22 490 9000 Zadzwoń
MENU

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO MFIND.PL

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin programu partnerskiego mfind.pl (dalej jako „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego mfind.pl („Program Partnerski”), a w szczególności zasady współpracy pomiędzy mfind IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Organizator”) a partnerami, o których mowa w ust. 2 poniżej, w zakresie zawierania umów dzierżawy powierzchni reklamowej na serwisach internetowych partnerów oraz sposobu ustalenia wysokości i wypłaty wynagrodzenia należnego partnerom od Organizatora z tego tytułu.
 2. Partnerami w Programie Partnerskim mogą być, w szczególności:
  (a) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą; lub
  (b) pełnoletnie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;
  - którzy zainteresowani są rozpowszechnianiem materiałów reklamowych, promocyjnych Organizatora, w tym narzędzi informatycznych o podobnym charakterze („Materiały reklamowe”) – na powierzchniach stron internetowych do nich należących lub którymi uprawnieni są dysponować („Partner”).
 3. Organizatorem Programu Partnerskiego jest spółka mfind IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Człuchowskiej 74/U1 (01-360 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000536322, NIP: 5223020611, REGON: 360099494, kapitał zakładowy: 111.950,00 złotych.
 4. Niniejszy Regulamin został udostępniony w formie elektronicznej pod adresem URL: https://www.mfind.pl/program-partnerski/regulamin/ i jest również dostępny w siedzibie Organizatora.

§ 2. UMOWA DZIERŻAWY

 1. Umowa dzierżawy pomiędzy Organizatorem a Partnerem zostaje zawarta spełnieniu łącznie wszystkich niżej określonych warunków Organizatora:
  (1) zaakceptowania przez Partnera treści niniejszego Regulaminu, oraz
  (2) dokonania rejestracji konta Partnera w Programie Partnerskim, oraz
  (3) akceptacji konta Partnera przez Organizatora, oraz
 2. Umowa dzierżawy zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę dzierżawy bez podania przyczyny wypowiedzenia za zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie następuje drogą mailową na adresy e-mail Stron, tj. na adres e-mail Organizatora partnerzy@mfind.pl, na adres Partnera wskazany podczas rejestracji konta.

§ 3. REJESTRACJA

 1. Rejestracja Partnera następuje poprzez wypełnienie udostępnionego formularza rejestracyjnego na stronie pod adresem URL: https://pp.mfind.pl/rejestracja („Formularz rejestracyjny”) oraz potwierdzenia uczestnictwa Partnera w Programie Partnerskim przez Organizatora.
 2. Formularz rejestracyjny wymaga podania następujących danych, w szczególności:
  (a) gdy Partner jest przedsiębiorcą: (1) nazwy firmy, (2) numeru NIP, (3) numeru telefonu kontaktowego, (4) adresu poczty elektronicznej;
  (b) gdy Partner nie jest przedsiębiorcą: (1) imienia i nazwiska, (2) numeru telefonu kontaktowego, (3) adresu poczty elektronicznej, (4) numeru PESEL.
 3. Rejestracja Partnera w Programie Partnerskim wymaga również zgody Partnera na zawarcie umowy w formie elektronicznej oraz zgody Partnera na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Organizator może zażądać od Partnera, w każdym czasie obowiązywania Regulaminu, przekazania mu dokumentów lub informacji potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w Formularzu rejestracyjnym. Uchybienie powyżej wskazanemu obowiązkowi i brak przekazania Organizatorowi wymaganych przez niego danych lub informacji przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych – uprawnia Organizatora do zakończenia udziału Partnera w Programie Partnerskim i usunięcia przesłanego Formularza rejestracyjnego.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA

 1. Od momentu zawarcia umowy dzierżawy, Partner zobowiązany jest do: (a) udostępnienia Organizatorowi powierzchni reklamowej na posiadanych przez niego: stronach internetowych lub stronach internetowych, którymi jest uprawniony dysponować, portalach internetowych, na których Partner posiada założone konta lub fanpage (w tzw. social media); (b) umieszczenia i monitorowania poprawności wyświetlania przekazanych przez Organizatora Materiałów reklamowych; (c) poprawiania i wprowadzania zmian do Materiałów reklamowych w zakresie wskazanym przez Organizatora, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania; (d) nieingerowania w treść, kształt, kod źródłowy przekazanych mu Materiałów reklamowych za wyjątkiem wskazanym w pkt c) powyżej; (e) dbania o renomę Organizatora; (f) prezentowania Materiałów reklamowych w sposób estetyczny, widoczny, jednolicie koncepcyjny ze stroną lub treścią stron internetowych Partnera; (g) do niewykorzystywania w działaniach promocyjnych Partnera nazwy firmy Organizatora lub innych oznaczeń brzmiących podobnie do nazwy firmy Organizatora, w tym znaku towarowego "mfind" (h) utrzymywania, zarządzania i dbania o dobry stan techniczny stron internetowych, z których Partner korzysta w celu realizacji postanowień Regulaminu i zawartej umowy, (i) przestrzegania przepisów prawa, postanowień Regulaminu, regulaminu serwisu mfind.pl oraz Polityki prywatności zamieszczonej przez Organizatora się pod adresem URL https://www.mfind.pl/regulamin-polityka-prywatnosci/.

§ 5. WYNAGRODZENIE

 1. Z tytułu prawidłowo wykonywanej przez Partnera umowy dzierżawy będzie on otrzymywał od Organizatora wynagrodzenie na zasadach opisanych poniżej.
 2. Warunki wynagrodzenia Partnera będą ustalane po dokonaniu rejestracji konta Partnera w Programie Partnerskim i będą dostępne dla Partnera w panelu konta Partnera. Po rejestracja konta przez Partnera, w przypadku, jeśli ten nie będzie zainteresowany współpracą na warunkach wskazanych przez Organizatora, Partner będzie uprawniony do anulowania swojej rejestracji konta Partnera za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Organizatora: partnerzy@mfind.pl w terminie 5 dni od dnia rejestracji konta.
 3. Wysokość wynagrodzenia Partnera jest ustalana raz na miesiąc, do 30 (trzydziestego) dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym.
 4. Wynagrodzenie będzie wypłacane Partnerowi w terminie miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym wysokość wynagrodzenia została rozliczona i zatwierdzona przez Partnera i Organizatora, pod warunkiem przesłania Organizatorowi przez Partnera - prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT lub faktury VAT ZW (dalej „Dokumenty księgowe”). Dokumenty księgowe mogą być przekazywane Organizatorowi w formie elektronicznej na adres: partnerzy@mfind.pl. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, termin płatności będzie wynosił 10 dni od dnia doręczenia Organizatorowi Dokumentu księgowego.
 5. Warunkiem i podstawą wypłaty wynagrodzenie Partnerowi jest przekazanie Organizatorowi właściwego i poprawnie wystawionego Dokumentu księgowego.
 6. Organizator zastrzega, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Partnerowi w przypadku, gdy jego wartość przekroczy kwotę 50,00 (pięćdziesiąt) złotych. W przypadku, gdy w danym miesiącu wynagrodzenie nie przekroczy kwoty wskazanej w zdaniu pierwszym, wynagrodzenie należne będzie wypłacone w miesiącu, w którym po zsumowaniu wynagrodzeń niewypłaconych i wynagrodzenia bieżącego kwota 50 zł zostanie przekroczona.
 7. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy, zgromadzone w trakcie trwania współpracy wynagrodzenie zaakceptowane przez Organizatora - zostanie Partnerowi wypłacone niezależnie od osiągnięcia wysokości, o której mowa ust. 6. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowe wystawienie przez Partnera i doręczenie Organizatorowi właściwego Dokumentu księgowego.
 8. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Partnera wskazany w Dokumentach księgowych.
 9. W przypadkach wskazanych w § 6 Organizator uprawniony jest do wstrzymania się z płatnością wynagrodzenia zgromadzonego przez Partnera przez okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia złożenia wypowiedzenia umowy dzierżawy i przeznaczenia tak zatrzymanej kwoty na pokrycie ew. roszczeń skierowanych do niego przez osoby trzecie a pozostającymi w związku wykonywaniem przez Partnera umowy dzierżawy lub naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Partner również nie nabywa prawa do wynagrodzenia w przypadku gdy naliczone mu wynagrodzenia nastąpiło w wyniku zdarzeń sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jeśli Partner uzyskał wynagrodzenie w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i zostało mu ono wypłacone – Organizator jest uprawniony do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu jego odzyskania od Partnera, w tym do potrącenia nienależnie wypłaconej Partnerowi kwoty wynagrodzenia z kwotą wynagrodzenia zgromadzoną w kolejnych okresach rozliczeniowych (niezależnie od ich wymagalności).

§ 6. ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY

 1. W przypadku gdy Partner: (1) generuje sztuczny ruch, niespowodowany świadomym działaniem, ruchu użytkowników sieci Internet; (2) podejmuje działania niezgodne z prawem lub sztucznie zawyżające skalę efektu promocyjnego; (3) narusza postanowienia Regulaminu; (4) zamieszcza na własnych stronach internetowych określenia obraźliwe, wulgarne lub słowa powszechnie uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje lub naruszające jakiegokolwiek prawa osób trzecich; (5) wysyła informacje o charakterze „spam” lub w celu realizacji Regulaminu lub umowy dzierżawy korzysta lub rozsyła pliki uznawane za złośliwe (6) narusza renomę marki mfind, a także jeśli dopuszcza się względem Organizatora działań mających charakter czynów nieuczciwej konkurencji, lub naruszających prawa Organizatora do marki mfind;
  - Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia zawartej z Partnerem umowy dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym.
 2. W przypadku wypowiedzenia postanowień Regulaminu lub Umowy przez Organizatora lub Partnera Partner zobowiązany jest do usunięcia Materiałów reklamowych nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy dzierżawy lub otrzymania takiego oświadczenia od Organizatora.

§ 7. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Programu Partnerskiego należy zgłaszać listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: partnerzy@mfind.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania przez Organizatora. W sprawach skomplikowanych wyjaśnienie reklamacji może zostać przedłużone do 30 dni roboczych po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Partnera.
 3. Wniosek reklamacyjny powinien zwięźle opisywać stan faktyczny, żądanie Partnera oraz zawierać dowody lub wszelkie inne informacje umożliwiające rozstrzygnięcie sprawy.

§ 8. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Partnerów jest mfind IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Człuchowskiej 74/U1 (01-360 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000536322, NIP: 5223020611, REGON: 360099494, adres e-mail: partnerzy@mfind.pl.
 2. Partner udostępniając dane wskazane podczas rejestracji oraz w ramach Dokumentów księgowych na rzecz Organizatora , ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Partnerowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 3. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Organizatorem, w tym dokonywania niezbędnych rozliczeń w związku z zawarciem umowy.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje niemożnością zawarcia umowy.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Prawne uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie obsługi procesu, w tym dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową i dochodzenia roszczeń.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  6.1. podmioty, którym Organizator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa,
  6.2. podmioty prowadzące obsługę księgową,
  6.3. banki obsługujące płatności,
  6.4. kurierzy i poczta,
  6.5. spółki z grupy kapitałowej, z którymi powiązany jest Organizator,
  6.6. podmioty będące dostawcami rozwiązań teleinformatycznych,
 7. Dane nie są przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku umownego.
 9. Więcej informacji odnośnie do zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności Organizatora, która jest umieszczona pod adresem URL https://www.mfind.pl/regulamin-polityka-prywatnosci/.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje i oświadczenia dotyczące umowy dzierżawy lub Programu Partnerskiego Organizator będzie przesyłał na adres poczty elektronicznej Partnera wskazany w formularzu rejestracyjnym lub koncie Partnera w Programie Partnerskim. Partner zobowiązany jest do każdorazowej aktualizacji danych korespondencyjnych zamieszczonych w ramach konta Partnera. W przypadku zaniechania lub nieprawidłowego wykonania w/w obowiązku – korespondencję przesłaną na adres korespondencyjny uznaje się za doręczoną skutecznie w dniu jej wysłania przez Organizatora.
 2. Kontakty robocze, wymiana oświadczeń i informacji będzie odbywała się drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu, Strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany treści Regulaminu w zakresie związanym ze zmianą funkcjonowania części lub całości Programu Partnerskiego. W takim przypadku – Organizator skieruje do Partnera oświadczenie w formie elektronicznej wskazujące dokonane zmiany. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich doręczenia Partnerowi, chyba że Partner złoży Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09.2018r.