG)
 •         InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
 •         Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA (Czytaj Politykę prywatności i Informacje w jakich przypadkach nie powinieneś zawierać umowy ubezpieczenia)
 •         LUX MED sp. z o.o.
 •         Medicover Sp. z o.o.
 •         Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU SA)
 •         SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA (Czytaj Politykę prywatności)
 •         Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA (Czytaj Politykę prywatności)
 •         UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA (Czytaj Politykę prywatności)

Dodatkowo wprowadzone przez Ciebie dane mogą być przetwarzane przez nas w celu dopasowania rodzaju, formy i treści komunikacji, którą do Ciebie kierujemy lub o jej braku.

Rodzaje stosowanej komunikacji

W zależności od podanych przez Ciebie danych kontaktowych (adres e-mail i/lub numer telefonu) oraz zaakceptowanych zgód w miejscu podania tych danych, możemy kontaktować się z Tobą, np. w związku z: obsługą danej usługi (np. porównywarki ubezpieczeń), odpowiedzią na pytania, reklamacje, badaniami, pozyskiwaniem opinii, marketingiem własnym naszych produktów i usług, przesyłaniem biuletynów informacyjnych (newsletter), informacji handlowych mfind oraz jeśli wyrazisz dodatkową zgodę także informacji handlowej od naszych Partnerów.

Podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie dobrowolna zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie przy pomocy specjalnego odnośnika znajdującego się na dole każdej otrzymanej od nas wiadomości.

Dane użyte do komunikacji z Tobą będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na otrzymywanie wiadomości. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać nam dłuższe przetwarzanie danych.

Informacje dodatkowe

Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą niezwłocznie publikowane na niniejszej stronie. W miarę możliwości będziemy Cię również informować o zmianach przy pomocy środków kontaktu, które podałeś/podałaś nam podczas korzystania z poszczególnych usług.

Porównywarki ubezpieczeń

Dane, które gromadzimy przy pomocy porównywarek ubezpieczeń, zbieramy w celu świadczenia Ci usługi polegającej na zaprezentowaniu zestawienia ofert ubezpieczeniowych. Uprawnia nas do tego wyrażona przez Ciebie dobrowolna zgoda, którą możesz cofnąć w każdym momencie. Po wypełnieniu formularza dane mogą zostać przekazane współpracującym z nami zakładom ubezpieczeń, a te dodatkowo w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego mogą przekazać je np. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, oraz innym podmiotom np. świadczącym usługi medyczne – bez tego nie byłoby możliwe wyliczenie składki. W ramach usługi przysługują Ci prawa wymienione powyżej, jak również prawo do przenoszenia danych.

W ramach tej usługi na podstawie danych podanych w porównywarce ubezpieczeń możemy przypomnieć Ci o zbliżającym się terminie końca ubezpieczenia zarówno w roku bieżącym jak i w latach kolejnych i zachęcić do ponownego skorzystania z naszej porównywarki, która – dla Twojej wygody – będzie wstępnie wypełniona danymi wprowadzonymi podczas poprzedniej wizyty na naszej stronie oraz możemy udzielić Ci wskazówek dotyczących ubezpieczenia. Jeżeli nie chcesz korzystać z tej usługi, w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. W celu znalezienia dla Ciebie najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia i po wyrażeniu przez Ciebie zgody, dane mogą zostać przekazane także do współpracujących z nami multiagencji ubezpieczeniowych, które mogą zaoferować Ci dodatkowe oferty ubezpieczenia.

Dane zebrane przy pomocy porównywarek ubezpieczeń będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody, wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w akapicie wyżej lub do czasu, w którym nie będzie już możliwe kierowanie przez nas lub wobec nas roszczeń związanych ze świadczoną usługą. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać nam dłuższe przetwarzanie danych.

Zamówienie bezpłatnej rozmowy telefonicznej

W niektórych miejscach na naszej stronie znajdują się pola zachęcające do zamówienia bezpłatnej rozmowy telefonicznej z mfind. Gromadzone przy ich pomocy numery telefonów będą przetwarzane w celu nawiązania z Tobą kontaktu na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody, którą możesz cofnąć w dowolnym momencie. W sytuacji gdy nie uda nam się z Tobą nawiązać rozmowy telefonicznej zostaniesz o tym poinformowany za pomocą innych form kontaktu, np. SMS.

Niekiedy dane zebrane w toku rozmowy będą przekazywane innym podmiotom – np. zakładom ubezpieczeń, jeżeli celem rozmowy będzie porównanie ofert ubezpieczeniowych. O każdym takim przekazaniu zostaniesz poinformowany/poinformowana przez naszego konsultanta.

Wszystkie rozmowy odbywające się za pośrednictwem infolinii zarówno naszej, jak i podmiotów realizujących dla nas usługi telefoniczne obsługi klienta są nagrywane. Robimy to na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a konkretniej w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami i oszustwami oraz poprawy jakości świadczonych przez nas usług i sposobu, w jaki obsługujemy naszych Klientów. Takie nagrania będą przechowywanie do czasu, w którym nie będzie już możliwe kierowanie przez nas lub wobec nas roszczeń związanych z usługami świadczonymi w ramach rozmowy. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać nam dłuższe przetwarzanie danych.

Formularz kontaktu oraz chat

Na naszej stronie znajdują się również formularze kontaktu oraz chat (np. LiveChat). Gromadzone przy ich pomocy adresy e-mail i inne podane przez Ciebie informacje będą przetwarzane w celu nawiązania z Tobą kontaktu i odpowiedzi na ew. pytania. Podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie dobrowolna zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

Zapisy rozmowy będą przechowywane do czasu, w którym nie będzie już możliwe kierowanie przez nas lub wobec nas roszczeń związanych ze świadczoną usługą. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać nam dłuższe przetwarzanie danych.

Program partnerski mfind.pl

Dane podane w formularzu rejestracji w naszym Programie partnerskim będziemy przetwarzali na podstawie i w celu realizacji umowy, której treść określono w regulaminie programu.

Podane przez Ciebie dane będą przechowywanie do czasu, w którym nie będzie już możliwe kierowanie przez nas lub wobec nas roszczeń związanych ze świadczoną usługą. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać nam dłuższe przetwarzanie danych.

Akademia mfind

Na stronach Akademii mfind umożliwiamy Ci dodawanie komentarzy pod zamieszczonymi w niej artykułami. Aby dodać komentarz, konieczne jest podanie swojego imienia (lub pseudonimu) oraz adresu e-mail. Jeżeli komentarz będzie zawierał dane osobowe, będziemy je przetwarzać na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie oraz na podstawie i w celu świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie Akademii mfind.

Pamiętaj, że dostęp do Twojego imienia lub pseudonimu oraz treści komentarza będą miały wszystkie osoby odwiedzające Akademię mfind. Nie zamieszczaj w nich swoich danych wrażliwych oraz innych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić się na jakąkolwiek szkodę, jak również treści naruszających prawo.

Na stronach Akademii mfind możesz również skorzystać z opcji bezpłatnych przypomnień o zbliżającym się terminie końca ubezpieczenia OC zarówno w roku bieżącym jak i w latach kolejnych. W zależności od Twojego wyboru i przekazanych danych, przypomnienia mogą być przesyłane przez mfind w formie wiadomości e-mail lub SMS. W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi przypomnień, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem przez mfind przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

Forum dyskusyjne Akademii mfind

Na naszej stronie znajduje się również forum dyskusyjne, przy pomocy którego możesz brać udział w dyskusjach na tematy ubezpieczeniowe. Zamieszczanie własnych treści na forum jest możliwe po rejestracji nowego konta przy pomocy podanych danych lub z wykorzystaniem swojego konta Facebook. Zakładając konto, zawierasz z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której szczegóły określa Regulamin forum. Jeżeli komentarz będzie zawierał dane osobowe, będziemy je przetwarzać na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie oraz na podstawie i w celu świadczenia usługi udostępnienia forum dyskusyjnego.

Pamiętaj, że dostęp do Twojej nazwy użytkownika oraz treści zamieszczonych postów będą miały wszystkie osoby odwiedzające Akademię mfind – również te, które nie są zalogowane. Nie zamieszczaj w nich swoich danych wrażliwych oraz innych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić się na jakąkolwiek szkodę, jak również treści naruszających prawo.

Polityka Cookies (stosowanie plików cookies)

Ostatnia modyfikacja: 1.02.2018 r.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług oraz dostosowania naszej strony do Twoich potrzeb stosujemy pliki cookies.

Pliki cookies (nazywane również ciasteczkami) to niewielkie porcje informacji mające postać krótkiego ciągu znaków, które przechowujemy w pamięci Twojego urządzenia. Dostęp do tych plików pozwala nam na późniejsze zidentyfikowanie Twojego urządzenia i dostosowanie do niego ustawień naszej witryny. Przechowywane informacje nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu i oprogramowaniu. Możesz je usunąć w dowolnej chwili przy wykorzystaniu odpowiedniej funkcji Twojej przeglądarki internetowej.

Istnieją różne rodzaje cookies. Nasza strona korzysta z cookies „sesyjnych” oraz „trwałych”. Cookies „sesyjne” są usuwane z Twojego komputera zaraz po zamknięciu przeglądarki internetowej. Z kolei cookies „trwałe” będą przechowywane na twoim komputerze również po zamknięciu przeglądarki – maksymalny okres takiego przechowywania jest oddzielnie określony dla każdego cookie.

Używane przez nas cookies działają w następujących celach:

 • umożliwiają personalizację wyglądu i treści strony dla każdego użytkownika,
 • pozwalają na wymianę danych pomiędzy platformami działającymi w ramach naszej witryny,
 • są wykorzystywane w procesie uwierzytelniania użytkownika oraz zapobiegają nadużyciom w tym zakresie,
 • zapamiętują działania użytkownika - dzięki temu po opuszczeniu strony nie musi on np. ponownie wypełniać formularzy,
 • umożliwiają personalizację reklam i komunikacji marketingowej w ramach naszej witryny oraz w naszej komunikacji do użytkowników,
 • umożliwiają kierowanie naszych reklam poza naszą stroną, np. do osób, które już odwiedziły naszą witrynę i/lub mogą być potencjalnie zainteresowane naszymi usługami,
 • umożliwiają pomiar skuteczności i rozliczenie efektów działań marketingowych,
 • gromadzą informacje statystyczne o ruchu na naszej witrynie.

W oparciu o powyższe reguły i w wymienionych celach działają również inne mechanizmy wykorzystywane przez nasze strony takie jak np. localStorage, który działa na zasadach analogicznych do trwałych plików cookies, lecz jest w stanie pomieścić więcej informacji.

Na naszych stronach zamieszczone są też skrypty naszych Partnerów zewnętrznych, które również mogą przechowywać dane na twoim urządzeniu. Stosowane mechanizmy i zasady przechowywania mogą różnić się od tych, które są przewidziane w naszej Polityce prywatności i Polityce cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach poszczególnych Partnerów. Należą do nich między innymi:

Możesz decydować o tym, czy i jakie pliki cookies chcesz przechowywać na swoim urządzeniu. Szczegóły na ten temat znajdziesz na stronie internetowej dostawcy Twojej przeglądarki internetowej. Poniżej zamieszczamy odnośniki do instrukcji użytkowania najpopularniejszych przeglądarek:

Jednocześnie informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie stosowania cookies może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z naszej strony i świadczonych na niej usług.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce w dowolnym czasie.

Regulamin Akcji Promocyjnej „Biedronka 100”

Ostatnia modyfikacja: 21.08.2019 r.

I Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej na stronie https://www.mfind.pl/ubezpieczenie-oc-ac/kalkulator-oc-ac/ (dalej jako „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest mFind IT sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Człuchowskiej 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, KRS 0000536322, NIP: 5223020611, Regon: 360099494, z kapitałem zakładowym w wysokości 111.950,00 zł (dalej jako: „Organizator”).

II Warunki udziału w Akcji Promocyjnej

 1. Akcja Promocyjna będzie trwała w okresie od 10 czerwca 2019 roku do 9 czerwca 2020 roku (dalej jako: „Okres Akcji Promocyjnej”).
 2. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział osoba fizyczna (dalej jako: „Uczestnik”), która łącznie spełni następujące warunki:

a) ukończyła 18 rok życia;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) poprzez wzięcie udziału w konkursie zaakceptowała postanowienia Regulaminu i tym samym wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej przez Organizatora;

d) nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

e) w Okresie Akcji Promocyjnej skorzystały z kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych Organizatora dostępnego na stronie internetowej Organizatora – za pomocą jednego z linków promujących Akcję Promocyjną:
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.110317WP.PL/B22826677.248606536;dc_trk_aid=444879263;dc_trk_cid=117166960;pub=wp;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.110317WP.PL/B22826677.248606566;dc_trk_aid=444926836;dc_trk_cid=117166960;pub=wp;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.110317WP.PL/B22826677.248607286;dc_trk_aid=444879251;dc_trk_cid=117166960;pub=wp;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.3603014MOTODORADCA/B22824451.250261072;dc_trk_aid=446354364;dc_trk_cid=117161119;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.3605438M4K/B22824451.250262239;dc_trk_aid=446355288;dc_trk_cid=117161119;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.3605441KICKSTER/B22824451.249977123;dc_trk_aid=446408870;dc_trk_cid=117161119;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://www.mfind.pl/ubezpieczenie-oc-ac/kalkulator-oc-ac/krok-1/[Twoj_unikalny_kod_kalkulacji]?utm_medium=email&utm_source=przypomnienia_OC&utm_campaign=7_dni_R2NB_biedronka&utm_content=button&c_id=[Twoj_unikalny_kod_kalkulacji]
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.3603014MOTODORADCA/B22826677.251254514;dc_trk_aid=447651518;dc_trk_cid=117166960;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.169253FACEBOOK.PL/B22824451.252046746;dc_trk_aid=448042190;dc_trk_cid=117161119;key=Zenith;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.3605441KICKSTER/B22824451.249977123;dc_trk_aid=446408870;dc_trk_cid=117161119;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.2681806MFIND/B22826677.253802079;dc_trk_aid=449800903;dc_trk_cid=117166960;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.2681806MFIND/B22826677.259968100;dc_trk_aid=455613650;dc_trk_cid=117166960;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=

i dokonały tą drogą zakupu polisy OC. Przez zakup rozumie się dokonanie pełnej transakcji, łącznie z opłaceniem polisy on-line. Zakup polisy inną drogą – w tym przez call center nie uprawnia do udziału w Akcji Promocyjnej.

 1. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.

III. Przedmiot Akcji Promocyjnej

 1. Nagrodą za udział w Akcji Promocyjnej jest e-kod (elektroniczny kod rabatowy) na zakupy o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) do wykorzystania w sieci sklepów Biedronka (dalej jako: „Nagroda”). Zasady wydawania, aktywacji, realizacji oraz użytkowania e-kodów określa Regulamin „E-kodów" na zakupy (dalej jako: „Regulamin e-kodów”).
 2. Nagroda w postaci e-kodu zostanie przyznana każdemu Uczestnikowi, który w Okresie Akcji Promocyjnej dokona zakupu polisy OC zgodnie z postanowieniami pkt II.3. Regulamin.
 3. Prawo do Nagrody powstaje z dniem zatwierdzenia w mfind IT sp. z o.o. zaksięgowania płatności za polisę przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Towarzystwo Ubezpieczeniowe zatwierdza płatność maksymalnie w ciągu 90 dni od dnia zapłaty. Wydłużony okres oczekiwania wynika z tego, że każdy klient ma prawo w ciągu 30 dni odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia klientowi nie przysługuje Prawo do Nagrody.
 4. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi drogą elektroniczną za pomocą e-mail lub SMS.

IV Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej odbywa się poprzez kliknięcie w jeden z linków wymienionych w pkt II. 3. Regulamin.
 2. Fundatorem Nagród w Akcji Promocyjnej jest Organizator.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. Uczestnik ma prawo do jednej (1) Nagrody.
 5. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Warunkiem wydania i używania e-kodu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz Regulaminem e-kodów.

V Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Akcją Promocyjną.
 2. Reklamacje w sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@mfind.pl
 3. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie osoby składającej reklamację (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Organizator powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na wskazany przez osobę składającą reklamację adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

IV Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest mFind IT sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Człuchowskiej 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000536322, NIP: 5223020611, Regon: 360099494, z kapitałem zakładowym w wysokości 111.950,00zł.
 2. Dane osobowe Uczestników zbierane podczas Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym w szczególności w celu przesłania Nagrody oraz rozliczenia należnego z tytułu uzyskania Nagrody podatku dochodowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, na zasadach opisanych w Regulaminie, stosownie do udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia Akcji Promocyjnej (w tym okresu dla rozpatrywania ewentualnych reklamacji) w celu rozpatrzenia ewentualnego zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla rozpatrzenia ewentualnych roszczeń wobec Organizatora.
 5. Uczestnik ma prawo: dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W celu realizacji Akcji Promocyjnej Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Akcji Promocyjnej lub wydawcy e-kodów w celu realizacji prawa do nagrody. W szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz – spółki Jeronimo Martins Polska S.A.

VII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Akcji Promocyjnej.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
 4. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).
 5. Biorąc udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 6. Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia Akcji Promocyjnej.

Preview
Help

REGULAMIN KONKURSU z TAXI Złotówa

 1. Organizatorem konkursu z TAXI Złotówa (dalej: „Konkurs”) jest Mfind IT Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, 01-360 Warszawa, ul. Człuchowska 74 LU 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000536322, NIP 5223020611, z kapitałem zakładowym w wysokości 111 950,00 PLN (dalej „Organizator”).

 2. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, przy wykorzystaniu fanpage: https://www.facebook.com/TAXIZlotowa/

 3. Zgodnie z regulaminem serwisu Facebook, Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest jego Organizator.

 5. Konkurs trwa od środy 21 sierpnia 2019 roku (od godz. 10:00 do soboty 24 sierpnia 2019 roku (do godz. 22:00).

 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w poniedziałek 26 sierpnia 2019 roku (do godz. 20:00).

 7. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne spełniające łącznie następujące wymogi:

 2. zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,

 3. przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms,​

 4. nie będące pracownikami lub współpracownikami Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

 5. zaakceptowały Regulamin poprzez wysłanie komentarza konkursowego, o którym mowa w § 3 pkt. 1 i pkt 2 Regulaminu w sposób i w terminie tamże określonym.

 6. Wysyłając komentarz konkursowy, spełniający warunki opisane w § 3 pkt. 1 i pkt 2 Regulaminu wysłany w sposób i w terminie tamże określonym (dalej „Komentarz Konkursowy”), Uczestnik potwierdza, że:

 7. akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu,

 8. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z Konkursem, w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

 9. zwalnia portal Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem.

 10. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego pkt 3, dana osoba staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) z chwilą wysłania swojego pierwszego Komentarza Konkursowego. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie dana osoba powinna uprzednio zapoznać się z warunkami Regulaminu i w przypadku, gdy nie akceptuje ona któregokolwiek postanowienia Regulaminu lub nie spełnia ona któregokolwiek z warunków zezwalających na uczestnictwo w Konkursie powinna ona zrezygnować ze zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. W przypadku jeżeli pomimo niespełnienia wszystkich warunków umożliwiających uczestnictwo w Konkursie, w tym np. nieakceptowania postanowień Regulaminu, czy też niespełniania któregokolwiek warunku uczestnictwa w Konkursie, dana osoba wysłała Komentarz Konkursowy, osoba ta nie będzie uznawana za Uczestnika i nie bierze udziału w Konkursie, w tym nie może nabyć praw do jakiejkolwiek nagrody, czy też innego benefitu lub prawa w Konkursie.

 1. Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach trwania Konkursu polubić post konkursowy, polubić profil mfind.pl na FB (https://www.facebook.com/Punktadawniejmfind/?eid=ARAMpOHwLXFYpaYovbXIGgvn945YI90k8n-jWXYxcN_rK2ZKvE3TgSWvq8tJ7Nr_79F3_84z1sdsx990), a w komentarzu pod postem konkursowym dostępowym na profilu https://www.facebook.com/TAXIZlotowa/, oszacować wysokość ubezpieczenia OC “Balerona”, które jego właściciel zakupił za pomocą mfind.pl.

 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie komentarze, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i nie naruszają przepisów prawa powszechnie obowiązującego, praw osób trzecich, czy też dobrych obyczajów i nie zawierają one treści reklamowych. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji komentarzy przesłanych przez Uczestników oraz ich usunięcia w przypadku, gdy uzna, że ich treść narusza prawo, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich, a także w przypadku gdy odpowiedzi zawierają treści reklamowe.

 3. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez właściciela profilu TAXI Złotówa na FB.

 4. Zwycięzcą̨ Konkursu (dalej „Zwycięzca”) zostanie jeden Uczestnik, który oszacuje w Komentarzu Konkursowym kwotę ubezpieczenia OC, która będzie najbliższa tej, którą zapłacił właściciel samochodu.

 5. Wybrany przez komisję konkursową Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej zarówno pod Postem Konkursowym, jak i za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej przy pomocy komunikatora portalu społecznościowego Facebook w dniu 26 sierpnia 2019 roku o godz. 20:00. Zwycięzca zobowiązany będzie przekazać Organizatorowi niezbędne dane osobowe zgodnie z § 4 ust. 3 i 5.

 6. O zakończeniu Konkursu i poinformowaniu Zwycięzcy, Organizator zamieści stosowną informację w poniedziałek 26 sierpnia 2019 roku (do godz. 20:00) w komentarzu pod konkursowym postem z dnia 2 sierpnia 2019 roku, na fanpage’u TAXI Złotówa. Organizator, w powyższej informacji, w celu oznaczenia Zwycięzcy podanie jego imię i miasto oraz zaznaczy, że wiadomość zgodna z § 3 ust. 5 została do Zwycięzcy wysłana.

 7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz - oznacza to, że może zamieścić tylko jeden komentarz. W przypadku umieszczenia większej ilości komentarzy, pod uwagę będzie brany tylko pierwszy zamieszczony przez Uczestnika komentarz. W przypadku gdyby Uczestnik zmienił swój pierwotny Komentarz Konkursowy w Konkursie zostanie wzięta pod uwagę wyłącznie pierwotna treść Komentarza Konkursowego.

 1. Nagrody

 1. Zwycięzca Konkursu uprawniony będzie do otrzymania nagrody (dalej „Nagroda”), którą jest bon o wartości 100 zł do zrealizowania w sklepach Biedronka. Warunki wykorzystania bonu ( termin ważności, zakres świadczeń, określa Biedronka)

 2. Niezależnie od Nagrody Zwycięzca Konkursu otrzyma od Organizatora nagrodę dodatkową (pieniężną) (dalej „Nagroda Dodatkowa”) o wartości 10% wartości nagrody głównej brutto, z tym zastrzeżeniem, że nagroda ta nie zostanie wypłacona Zwycięzcy Konkursu w gotówce, lecz przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskanej nagrody, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którą Organizator jako płatnik wskazanego powyżej podatku dokona na rzecz Zwycięzcy Konkursu, zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej.

 3. Zwycięzca może nie przyjąć nagród. Celem potwierdzenia chęci odebrania Nagrody i Nagrody Dodatkowej, Zwycięzca Konkursu, w terminie 7 dni od opublikowania wyników Konkursu w sposób wskazany w §3 pkt 5 i 6, zobowiązany jest przekazać Organizatorowi swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na który ma być dokonana wysyłka Nagrody, w wiadomości prywatnej skierowanej do fanpage’a mfind.pl. W przypadku nieprzekazania Organizatorowi wszystkich powyższych danych w powyższym terminie Zwycięzca traci prawo do Nagrody i Nagrody Dodatkowej, a Organizator uprawniony jest do wskazania innego zwycięzcy Konkursu.

 4. Nagroda zostanie przekazana pod postacią kodu SMS w ciągu 14 dni od daty przekazania danych osobowych, o których mowa w pkt.3 powyżej.

 5. Po dokonaniu zgłoszenia, dotyczącego odebrania nagrody, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, Zwycięzca zobowiązany będzie przekazać Organizatorowi dodatkowe, wymagane stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa dane, celem dokonania rozliczenia podatku dochodowego z tytułu uzyskania nagrody, w tym w szczególności nr PESEL oraz nazwę i adres właściwego dla zwycięzcy urzędu skarbowego.

 6. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu, o których mowa w §3 pkt 5 lub stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Zwycięzcę postanowień Regulaminu, Nagroda i Nagroda Dodatkowa przepadają na rzecz Organizatora, a Zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków traci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagród.

 1. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Mfind IT Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, 01-360 Warszawa, ul. Człuchowska 74 LU 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000536322, NIP 5223020611.

 2. Dane osobowe Uczestnika zbierane podczas Konkursu będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności w celu przesłania Nagrody oraz rozliczenia należnego z tytułu uzyskania Nagrody podatku dochodowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora przez okres jednego roku.

 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, na zasadach opisanych w Regulaminie, stosownie do udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu (w tym okresu dla rozpatrywania ewentualnych reklamacji) w celu rozpatrzenia ewentualnego zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla rozpatrzenia ewentualnych roszczeń wobec Organizatora.

 2. Uczestnik Konkursu ma prawo: dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 3. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, który jest upoważniony do działania we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, umożliwiając z nim kontakt według następujących danych kontaktowych: anna.rychlewicz@mfind.pl

 1. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej i elektronicznej (email), pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

 1. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, innych naruszeń Regulaminu Konkursu lub regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu. W takim przypadku Uczestnik nie jest uprawniony do nabycia jakiejkolwiek Nagrody, czy Nagrody Dodatkowej, a prawo do nagród już przyznanych Uczestnikowi w Konkursie ulega natychmiastowej utracie. Informacja taka zostanie przekazana Uczestnikowi drogą elektroniczną.

 2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie i prawa nabyte uczestników. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu facebookowym mfind.pl.

 1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2019 roku i obowiązuje do zakończenia Konkursu.

Regulamin Promocji pyszne.pl

§ 1

Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady promocji (zwanej dalej „Promocją”).

 2. Organizatorem Promocji jest mFind sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Człuchowskiej 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000488906, NIP: 5223011279, Regon: 147010378, z kapitałem zakładowym w wysokości 659.800,00 zł (zwana dalej Organizatorem”).

 3. Promocja będzie dostępna od dnia 14.06.2019 r. do wyczerpania puli kodów. (zwanym dalej „Okresem Promocji”).

 4. W Promocji wziąć mogą udział wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. w Okresie Promocji skorzystały z kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych Organizatora dostępnego na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://www.mfind.pl/ubezpieczenie-oc-ac/kalkulator-oc-ac (zwanego dalej „Kalkulatorem ubezpieczeń komunikacyjnych”) oraz  udostępnią Organizatorowi swój numeru telefonu kontaktowego w celu kontaktu związanego z dokonaniem porównania i przedstawienia im ofert ubezpieczeniowych, udostępnienia ich danych wybranym zakładom ubezpieczeń oraz multiagencjom i ewentualnego zawarcia umowy ubezpieczenia;

 2. nie wzięły uprzednio udziału w Promocji (dana osoba może wziąć udział w Promocji wyłącznie jednokrotnie);

 3. otrzymały zaproszenie do wzięcia udziału w Promocji (zwane dalej „Zaproszeniem”).

 1. Przez skorzystanie z kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych, o którym mowa w punkcie 4.a) Regulaminu rozumie się wykonanie kalkulacji ubezpieczenia komunikacyjnego znajdującego się pod wskazanym w tymże punkcie adresem internetowym dotyczącego ubezpieczenia komunikacyjnego.

 2. W Promocji nie mogą brać udziału:

a) Pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

 1. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Promocja ma formę sprzedaży premiowej.

 3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Osoba uczestnicząca w Promocji zwana jest dalej „Uczestnikiem”.

 4. Nagrodą za udział w Promocji (zwaną dalej „Nagrodą”) jest kod rabatowy (zwany dalej „Kodem rabatowym”) o wartości 5 zł. Kod rabatowy upoważnia do zamawiania jedzenia przez stronę internetową www.pyszne.pl, tylko we wskazanych tam restauracjach oferujących płatność online. Kodem rabatowym można posługiwać się wielokrotnie do wyczerpania limitu w wysokości 5 zł nie dłużej jednak niż do upływu terminu ważności Kodu rabatowego. Termin ważności Kodu rabatowego upływa 9 kwietnia 2020 r. Po tym terminie Kod rabatowy wygasa, a Uczestnikowi nie przysługuje żaden zwrot środków pieniężnych, dodatkowa nagroda, inny kod rabatowy lub jakakolwiek inna gratyfikacja lub rekompensata. W pierwszej kolejności klienci na platformie www.pyszne.pl muszą zostać spełnione warunki restauracji, by złożyć zamówienie. W celu skorzystania z Kodu rabatowego otrzymany Kod rabatowy Uczestnik powinien wpisać na końcu zamówienia w pole "kod kuponu". Jeśli wartość koszyka zamówień na stronie www.pyszne.pl jest wyższa od pozostałej do wykorzystania wartości nominalnej Kodu rabatowego, Uczestnik powinien z własnych środków opłacić różnicę ceny za pomocą płatności online w sposób dopuszczalny na stronie www.pyszne.pl (akceptowana jest płatność online: PayU, kartą kredytową, PayPal lub Sofort). W razie jakichkolwiek problemów z realizacją kodu rabatowego prosimy o kontakt na kontakt@pyszne.pl .

§ 2.

Zasady Promocji

 1. Przystąpienie do Promocji odbywa się poprzez wejście na podaną w Zaproszeniu stronę internetową Organizatora i prawidłowe wypełnienie formularza kontaktowego wraz z potwierdzeniem zamówienia rozmowy.

 2. Każdy Uczestnik, spełniający wszystkie wymagania określone w § 1 punkt 4 Regulaminu, który przystąpił do Promocji i przekazał Organizatorowi swój telefoniczny numer kontaktowy poprzez stronę internetową, do której link znajdować się będzie w Zaproszeniu otrzyma Nagrodę.

 3. Uczestnik nie może otrzymać więcej niż jednej Nagrody w ramach Promocji.

 4. Prawa do Nagród nie można przenosić na osoby trzecie. Nagroda nie może zostać wymieniona na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny.

 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3.

Reklamacje

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Promocji należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

kontakt@mfind.pl

 1. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie osoby składającej reklamację (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.

 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Organizator powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez osobę składającą reklamację adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

§ 4.

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.

 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://lp.mfind.net.pl/regulamin-pyszne-pl/

Regulamin Akcji Promocyjnej „Allegro 50”

Ostatnia modyfikacja: 25.09.2019 r.

I. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej na stronie https://www.mfind.pl/ubezpieczenie-oc-ac/kalkulator-oc-ac/ oraz https://www.mfind.pl/ubezpieczenie-oc-ac/kalkulator-oc-ac?brand=punkta (dalej jako „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest mFind IT sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Człuchowskiej 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, KRS 0000536322, NIP: 5223020611, Regon: 360099494, z kapitałem zakładowym w wysokości 117.650,00 zł (dalej jako: „Organizator”).

II. Warunki udziału w Akcji Promocyjnej

 1. Akcja Promocyjna będzie trwała w okresie od 9 października 2019 roku do 31 października 2019 roku (dalej jako: „Okres Akcji Promocyjnej”).
 2. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział osoba fizyczna (dalej jako: „Uczestnik”), która łącznie spełnia następujące warunki:

a) ukończyła 18 rok życia;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) zaakceptowała postanowienia Regulaminu i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej przez Organizatora;

d) nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora, ani członkiem najbliższej rodziny takiej osoby. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

e) w Okresie Akcji Promocyjnej skorzystała z kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych Organizatora dostępnego na stronie internetowej Organizatora – za pomocą jednego z następujących linków promujących Akcję Promocyjną:

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.2681806MFIND/B22826677.256398122;dc_trk_aid=452630815;dc_trk_cid=117166960;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.2681806MFIND/B22826677.259665206;dc_trk_aid=455614475;dc_trk_cid=117166960;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.2681806MFIND/B22826677.261267806;dc_trk_aid=457168871;dc_trk_cid=117166960;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.2681806MFIND/B22826677.261667842;dc_trk_aid=457285585;dc_trk_cid=117166960;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.2681806MFIND/B22826677.261267806;dc_trk_aid=457168871;dc_trk_cid=117166960;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.2681806MFIND/B22826677.261667842;dc_trk_aid=457285585;dc_trk_cid=117166960;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.2681806MFIND/B23627182.267008206;dc_trk_aid=461746757;dc_trk_cid=126975157;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=

i dokonała tą drogą w Okresie Akcji Promocyjnej zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (dalej jako: „polisa OC”). Przez zawarcie umowy ubezpieczenia rozumie się dokonanie wszystkich, niezbędnych czynności koniecznych do zawarcia umowy ubezpieczenia w odniesieniu do polisy OC poprzez stronę internetową i pocztą elektroniczną, łącznie z opłaceniem składki ubezpieczeniowej za polisę OC on-line. Zawarcie umowy ubezpieczenia inną drogą niż poprzez stronę internetową i pocztę elektroniczną – w tym przez call center nie uprawnia do udziału w Akcji Promocyjnej.

 1. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.

III. Przedmiot Akcji Promocyjnej

 1. Nagrodą za udział w Akcji Promocyjnej jest karta podarunkowa Allegro (elektroniczna karta podarunkowa) na zakupy o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych) do wykorzystania w serwisie Allegro (dalej jako: „Nagroda”). Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę za udział w Akcji Promocyjnej przez cały Okres Akcji Promocyjnej. Zasady wydawania, aktywacji, realizacji oraz użytkowania e-kart podarunkowych określa Regulamin Kart Podarunkowych Serwisu Allegro (dalej jako: „Regulamin Kart Podarunkowych”) wydany przez Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34.000.000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-26-74-798, a dostępny pod adresem https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-serwisu-allegro-4GDAboO2OFR
 1. Nagroda nie przysługuje Uczestnikowi, który odstąpił od polisy OC (umowy ubezpieczenia), o której mowa w pkt II.3. lit. e) Regulaminu.
 2. Prawo do Nagrody powstaje z dniem potwierdzenia przez Organizatora, że składka ubezpieczeniowa należna za polisę OC, o której mowa w punkcie II.3 lit. e) Regulaminu została otrzymana i zaksięgowania przez ubezpieczyciela, z którym Uczestnik zawarł polisę OC (dalej jako: „Ubezpieczyciel”). Ubezpieczyciel potwierdza otrzymanie i zaksięgowanie płatności składki ubezpieczeniowej maksymalnie w ciągu 90 dni od dnia jej zapłaty przez Uczestnika. Wydłużony okres oczekiwania wynika z tego, że każdy klient ma prawo w ciągu 30 dni odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 3. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi drogą elektroniczną za pomocą e-mail lub SMS na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.

IV. Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej odbywa się poprzez kliknięcie w jeden z linków wymienionych w pkt II.3. lit. e) Regulaminu.
 2. Fundatorem Nagród w Akcji Promocyjnej jest Organizator.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.
 5. Warunkiem wydania i używania kart podarunkowych Allegro  jest zapoznanie się z Regulaminem oraz Regulaminem Kart Podarunkowych.

V. Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Akcją Promocyjną.
 2. Reklamacje w sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@punkta.pl.
 3. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie osoby składającej reklamację (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Organizator powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na trwałym nośniku na wskazany przez osobę składającą reklamację adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

IV. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest mFind IT sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Człuchowskiej 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000536322, NIP: 5223020611, Regon: 360099494, z kapitałem zakładowym w wysokości 117.650,00zł.
 2. Dane osobowe Uczestników zbierane podczas Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez Administratora (Organizatora) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym w szczególności w celu ustalenia prawa do Nagrody, przesłania Nagrody oraz rozliczenia należnego z tytułu uzyskania Nagrody podatku dochodowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, na zasadach opisanych w Regulaminie, stosownie do udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do upływu terminu 120 dni od zakończenia Okresu Akcji Promocyjnej (czas niezbędny do rozpatrzenia wszystkich ewentualnych reklamacji), a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz do celów rozpatrywania ewentualnych roszczeń wobec Organizatora przez okres do czasu wygaśnięcia takich ewentualnych roszczeń wobec Organizatora.
 5. Uczestnik ma prawo: dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W celu realizacji Akcji Promocyjnej Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Akcji Promocyjnej lub wydawcy e-kodów w celu realizacji prawa do Nagrody, którym jest spółka Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166).

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Akcji Promocyjnej.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
 4. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).
 5. Biorąc udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie.
 6. Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia Akcji Promocyjnej.

Regulamin promocji „Gwarancja najniższej ceny ubezpieczenia OC”

(dalej jako: „Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Promocję „Gwarancja najniższej ceny ubezpieczenia OC” (dalej jako: „Promocja”) organizuje mFind sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Człuchowskiej 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, KRS 0000488906, NIP: 5223011279, Regon: 14701037800000, z kapitałem zakładowym w wysokości 659.800,00 zł (dalej jako: „Organizator”), która jest właścicielem marki Punkta.
 2. Promocja dotyczy zakupu ubezpieczenia OC wyłącznie za pośrednictwem: strony internetowej www.punkta.pl lub https://www.mfind.pl/ubezpieczenie-oc-ac/kalkulator-oc-ac?brand=punkta lub za pomocą Call Center Organizatora.
 3. Promocja trwa od 07.10.2019 roku do odwołania, nie dłużej jednak niż do 31.12.2020 r.
 4. Promocja jest skierowany do osób pełnoletnich, które zawarły umowę ubezpieczenia w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej (dalej zwanych: „Klientami” lub „Uczestnikami”).
 5. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
 6. Promocja obowiązuje do dnia rozpoczęcia okresu ochrony określonego na polisie wystawionej do umowy ubezpieczenia zawartej przez Klienta z danym towarzystwem ubezpieczeniowym w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej .

§ 2. Zasady Promocji

 1. Promocja polega na tym, że jeżeli Klient dokonał zakupu Ubezpieczenia OC w sposób wskazany w §1 punkt 2 Regulaminu i który następnie znalazł w innym miejscu ofertę ubezpieczenia OC w niższej cenie, otrzyma od Organizatora zwrot różnicy pomiędzy ceną ubezpieczenia nabytego w sposób wskazany w §1 punkt 2 Regulaminu oraz ceną ubezpieczenia znalezionego w innym miejscu.
 2. W celu otrzymania zwrotu różnicy w cenie, Klient zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi:
  a) potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC w sposób wskazany w §1 punkt 2 Regulaminu, w stosunku do której ma zostać zwrócona różnica w cenie,
  b) udokumentowaną konkurencyjną ofertę cenową ubezpieczenia OC, w szczególności potwierdzoną zdjęciem, tzw. zrzutem z ekranu, materiałami reklamowymi lub wzorcami umownymi, wraz z datą otrzymania konkurencyjnej oferty, dla takich samych danych (np. szczegółowe dane pojazdu, wysokość zniżek, dane współwłaścicieli, deklarowany roczny przebieg itp.), jak w kalkulacji ubezpieczenia zawartego w sposób wskazany w §1 punkt 2 Regulaminu.

Dowód potwierdzający różnicę w cenie powinien być przesłany w terminie wskazanym w §2 punkt 3 Regulaminu do Organizatora e-mailem na adres: kontakt@mfind.pl. Przesłanie tego dowodu traktowane jest jako zgłoszenie udziału w Promocji.

3. Na zgłoszenie z tytułu Promocji Klient ma 14 dni kalendarzowych licząc od dnia znalezienia tańszej oferty danego ubezpieczenia niż umowa ubezpieczenia zawarta przez Klienta w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia okresu ochrony określonego na polisie wystawionej do umowy ubezpieczenia zawartej przez Klienta w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej.

4. Organizator ma 90 dni kalendarzowych na rozpatrzenie zgłoszenia, które liczone jest od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia udziału w Promocji w sposób wskazany powyżej.

5. Klient nie może skorzystać z Promocji, jeżeli odstąpił od umowy ubezpieczenia zawartej w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej.

6. Zwrot kwoty stanowiącej różnicę w cenie, o której mowa w §2 punkt 1 Regulaminu zostanie dokonany przez Organizatora przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 90 dni od dnia zgłoszenia udziału w Promocji w sposób wskazany powyżej.

§ 3. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia z tytułu Promocji powinny być składane do Organizatora na adres e-mail: kontakt@mfind.pl, w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności skutkujących zgłoszenie reklamacji.
 2. Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku.
 3. Wszelkie reklamacje będące następstwem nie zastosowania się do postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie nie będą rozpatrzone przez Organizatora.
 4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska przedstawionego przez Organizatora, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zgłaszający może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych wynikających z polskich przepisów prawa.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy w trakcie Promocji będą przetwarzane jakiekolwiek dane osobowe, zastosowanie znajdzie polityka prywatności znajdująca się pod następującym linkiem: https://punkta.pl/polityka-prywatnosci/.
 2. Niniejszy Regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej Organizatora: https://www.punkta.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://www.punkta.pl. Zmiany wchodzą w życie następnego dnia roboczego po ich ogłoszeniu.

Regulamin Akcji Promocyjnej „Lotos 30”

 1. Postanowienia Ogólne
 1. Regulamin Akcji Promocyjnej (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej na stronie https://www.mfind.pl/ubezpieczenie-oc-ac/kalkulator-oc-ac oraz https://www.mfind.pl/ubezpieczenie-oc-ac/kalkulator-oc-ac?brand=punkta (dalej jako „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest mFind IT sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Człuchowskiej 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, KRS 0000536322, NIP: 5223020611, Regon: 360099494, z kapitałem zakładowym w wysokości 117.650,00 zł (dalej jako: „Organizator”).
 1. Warunki udziału w Akcji Promocyjnej
 1. Akcja Promocyjna będzie trwała w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (dalej jako: „Okres Akcji Promocyjnej”).
 2. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział osoba fizyczna (dalej jako: „Uczestnik”), która łącznie spełnia następujące warunki:
 1. a) ukończyła 18 rok życia;
 2. b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. c) zaakceptowała postanowienia Regulaminu i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej przez Organizatora;
 4. d) nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora, ani członkiem najbliższej rodziny takiej osoby. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
 5. e) w Okresie Akcji Promocyjnej skorzystała z kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych Organizatora dostępnego na stronie internetowej Organizatora – za pomocą jednego z następujących linków promujących Akcję Promocyjną:

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.2681806MFIND/B22826677.261580762;dc_trk_aid=457285606;dc_trk_cid=117166960;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.2681806MFIND/B22826677.261580762;dc_trk_aid=457285606;dc_trk_cid=117166960;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=

i dokonała tą drogą w Okresie Akcji Promocyjnej zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (dalej jako: „polisa OC”). Przez zawarcie umowy ubezpieczenia rozumie się dokonanie wszystkich, niezbędnych czynności koniecznych do zawarcia umowy ubezpieczenia w odniesieniu do polisy OC poprzez stronę internetową i pocztą elektroniczną, łącznie z opłaceniem składki ubezpieczeniowej za polisę OC on-line. Zawarcie umowy ubezpieczenia inną drogą niż poprzez stronę internetową i pocztę elektroniczną  nie uprawnia do udziału w Akcji Promocyjnej.

 1. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.

III. Przedmiot Akcji Promocyjnej

 1. Nagrodą za udział w Akcji Promocyjnej jest voucher na zakupy o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) do wykorzystania w celu dokonania zakupów do tej kwoty na stacjach prowadzonych na terenie Polski pod marką „Lotos” (dalej jako: „Nagroda”) w okresie od 1 listopada 2019 r. do 2 października 2020 r. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę za udział w Akcji Promocyjnej przez cały Okres Akcji Promocyjnej. Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne. W przypadku dokonania zakupów na kwotę mniejszą niż 30 zł Nagroda uznawana jest za wykorzystaną, a Uczestnikowi nie przysługuje prawo otrzymania różnicy w gotówce.
 2. Nagroda nie przysługuje Uczestnikowi, który odstąpił od polisy OC (umowy ubezpieczenia), o której mowa w pkt II.3. lit. e) Regulaminu.
 3. Prawo do Nagrody powstaje z dniem potwierdzenia przez Organizatora, że składka ubezpieczeniowa należna za polisę OC, o której mowa w punkcie II.3 lit. e) Regulaminu została otrzymana i zaksięgowania przez ubezpieczyciela, z którym Uczestnik zawarł polisę OC (dalej jako: „Ubezpieczyciel”). Ubezpieczyciel potwierdza otrzymanie i zaksięgowanie płatności składki ubezpieczeniowej maksymalnie w ciągu 90 dni od dnia jej zapłaty przez Uczestnika. Wydłużony okres oczekiwania wynika z tego, że każdy klient ma prawo w ciągu 30 dni odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy. 
 4. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi drogą elektroniczną za pomocą e-mail na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej. Nagrodę należy wydrukować i przekazać sprzedawcy w trakcie dokonywania zakupów z wykorzystaniem Nagrody. Szczegółowe zasady realizacji Nagrody określa regulamin dotyczący kart podarunkowych dostępny na stronie internetowej pod adresem https://kartapodarunkowa.lotos.pl/.
 1. Zasady Akcji Promocyjnej
 1. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej odbywa się poprzez kliknięcie w jeden z linków wymienionych w pkt II.3. lit. e) Regulaminu.
 2. Fundatorem Nagród w Akcji Promocyjnej jest Organizator.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.
 1. Reklamacje
 1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Akcją Promocyjną.
 2. Reklamacje w sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@punkta.pl.
 3. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie osoby składającej reklamację (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Organizator powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na trwałym nośniku na wskazany przez osobę składającą reklamację adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.
 1. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest mFind IT sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Człuchowskiej 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000536322, NIP: 5223020611, Regon: 360099494, z kapitałem zakładowym w wysokości 117.650,00zł.
 2. Dane osobowe Uczestników zbierane podczas Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez Administratora (Organizatora) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym w szczególności w celu ustalenia prawa do Nagrody, przesłania Nagrody oraz rozliczenia należnego z tytułu uzyskania Nagrody podatku dochodowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, na zasadach opisanych w Regulaminie, stosownie do udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do upływu terminu 365 dni od zakończenia Okresu Akcji Promocyjnej (czas niezbędny do rozpatrzenia wszystkich ewentualnych reklamacji), a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz do celów rozpatrywania ewentualnych roszczeń wobec Organizatora przez okres do czasu wygaśnięcia takich ewentualnych roszczeń wobec Organizatora.
 5. Uczestnik ma prawo: dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W celu realizacji Akcji Promocyjnej Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Akcji Promocyjnej.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Akcji Promocyjnej.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
 4. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).
 5. Biorąc udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie.
 6. Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia Akcji Promocyjnej i upływu terminu na wykorzystanie Nagrody.

Regulamin Akcji Promocyjnej „Bilety do kina”

I Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej na stronie https://www.mfind.pl/ubezpieczenie-oc-ac/kalkulator-oc-ac?brand=punkta (dalej jako „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest mfind IT sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Człuchowskiej 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, KRS 0000536322, NIP: 5223020611, Regon: 360099494, z kapitałem zakładowym w wysokości 111.950,00 zł (dalej jako: „Organizator”).

II Warunki udziału w Akcji Promocyjnej

 1. Akcja Promocyjna będzie trwała w okresie od 29 listopada do 5 grudnia 2019 roku (dalej jako: „Okres Akcji Promocyjnej”).
 2. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział osoba fizyczna (dalej jako: „Uczestnik”), która łącznie spełni następujące warunki:
  a) ukończyła 18 rok życia;
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) poprzez wzięcie udziału w konkursie zaakceptowała postanowienia Regulaminu i tym samym wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej przez Organizatora;
  d) nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
  e) w Okresie Akcji Promocyjnej skorzystały z kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych Organizatora dostępnego na stronie internetowej Organizatora – za pomocą jednego z linków promujących Akcję Promocyjną:
  https://lp.punkta.pl/black-friday/?utm_medium=push&utm_source=pushmanual&utm_campaign=blackfriday1&utm_content=BF_V01
  https://lp.punkta.pl/black-friday/?utm_medium=push&utm_source=pushmanual&utm_campaign=blackfriday1&utm_content=BF_V02
  https://lp.punkta.pl/black-friday/?utm_medium=push&utm_source=pushmanual&utm_campaign=blackfriday2&utm_content=BF_V01
  https://lp.punkta.pl/black-friday/?utm_medium=push&utm_source=pushmanual&utm_campaign=blackfriday2&utm_content=BF_V02
  https://lp.punkta.pl/black-friday/?utm_campaign=mailing_112019&utm_source=WP_performance&utm_medium=mailing_CPC_CPM&utm_term=punkta_kalkulacja_numer_telefonu&utm_content=BF_11_V01&BRAND=PUNKTA&epi=
  https://lp.punkta.pl/black-friday/?utm_campaign=mailing_112019&utm_source=WP_performance&utm_medium=mailing_CPC_CPM&utm_term=punkta_kalkulacja_numer_telefonu&utm_content=BF_11_V02&BRAND=PUNKTA&epi=
  https://lp.punkta.pl/black-friday/?utm_campaign=mailing_112019&utm_source=WP_zasieg&utm_medium=mailing_CPC&utm_term=punkta_kalkulacja_numer_telefonu&utm_content=BF_11_V01&BRAND=PUNKTA&epi=
  https://lp.punkta.pl/black-friday/?utm_campaign=mailing_112019&utm_source=WP_zasieg&utm_medium=mailing_CPC&utm_term=punkta_kalkulacja_numer_telefonu&utm_content=BF_11_V02&BRAND=PUNKTA&epi=
  https://lp.punkta.pl/black-friday/?utm_campaign=mailing_112019&utm_source=WP_retargeting&utm_medium=mailing_CPC&utm_term=punkta_kalkulacja_numer_telefonu&utm_content=BF_11_V01&BRAND=PUNKTA&epi=
  https://lp.punkta.pl/black-friday/?utm_campaign=mailing_112019&utm_source=WP_retargeting&utm_medium=mailing_CPC&utm_term=punkta_kalkulacja_numer_telefonu&utm_content=BF_11_V02&BRAND=PUNKTA&epi=
  https://lp.punkta.pl/black-friday/?utm_campaign=mailing_112019&utm_source=onet_standard&utm_medium=mailing_CPC&utm_term=punkta_kalkulacja_numer_telefonu&utm_content=BF_11_V01&BRAND=PUNKTA&epi=
  https://lp.punkta.pl/black-friday/?utm_campaign=mailing_112019&utm_source=onet_standard&utm_medium=mailing_CPC&utm_term=punkta_kalkulacja_numer_telefonu&utm_content=BF_11_V02&BRAND=PUNKTA&epi=
  https://lp.punkta.pl/black-friday/?utm_campaign=mailing_112019&utm_source=Interia&utm_medium=mailing_CPC&utm_term=punkta_kalkulacja_numer_telefonu&utm_content=BF_11_V02&BRAND=PUNKTA&epi=
  https://lp.punkta.pl/black-friday/?utm_campaign=mailing_112019&utm_source=Interia&utm_medium=mailing_CPC&utm_term=punkta_kalkulacja_numer_telefonu&utm_content=BF_11_V01&BRAND=PUNKTA&epi=
  https://lp.punkta.pl/black-friday/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=black_friday&epi=
  https://lp.punkta.pl/black-friday/?utm_campaign=display_112019&utm_source=AOD_Profiler&utm_medium=programmatic_CPM&utm_term=punkta_kalkulacja_numer_telefonu&utm_content=BF_11_v01&BRAND=PUNKTA
  https://lp.punkta.pl/black-friday/?utm_campaign=display_112019&utm_source=AOD_Profiler&utm_medium=programmatic_CPM&utm_term=punkta_kalkulacja_numer_telefonu&utm_content=BF_11_v02&BRAND=PUNKTA
  https://lp.punkta.pl/black-friday/?utm_campaign=display_112019&utm_source=Akademia&utm_medium=banner&utm_term=punkta_kalkulacja_numer_telefonu&utm_content=BF_11_V01&BRAND=PUNKTA&epi=
  https://lp.punkta.pl/black-friday/?utm_campaign=display_112019&utm_source=Akademia&utm_medium=banner&utm_term=punkta_kalkulacja_numer_telefonu&utm_content=BF_11_V02&BRAND=PUNKTA&epi=

i dokonały tą drogą zakupu polisy OC lub OC/AC lub skorzystały z pomocy Call Center Organizatora i dokonały zakupu polisy OC lub OC/AC drogą telefoniczną. Przez zakup rozumie się dokonanie pełnej transakcji, łącznie z opłaceniem polisy. Zakup polisy inną drogą nie uprawnia do udziału w Akcji Promocyjnej.

 1. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.

III. Przedmiot Akcji Promocyjnej

 1. Nagrodą za udział w Akcji Promocyjnej są 2 bilety w postaci 13-cyfrowego kodu elektronicznego do wykorzystania w sieci kin Helios (dalej jako: „Nagroda”). Zasady wydawania, aktywacji, realizacji oraz użytkowania biletów w postaci 13-cyfrowych kodów elektronicznych w kinie Helios określa „Instrukcja użycia kodu elektronicznego” (dalej jako: „Instrukcja”).
 2. Nagroda zostanie przyznana każdemu Uczestnikowi, który w Okresie Akcji Promocyjnej dokona zakupu polisy OC lub OC/AC zgodnie z postanowieniami pkt II.3. Regulamin.
 3. Prawo do Nagrody powstaje z dniem zatwierdzenia w mfind IT sp. z o.o. zaksięgowania płatności za polisę przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Towarzystwo Ubezpieczeniowe zatwierdza płatność maksymalnie w ciągu 90 dni od dnia zapłaty. Wydłużony okres oczekiwania wynika z tego, że każdy klient ma prawo w ciągu 30 dni odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia klientowi nie przysługuje Prawo do Nagrody.
 4. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi drogą elektroniczną za pomocą e-mail lub SMS.

IV Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej odbywa się poprzez kliknięcie w jeden z linków wymienionych w pkt II. 3. Regulamin.
 2. Fundatorem Nagród w Akcji Promocyjnej jest Organizator.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. Uczestnik ma prawo do jednej (1) Nagrody.
 5. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Warunkiem wydania i używania biletu w postaci 13-cyfrowego kodu elektronicznego jest zapoznanie się z Regulaminem oraz z „Instrukcją użycia kodu elektronicznego”.

V Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Akcją Promocyjną.
 2. Reklamacje w sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@mfind.pl
 3. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie osoby składającej reklamację (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Organizator powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na wskazany przez osobę składającą reklamację adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

IV Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest mFind IT sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Człuchowskiej 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000536322, NIP: 5223020611, Regon: 360099494, z kapitałem zakładowym w wysokości 111.950,00zł.
 2. Dane osobowe Uczestników zbierane podczas Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym w szczególności w celu przesłania Nagrody oraz rozliczenia należnego z tytułu uzyskania Nagrody podatku dochodowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, na zasadach opisanych w Regulaminie, stosownie do udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia Akcji Promocyjnej (w tym okresu dla rozpatrywania ewentualnych reklamacji) w celu rozpatrzenia ewentualnego zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla rozpatrzenia ewentualnych roszczeń wobec Organizatora.
 5. Uczestnik ma prawo: dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W celu realizacji Akcji Promocyjnej Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Akcji Promocyjnej lub wydawcy biletów w postaci 13-cyfrowych kodów elektronicznych w celu realizacji prawa do nagrody. W szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz – spółki Helios S.A.

VII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Akcji Promocyjnej.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
 4. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).
 5. Biorąc udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 6. Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia Akcji Promocyjnej.

Regulamin Konkursu "Zatankuj do pełna z Pojechanymi"

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu “Zatankuj do pełna z Pojechanymi” (dalej: „Konkurs”) jest Mfind IT Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, 02-305 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 142B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000536322, NIP 5223020611, z kapitałem zakładowym w wysokości 120 000,00 PLN (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu YouTube, przy wykorzystaniu kanału Pojechani: https://www.youtube.com/channel/UCm6gFp0v5j-W1cXWhBd48gg
 3. Zgodnie z regulaminem serwisu YouTube, Youtube nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis YouTube, ani z nim związany. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest jego Organizator.
 5. Konkurs trwa od środy 18 grudnia 2019 roku (od godz. 10:00) do wtorku 31 grudnia 2019 roku (do godz. 24:00).
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w poniedziałek 20 stycznia 2020 roku (do godz. 18:00).
 7. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne spełniające łącznie następujące wymogi:
  a) zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  b) przestrzegające regulaminu YouTube, znajdującego się pod adresem: https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms
  c) nie będące pracownikami lub współpracownikami Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,
  e) zapoznały się i zaakceptowały Regulamin poprzez wypełnienie formularza kalkulacji dostępnego na stronie internetowej Organizatora za pomocą linku promującego Akcję Promocyjną: https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.2681806MFIND/B22826677.263199048;dc_trk_aid=458477670;dc_trk_cid=117166960;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
 2. Dokonując kalkulacji, Uczestnik potwierdza, że:
  a) akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu,
  b) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z Konkursem, w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
  c) zwalnia serwis YouTube z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem.
 3. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego pkt 2., dana osoba staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) z chwilą spełnienia warunków Konkursu, tj. dokonanie pełnej kalkulacji składki ubezpieczenia OC na stronie Organizatora za pośrednictwem dedykowanego linku podanego na kanale Pojechani dostępnego pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCm6gFp0v5j-W1cXWhBd48gg. Poprzez pełną kalkulację rozumie się dojście na wyniki porównania ofert ubezpieczenia OC, tj. krok 3 kalkulatora.

§3 Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach trwania Konkursu kliknąć w link konkursowy kierujący na stronę Organizatora zamieszczony w opisie filmu z dnia 18.12.2019 na kanale Pojechani, wypełnić formularz kalkulacji podając co najmniej jedną daną kontaktową, tj. numer telefonu lub adres e-mail oraz dokonać porównania ofert ubezpieczenia (dotrzeć na krok 3 kalkulatora).
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w sposób opisany poniżej. Dwadzieścia pierwszych osób, które wypełnią formularz kalkulacji wraz z podaniem prawdziwych danych osobowych, otrzymają bon zakupowy o wartości 30 złotych do zrealizowania na stacjach LOTOS. Dodatkowy Zwycięzca, który wypełni formularz kalkulacji w okresie od 18.12.2019 do 31.12.2019 zostanie wylosowany przez Organizatora i otrzyma bon paliwowy o wartości 300 złotych do zrealizowania na stacjach LOTOS.
 3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pomocą e-mail lub telefonu najpóźniej do dnia 20.01.2020 roku.

§4 Nagrody

 1. Zwycięzcy Konkursu uprawnieni będą do otrzymania nagrody (dalej „Nagroda”), którą są bony zakupowe LOTOS o wartości 30 złotych oraz bon zakupowy LOTOS o wartości 300 złotych.
 2. Niezależnie od Nagrody Zwycięzca Konkursu otrzyma od Organizatora nagrodę dodatkową (pieniężną) (dalej „Nagroda Dodatkowa”) o wartości 10% wartości nagrody głównej brutto, z tym zastrzeżeniem, że nagroda ta nie zostanie wypłacona Zwycięzcy Konkursu w gotówce, lecz przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskanej nagrody, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którą Organizator jako płatnik wskazanego powyżej podatku dokona na rzecz Zwycięzcy Konkursu, zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej.
 3. Zwycięzca może nie przyjąć nagrody. Celem potwierdzenia chęci odebrania Nagrody i Nagrody Dodatkowej, Zwycięzca Konkursu, w terminie 7 dni od opublikowania wyników Konkursu w sposób wskazany w §3 pkt 5 i 6, zobowiązany jest przekazać Organizatorowi swoje imię, nazwisko, numer kontaktowy oraz adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na który ma być dokonana wysyłka Nagrody, w wiadomości e-mail na adres kontakt@punkta.pl. W przypadku nieprzekazania Organizatorowi wszystkich powyższych danych w powyższym terminie Zwycięzca traci prawo do Nagrody i Nagrody Dodatkowej, a Organizator uprawniony jest do wskazania innego zwycięzcy Konkursu.
 4. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w ciągu 14 dni od daty przekazania danych osobowych, o których mowa w pkt.3 powyżej.
 5. Po dokonaniu zgłoszenia, dotyczącego odebrania nagrody, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, Zwycięzca zobowiązany będzie przekazać Organizatorowi dodatkowe, wymagane stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa dane, celem dokonania rozliczenia podatku dochodowego z tytułu uzyskania nagrody, w tym w szczególności nr PESEL oraz nazwę i adres właściwego dla zwycięzcy urzędu skarbowego.
 6. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu, o których mowa w §3 pkt 5 lub stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Zwycięzcę postanowień Regulaminu, Nagroda przepada na rzecz Organizatora, a Zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków traci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagród.

§5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Mfind IT Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, 02-305 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 142B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000536322, NIP 5223020611.
 2. Dane osobowe Uczestnika zbierane podczas Konkursu będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności w celu przesłania Nagrody oraz rozliczenia należnego z tytułu uzyskania Nagrody podatku dochodowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora przez okres jednego roku.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, na zasadach opisanych w Regulaminie, stosownie do udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu (w tym okresu dla rozpatrywania ewentualnych reklamacji) w celu rozpatrzenia ewentualnego zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla rozpatrzenia ewentualnych roszczeń wobec Organizatora.
  Uczestnik Konkursu ma prawo: dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, który jest upoważniony do działania we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, umożliwiając z nim kontakt według następujących danych kontaktowych: kontakt@punkta.pl

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej i elektronicznej (email), pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

§7 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, innych naruszeń Regulaminu Konkursu lub regulaminu YouTube, Organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu. W takim przypadku Uczestnik nie jest uprawniony do nabycia jakiejkolwiek Nagrody, czy Nagrody Dodatkowej, a prawo do nagród już przyznanych Uczestnikowi w Konkursie ulega natychmiastowej utracie. Informacja taka zostanie przekazana Uczestnikowi drogą elektroniczną.
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie i prawa nabyte uczestników. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2019 roku i obowiązuje do zakończenia Konkursu.

Regulamin Akcji Promocyjnej “Do kina maluchem”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji “Do kina maluchem” (dalej: „Akcja Promocyjna”) jest Mfind IT Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, 02-305 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 142B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000536322, NIP 5223020611, z kapitałem zakładowym w wysokości 120 000,00 PLN (dalej „Organizator”).
 2. Akcja Promocyjna organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu YouTube, przy wykorzystaniu kanału Duży w maluchu: https://www.youtube.com/user/duzywmaluchu
 3. Zgodnie z regulaminem serwisu YouTube, Youtube nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Akcji Promocyjnej. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis YouTube, ani z nim związana. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
 4. Konkurs trwa od środy 29 stycznia 2020 roku do soboty 29 lutego 2020 roku.
 5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  § 2. Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne spełniające łącznie następujące wymogi:
  a) zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  b) przestrzegające regulaminu YouTube, znajdującego się pod adresem: https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms
  c) nie będące pracownikami lub współpracownikami Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,
  e) zapoznały się i zaakceptowały Regulamin poprzez wypełnienie formularza kalkulacji dostępnego na stronie internetowej Organizatora za pomocą linku promującego Akcję Promocyjną: https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.2681806MFIND/B23627182.264751583;dc_trk_aid=459972321;dc_trk_cid=126975157;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
 2. Dokonując kalkulacji, Uczestnik potwierdza, że:
  a) akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu,
  b) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z Konkursem, w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
  c) zwalnia serwis YouTube z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem.
 3. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego pkt 2., dana osoba staje się uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej „Uczestnik”) z chwilą spełnienia warunków Konkursu, tj. dokonanie pełnej kalkulacji składki ubezpieczenia OC na stronie Organizatora za pośrednictwem dedykowanego linku podanego na kanale Duży w maluchu dostępnego pod adresem https://www.youtube.com/user/duzywmaluchu. Poprzez pełną kalkulację rozumie się dojście na wyniki porównania ofert ubezpieczenia OC, tj. krok 3 kalkulatora.

  § 3. Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej należy w dniach trwania Konkursu kliknąć w link kierujący na stronę Organizatora zamieszczony w opisie filmu z dnia 29.01.2020 na kanale Duży w maluchu,, wypełnić formularz kalkulacji podając co najmniej jedną daną kontaktową, tj. numer telefonu lub adres e-mail oraz dokonać porównania ofert ubezpieczenia (dotrzeć na krok 3 kalkulatora).
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w sposób opisany poniżej. Trzydzieści pierwszych osób, które wypełnią formularz kalkulacji wraz z podaniem prawdziwych danych osobowych, otrzymają bilet do kina sieci HELIOS.
 3. Fundatorem Nagród w Akcji Promocyjnej jest Organizator.
 4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Uczestnik ma prawo do jednej (1) Nagrody.
 6. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.
 7. Warunkiem wydania i używania biletu w postaci 13-cyfrowego kodu elektronicznego jest zapoznanie się z Regulaminem oraz z „Instrukcją użycia kodu elektronicznego”.

§ 4. Nagrody

 1. Nagrodą za udział w Akcji Promocyjnej jest bilet w postaci 13-cyfrowego kodu elektronicznego do wykorzystania w sieci kin Helios (dalej jako: „Nagroda”). Zasady wydawania, aktywacji, realizacji oraz użytkowania biletów w postaci 13-cyfrowych kodów elektronicznych w kinie Helios określa „Instrukcja użycia kodu elektronicznego” (dalej jako: „Instrukcja”).
 2. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcom w ciągu 14 dni od daty przekazania danych osobowych, o których mowa w pkt.3 powyżej.
 3. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikom drogą elektroniczną za pomocą e-mail lub SMS.

§ 5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest mFind IT sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000536322, NIP: 5223020611, Regon: 360099494, z kapitałem zakładowym w wysokości 111.950,00zł.
 2. Dane osobowe Uczestników zbierane podczas Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym w szczególności w celu przesłania Nagrody oraz rozliczenia należnego z tytułu uzyskania Nagrody podatku dochodowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, na zasadach opisanych w Regulaminie, stosownie do udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia Akcji Promocyjnej (w tym okresu dla rozpatrywania ewentualnych reklamacji) w celu rozpatrzenia ewentualnego zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla rozpatrzenia ewentualnych roszczeń wobec Organizatora.
 5. Uczestnik ma prawo: dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W celu realizacji Akcji Promocyjnej Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Akcji Promocyjnej lub wydawcy biletów w postaci 13-cyfrowych kodów elektronicznych w celu realizacji prawa do nagrody. W szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz – spółki Helios S.A.

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Akcją Promocyjną.
 2. Reklamacje w sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@punkta.pl
 3. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie osoby składającej reklamację (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Organizator powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na wskazany przez osobę składającą reklamację adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

  § 7. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Akcji Promocyjnej.
  2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
  4. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).
  5. Biorąc udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
  6. Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia Akcji Promocyjnej.

Regulamin Akcji Promocyjnej “Do kina z Pojechanymi”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji “Do kina z Pojechanymi” (dalej: „Akcja Promocyjna”) jest Mfind IT Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, 02-305 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 142B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000536322, NIP 5223020611, z kapitałem zakładowym w wysokości 120 000,00 PLN (dalej „Organizator”).
2. Akcja Promocyjna organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu YouTube, przy wykorzystaniu kanału Pojechani: https://www.youtube.com/channel/UCm6gFp0v5j-W1cXWhBd48gg
3. Zgodnie z regulaminem serwisu YouTube, Youtube nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Akcji Promocyjnej. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis YouTube, ani z nim związana. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
4. Konkurs trwa od środy 4 marca 2020 roku do wtorku 31 marca 2020 roku.
5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Uczestnicy
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne spełniające łącznie następujące wymogi:
a) zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
b) przestrzegające regulaminu YouTube, znajdującego się pod adresem: https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms
c) nie będące pracownikami lub współpracownikami Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,
e) zapoznały się i zaakceptowały Regulamin poprzez wypełnienie formularza kalkulacji dostępnego na stronie internetowej Organizatora za pomocą linku promującego Akcję Promocyjną: https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8938.2681806MFIND/B23627182.269008258;dc_trk_aid=463649417;dc_trk_cid=126975157;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
2. Dokonując kalkulacji, Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z Konkursem, w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
c) zwalnia serwis YouTube z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem.
3. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego pkt 2., dana osoba staje się uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej „Uczestnik”) z chwilą spełnienia warunków Konkursu, tj. dokonanie pełnej kalkulacji składki ubezpieczenia OC na stronie Organizatora za pośrednictwem dedykowanego linku podanego na kanale Pojechani dostępnego pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCm6gFp0v5j-W1cXWhBd48gg. Poprzez pełną kalkulację rozumie się dojście na wyniki porównania ofert ubezpieczenia OC, tj. krok 3 kalkulatora.

§ 3. Zasady Akcji Promocyjnej
1. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej należy w dniach trwania Konkursu kliknąć w link kierujący na stronę Organizatora zamieszczony w opisie filmu z dnia 04.03.2020 na kanale Pojechani, wypełnić formularz kalkulacji podając co najmniej jedną daną kontaktową, tj. numer telefonu lub adres e-mail oraz dokonać porównania ofert ubezpieczenia (dotrzeć na krok 3 kalkulatora).
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w sposób opisany poniżej. Trzydzieści pierwszych osób, które wypełnią formularz kalkulacji wraz z podaniem prawdziwych danych osobowych, otrzymają bilet do kina sieci HELIOS.
3. Fundatorem Nagród w Akcji Promocyjnej jest Organizator.
4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Uczestnik ma prawo do jednej (1) Nagrody.
6. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.
7. Warunkiem wydania i używania biletu w postaci 13-cyfrowego kodu elektronicznego jest zapoznanie się z Regulaminem oraz z „Instrukcją użycia kodu elektronicznego”.

§ 4. Nagrody
1. Nagrodą za udział w Akcji Promocyjnej jest bilet w postaci 13-cyfrowego kodu elektronicznego do wykorzystania w sieci kin Helios (dalej jako: „Nagroda”). Zasady wydawania, aktywacji, realizacji oraz użytkowania biletów w postaci 13-cyfrowych kodów elektronicznych w kinie Helios określa „Instrukcja użycia kodu elektronicznego” (dalej jako: „Instrukcja”).
2. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcom w ciągu 14 dni od daty przekazania danych osobowych, o których mowa w pkt.3 powyżej.
3. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikom drogą elektroniczną za pomocą e-mail lub SMS.

§ 5. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest mFind IT sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000536322, NIP: 5223020611, Regon: 360099494, z kapitałem zakładowym w wysokości 111.950,00zł.
2. Dane osobowe Uczestników zbierane podczas Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym w szczególności w celu przesłania Nagrody oraz rozliczenia należnego z tytułu uzyskania Nagrody podatku dochodowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, na zasadach opisanych w Regulaminie, stosownie do udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia Akcji Promocyjnej (w tym okresu dla rozpatrywania ewentualnych reklamacji) w celu rozpatrzenia ewentualnego zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla rozpatrzenia ewentualnych roszczeń wobec Organizatora.
5. Uczestnik ma prawo: dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. W celu realizacji Akcji Promocyjnej Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Akcji Promocyjnej lub wydawcy biletów w postaci 13-cyfrowych kodów elektronicznych w celu realizacji prawa do nagrody. W szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz – spółki Helios S.A.

§ 6. Reklamacje
1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Akcją Promocyjną.
2. Reklamacje w sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@punkta.pl
3. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie osoby składającej reklamację (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.
4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Organizator powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na wskazany przez osobę składającą reklamację adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Akcji Promocyjnej.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
4. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).
5. Biorąc udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
6. Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia Akcji Promocyjnej.

 

Regulamin Akcji Promocyjnej „Stówka za zakup online”

Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej „Stówka za zakup ONLINE”

CELE AKCJI

Celem Akcji Promocyjnej jest wzrost popularności serwisu mFind oraz zwiększenie ilości jego użytkowników.

ORGANIZATOR AKCJI PROMOCYJNEJ

Organizatorem Akcji Promocyjnej jest mFind IT Sp. z o.o.

DEFNICJE

Akcja Promocyjna – Akcja Promocyjna „Stówka za zakup ONLINE”

Organizator – mFind IT Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 142B, 3 piętro, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000536322, Numer NIP 5223020611, Kapitał zakładowy 120.200,00 PLN

Biuro Organizatora – pomieszczenia biurowe, wykorzystywane przez Organizatora, mieszczące się w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 142b, 02-305 Warszawa

Serwis - platforma internetowa, której właścicielem jest Organizator; jest to aplikacja służąca do porównywania składek ubezpieczeniowych od wielu towarzystw ubezpieczeniowych zasadniczo przez klientów indywidualnych. Wysokość składki jest ustalana w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika do dedykowanego formularza na stronie internetowej. Platforma umożliwia jednocześnie zakup polis ubezpieczeniowych za pośrednictwem Internetu. Funkcjonalności Serwisu są stale rozbudowywane.

Uczestnik - osoba fizyczna, która nabywa ubezpieczenie.

Ubezpieczenie – umowa ubezpieczenia zawarta przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych znajdujących się na Serwisie

Bonus – otrzymana od Organizatora kwota 100 zł

Dane osobowe – dane potrzebne do otrzymania Bonusu, których administratorem jest Organizator

Ubezpieczyciele – podmiot, który zyskał zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja Promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach hazardowych.
 3. Prowadzona Akcja Promocyjna pozbawiona jest jakichkolwiek elementów losowości
  i przypadkowości w uzyskaniu prawa do nabycia Bonusu.
 4. Organizator posiada status agenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa pod numerem 11220945/A. Działając jako agent ubezpieczeniowy Organizator zawiera umowy ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli, z którymi zawarł stosowne umowy.

ADRESACI AKCJI PROMOCYJNEJ

Adresatami akcji promocyjnej są użytkownicy Serwisu.

OGRANICZENIA W ZAKRESIE UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnikami akcji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Uczestnikami akcji promocyjnej nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy tymczasowi a także lub współpracownicy, w tym zleceniobiorcy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Z udziału w Akcji promocyjnej wyłączone są także wszystkie inne osoby, niewymienione w ust. 2 powyżej, pozostające z Organizatorem w jakimkolwiek stosunku prawnym.
 4. Uczestnictwo w akcji promocyjnej jest dobrowolne.

DANE OSOBOWE

 1. Udział w Akcji Promocyjnej upoważnia Organizatora przetwarzania danych osobowych Uczestnika z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Oznacza to, że Organizator będzie Administratorem danych osobowych Uczestników.
 2. Uczestnik dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji, sprostowania i poprawiania lub usunięcia. W razie chęci skorzystania z tych uprawnień Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem.
 3. Dane osobowe Uczestników zbierane podczas Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez Administratora (Organizatora) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym w szczególności w celu ustalenia prawa do Nagrody, przekazania Nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, na zasadach opisanych w Regulaminie, stosownie do udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do upływu terminu 120 dni od zakończenia Okresu Akcji Promocyjnej (czas niezbędny do rozpatrzenia wszystkich ewentualnych reklamacji), a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz do celów rozpatrywania ewentualnych roszczeń wobec Organizatora przez okres do czasu wygaśnięcia takich ewentualnych roszczeń wobec Organizatora.
 6. W celu realizacji Akcji Promocyjnej Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Akcji Promocyjnej.

CZAS TRWANIA

Akcja promocyjna trwa od 18.05.2020 do 21.05.2020.

WARUNKI i PRZEBIEG

 1. Każdy z Uczestników, który:
 1. Otrzyma wiadomość e-mail, w której jest poinformowany o możliwości otrzymania Bonusu za zawarcie Umowy Ubezpieczenia poprzez samodzielny zakup online ubezpieczenia komunikacyjnego, dokonany w Serwisie Organizatora
 2. zawrze umowę ubezpieczenia za pomocą Serwisu w nieprzekraczalnym czasie 48 godzin (liczonym od momentu wysłania wiadomości e-mail z zaproszeniem do udziału w Akcji Promocyjnej) i dokona płatności za ubezpieczenie.
 3. prześle potwierdzenie płatności (wydruk/skan potwierdzenia przelewu) na adres e-mail: promocja@punkta.pl, oraz poda dane niezbędne do przelewu Bonusu:
  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • numer konta bankowego

najpóźniej do dnia startu ochrony zakupionej umowy ubezpieczenia.

otrzyma Bonus.

 1. Przez zawarcie umowy ubezpieczenia rozumie się dokonanie wszystkich, niezbędnych czynności koniecznych do zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez stronę internetową (kalkulator ubezpieczeń OC) i pocztę elektroniczną Uczestnika, łącznie z opłaceniem składki ubezpieczeniowej. Zawarcie umowy ubezpieczenia inną drogą niż poprzez stronę internetową i pocztę elektroniczną – w tym przez call center nie uprawnia do udziału w Akcji Promocyjnej.
 2. O przyznaniu Bonusu Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego zostało przesłane potwierdzenie płatności.
 3. Warunkiem wypłaty Bonusu będzie podanie danych osobowych, potrzebnych do dokonania przelewu.
 4. Bonus będzie przyznawany wyłącznie za pierwsze zawarcie umowy ubezpieczenia w okresie objętym promocją.
 5. W przypadku, gdy Uczestnik występuje w Umowie Ubezpieczenia jako ubezpieczający jednocześnie nie będąc ubezpieczonym prawo do otrzymania Bonusu przysługuje Uczestnikowi.
 6. Ponieważ Bonus stanowi świadczenie wydawane przez Organizatora w ramach jego promocji i reklamy, w szczególności mającego na celu zwiększenie popularności Serwisu, to Bonus nie łączy się z innymi Akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez Ubezpieczycieli, w imieniu i na rzecz których działa Organizator.
 7. Bonus zostanie wypłacony w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora potwierdzenia płatności za zawartą umowę ubezpieczenia.
 8. Bonus zostanie wypłacony jeżeli potwierdzenie płatności będzie zgodne z umową ubezpieczenia zawartą przez Uczestnika w Serwisie.

 

REKLAMACJE

 1. Uczestnik Akcji może złożyć reklamację w następujący sposób: osobiście w biurze Organizatora, pisemnie na adres Biura Organizatora lub elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na Serwisie (formularz kontaktowy).
 2. Reklamacja może zostać złożona w terminie 7 dni od dnia upływu najwcześniejszego terminu do wypłaty Bonusu.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rzetelnego rozpatrzenia.
 4. Reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie, może on zostać wydłużony, o czym Organizator przekaże stosowną informację.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana pisemnie za pośrednictwem poczty bądź w inny uzgodniony sposób.

OBOWIĄZKI PODATKOWE

Działania Organizatora są działaniami mającymi na celu jego reklamę i promocję, w tym zwiększenie popularności Serwisu, w związku z czym otrzymane przez Uczestnika nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z zasadami określonymi
  w niniejszym Regulaminie i je akceptuje.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikowania Uczestników biorących udział w Akcji Promocyjnej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji Promocyjnej bez podania przyczyny.
 4. Organizator poinformuje o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu Akcji Promocyjnej na Serwisie.
 5. Zakończenie Akcji Promocyjnej nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników, tj. na wypłacone lub otrzymane a nie wypłacone Bonusy.
 6. Regulamin Akcji jest dostępny w Biurze Organizatora i na Serwisie.
 7. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma także Regulamin Serwisu oraz odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „CZAS NA TANIE OC”

Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej „CZAS NA TANIE OC”

I. CELE AKCJI

Celem Akcji Promocyjnej jest wzrost popularności serwisu mFind oraz zwiększenie ilości jego użytkowników.

II. ORGANIZATOR AKCJI PROMOCYJNEJ

Organizatorem Akcji Promocyjnej jest mFind IT Sp. z o.o.

III. DEFNICJE

Akcja Promocyjna – Akcja Promocyjna „CZAS NA TANIE OC”

Organizator – mFind IT Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 142B, 3 piętro, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000536322, Numer NIP 5223020611, Kapitał zakładowy 120.200,00 PLN

Biuro Organizatora – pomieszczenia biurowe, wykorzystywane przez Organizatora, mieszczące się w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 142b, 02-305 Warszawa

Serwis - platforma internetowa, której właścicielem jest Organizator; jest to aplikacja służąca do porównywania składek ubezpieczeniowych od wielu towarzystw ubezpieczeniowych zasadniczo przez klientów indywidualnych. Wysokość składki jest ustalana w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika do dedykowanego formularza na stronie internetowej. Platforma umożliwia jednocześnie zakup polis ubezpieczeniowych za pośrednictwem Internetu. Funkcjonalności Serwisu są stale rozbudowywane.

Uczestnik - osoba fizyczna, która nabywa ubezpieczenie.

Ubezpieczenie – umowa ubezpieczenia zawarta przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych znajdujących się na Serwisie

Bonus – otrzymana od Organizatora kwota 100 zł

Dane osobowe – dane potrzebne do otrzymania Bonusu, których administratorem jest Organizator

Ubezpieczyciele – podmiot, który zyskał zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja Promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach hazardowych.
 3. Prowadzona Akcja Promocyjna pozbawiona jest jakichkolwiek elementów losowości
  i przypadkowości w uzyskaniu prawa do nabycia Bonusu.
 4. Organizator posiada status agenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa pod numerem 11220945/A. Działając jako agent ubezpieczeniowy Organizator zawiera umowy ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli, z którymi zawarł stosowne umowy.

V. ADRESACI AKCJI PROMOCYJNEJ

Adresatami akcji promocyjnej są użytkownicy Serwisu.

VI. OGRANICZENIA W ZAKRESIE UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnikami akcji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Uczestnikami akcji promocyjnej nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy tymczasowi a także lub współpracownicy, w tym zleceniobiorcy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Z udziału w Akcji promocyjnej wyłączone są także wszystkie inne osoby, niewymienione w ust. 2 powyżej, pozostające z Organizatorem w jakimkolwiek stosunku prawnym.
 4. Uczestnictwo w akcji promocyjnej jest dobrowolne.

VII. DANE OSOBOWE

 1. Udział w Akcji Promocyjnej upoważnia Organizatora przetwarzania danych osobowych Uczestnika z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Oznacza to, że Organizator będzie Administratorem danych osobowych Uczestników.
 2. Uczestnik dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji, sprostowania i poprawiania lub usunięcia. W razie chęci skorzystania z tych uprawnień Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem.
 3. Dane osobowe Uczestników zbierane podczas Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez Administratora (Organizatora) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym w szczególności w celu ustalenia prawa do Nagrody, przekazania Nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, na zasadach opisanych w Regulaminie, stosownie do udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do upływu terminu 120 dni od zakończenia Okresu Akcji Promocyjnej (czas niezbędny do rozpatrzenia wszystkich ewentualnych reklamacji), a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz do celów rozpatrywania ewentualnych roszczeń wobec Organizatora przez okres do czasu wygaśnięcia takich ewentualnych roszczeń wobec Organizatora.
 6. W celu realizacji Akcji Promocyjnej Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Akcji Promocyjnej.

VIII. CZAS TRWANIA

Akcja promocyjna trwa od 22.05.2020 do odwołania.

IX. WARUNKI i PRZEBIEG

 1. Każdy z Uczestników, który:
 1. Otrzyma wiadomość e-mail, w której jest poinformowany o możliwości otrzymania Bonusu za zawarcie Umowy Ubezpieczenia poprzez samodzielny zakup online ubezpieczenia komunikacyjnego, dokonany w Serwisie Organizatora
 2. zawrze umowę ubezpieczenia za pomocą Serwisu, mieszcząc się w ramach czasowych wskazanych w wiadomości e-mail, o której mowa powyżej i dokona płatności za ubezpieczenie.
 3. prześle potwierdzenie płatności (wydruk/skan potwierdzenia przelewu) na adres e-mail: promocja@punkta.pl, oraz poda dane niezbędne do przelewu Bonusu:
  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • numer konta bankowego

najpóźniej do dnia startu ochrony zakupionej umowy ubezpieczenia.

otrzyma Bonus.

 1. Przez zawarcie umowy ubezpieczenia rozumie się dokonanie wszystkich, niezbędnych czynności koniecznych do zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez stronę internetową (kalkulator ubezpieczeń OC) i pocztę elektroniczną Uczestnika, łącznie z opłaceniem składki ubezpieczeniowej. Zawarcie umowy ubezpieczenia inną drogą niż poprzez stronę internetową i pocztę elektroniczną – w tym przez call center Organizatora nie uprawnia do udziału w Akcji Promocyjnej.
 2. O przyznaniu Bonusu Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego zostało przesłane potwierdzenie płatności.
 3. Warunkiem wypłaty Bonusu będzie podanie danych osobowych, potrzebnych do dokonania przelewu.
 4. Bonus będzie przyznawany wyłącznie za pierwsze zawarcie umowy ubezpieczenia w okresie objętym promocją.
 5. W przypadku, gdy Uczestnik występuje w Umowie Ubezpieczenia jako ubezpieczający jednocześnie nie będąc ubezpieczonym prawo do otrzymania Bonusu przysługuje Uczestnikowi.
 6. Ponieważ Bonus stanowi świadczenie wydawane przez Organizatora w ramach jego promocji i reklamy, w szczególności mającego na celu zwiększenie popularności Serwisu, to Bonus nie łączy się z innymi Akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez Ubezpieczycieli, w imieniu i na rzecz których działa Organizator.
 7. Bonus zostanie wypłacony w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora potwierdzenia płatności za zawartą umowę ubezpieczenia.
 8. Bonus zostanie wypłacony jeżeli potwierdzenie płatności będzie zgodne z umową ubezpieczenia zawartą przez Uczestnika w Serwisie.

X. REKLAMACJE

 1. Uczestnik Akcji może złożyć reklamację w następujący sposób: osobiście w biurze Organizatora, pisemnie na adres Biura Organizatora lub elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na Serwisie (formularz kontaktowy).
 2. Reklamacja może zostać złożona w terminie 7 dni od dnia upływu najwcześniejszego terminu do wypłaty Bonusu.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rzetelnego rozpatrzenia.
 4. Reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie, może on zostać wydłużony, o czym Organizator przekaże stosowną informację.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana pisemnie za pośrednictwem poczty bądź w inny uzgodniony sposób.

XI. OBOWIĄZKI PODATKOWE

Działania Organizatora są działaniami mającymi na celu jego reklamę i promocję, w tym zwiększenie popularności Serwisu, w związku z czym otrzymane przez Uczestnika nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z zasadami określonymi
  w niniejszym Regulaminie i je akceptuje.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikowania Uczestników biorących udział w Akcji Promocyjnej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji Promocyjnej bez podania przyczyny.
 4. Organizator poinformuje o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu Akcji Promocyjnej na Serwisie.
 5. Zakończenie Akcji Promocyjnej nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników, tj. na wypłacone lub otrzymane a nie wypłacone Bonusy.
 6. Regulamin Akcji jest dostępny w Biurze Organizatora i na Serwisie.
 7. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma także Regulamin Serwisu oraz odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.