22 490 9000 Zadzwoń

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „SKORZYSTAJ Z POLECENIA”

Regulamin

DEFINICJE

 • Akcja Promocyjna – niniejsza Akcja Promocyjna „Skorzystaj z polecenia”.
 • Biuro Organizatora – pomieszczenia biurowe, wykorzystywane przez Organizatora, mieszczące się w Warszawie, przy ulicy Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.
 • Beneficjent– pełnoletnia osoba fizyczna, zwana także Partnerem, która otrzymała od Polecającego Kod Promocyjny.
 • Dane osobowe – dane potrzebne do przyznania Punktów lub wypłaty Bonusu, których administratorem jest Organizator.
 • Kod Promocyjny – unikalny ciąg znaków uprawniający do przyznania Punktów lub  Bonusu na rzecz Beneficjenta lub Partnera - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Konkurs - konkurs dla Beneficjentów Akcji Promocyjnej, którego zasady uczestnictwa i wypłaty Nagród są dostępne pod adresem https://www.mfind.pl/konkurs/regulamin.
 • Konto Polecającego - prowadzona przez Organizatora elektroniczna ewidencja Kodów Promocyjnych, które Polecający przekazał Beneficjentowi w ramach Akcji Promocyjnej i które zostały wykorzystane przez Beneficjenta w rozumieniu Regulaminu.  
 • Bonus – łączna kwota przyznana Polecającemu przez Organizatora. Wartość przyznanego Uczestnikowi Bonusu uzależniona jest od wysokości Bonusu obowiązującej w chwili przystąpienia przez Polecającego do Akcji Promocyjnej. Bonus jest wypłacany Polecającemu lub Beneficjentowi przez Organizatora tylko w sytuacji, gdy zebrana suma Punktów wyniesie kwotę odpowiadającą równowartości co najmniej Minimalnej kwoty do wypłaty. Stawki Bonusów dostępne są na stronach Serwisu, w szczególności URL : https://www.mfind.pl/polecaj/regulamin/
 • Minimalna kwota do wypłaty -  łączna suma Punktów, określona Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
 • Organizator lub Mfind – spółka mfind it Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Człuchowskiej 74/U1,
  01-360 Warszawa; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem
  KRS: 0000536322, posiadająca NIP: 5223020611.
 • Polecający – pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin i której Organizator przekazał Kod Promocyjny do Akcji Promocyjnej; przekazanie Kodu Promocyjnego może nastąpić w dowolnej formie wiadomości elektronicznej, np. za pośrednictwem e-mail lub Facebook.
 • Punkty - środki w formie punktów elektronicznych, przyznane przez Organizatora a zgromadzone na Koncie Polecającego; - przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Serwis – platforma internetowa, której właścicielem jest Organizator znajdująca się pod domeną https://www.mfind.pl; jest to aplikacja służąca do porównywania składek ubezpieczeniowych od wielu towarzystw ubezpieczeniowych, skierowana głównie do klientów indywidualnych. Wysokość składki jest obliczana w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika do dedykowanego formularza na stronie internetowej. Platforma umożliwia jednocześnie zakup polis ubezpieczeniowych za pośrednictwem Internetu lub przy wsparciu dedykowanego call center.
 • Regulamin – regulamin niniejszej Akcji Promocyjnej „Skorzystaj z polecenia”.
 • Ubezpieczenie – umowa ubezpieczenia OC lub AC zawarta przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych znajdujących się na Serwisie.
 • Uczestnik – Polecający oraz Beneficjent, którzy zapoznali się uprzednio i przystępując do udziału zaakceptowali treść Regulaminu.

§1 Informacje wstępne

 1. Organizatorem oraz koordynatorem Akcji promocyjnej jest Mfind.
 2. Akcja Promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Prowadzona Akcja Promocyjna pozbawiona jest jakichkolwiek elementów losowości
  i przypadkowości w uzyskaniu prawa do nabycia Bonusu, w szczególności Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada
  2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 4. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności oraz Regulaminem Serwisu mfind.pl, gdyż nabycie statusu Polecającego l jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zasadach przewidziane treścią wymienionych dokumentów. Osoby te zobowiązują się do przestrzegania postanowień rzeczonych regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora.
 5. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolna. Każdy Polecający, w dowolnym momencie może zrezygnować ze współpracy w ramach Akcji promocyjnej, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi w formie elektronicznej na adres: kontakt@mfind.pl lub pisemnej – na adres Biura Organizatora.
 6. Wynik Akcji Promocyjnej nie zależy od współzawodnictwa.
 7. Poprzez współpracę w ramach Akcji promocyjnej, Polecający promują Serwis, w zamian za co otrzymują punkty przeliczane na Bonusy, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§2 Cel i idea akcji promocyjnej

 1. Celem Akcji promocyjnej jest nawiązywanie współpracy między Organizatorem a innymi podmiotami, które nabędą status Polecającego i którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować, w szczególności porównywanie składek ubezpieczeniowych poprzez Serwis a w szczególności aktywną działalność Beneficjentów w Serwisie w ramach Ubezpieczenia.
 2. Z tytułu udziału w Akcji promocyjnej, każdy Polecający nabywa prawo do Punktów na zasadach określonych Regulaminem, lub w inny sposób indywidualnie uzgodniony z Organizatorem. Szczegółowe zasady naliczania punktów z danych tytułów oraz przeliczania Punktów na Bonus określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. Modyfikacje załącznika nr 1 nie stanowią zmiany Regulaminu, a wprowadzane zmiany będą obowiązywały od dnia zamieszczenia nowej treści załącznika w ramach Serwisu, albo od chwili wskazanej w treści zmienianego Załącznika. Wprowadzane zmiany nie mogą jednak mieć wpływu na uprawnienia nabyte przez Polecających do czasu wprowadzenia takich zmian.
 3. Idea Akcji promocyjnej zakłada długookresowe naliczanie korzyści Polecającym z tytułu określonej aktywności Beneficjentów, objawiającej się dokonywaniem w Serwisie czynności określonych przez Organizatora, od których w głównej mierze uzależnione są korzyści dla Polecających, wskazanych w szczególności na stronie: https://www.mfind.pl/polecaj/

§3 Ograniczenia

 1. Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
 3. Uczestnicy Akcji Promocyjnej biorą w niej udział jako podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

§4 Dane osobowe

 1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W związku z uczestnictwem w Akcji Promocyjnej, Beneficjent zawierając umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu nie może wykorzystywać danych osobowych innych osób, w szczególności niedozwolone jest posługiwanie się cudzym imieniem
  i nazwiskiem lub innymi danymi, bez wyraźnego upoważnienia otrzymanego od osoby, której dane dotyczą.
 4. Uczestnik dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania lub usunięcia. W razie chęci skorzystania z tych uprawnień Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem.
 5. Zebrane dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

§5 Czas trwania

 1. Akcja Promocyjna trwa w okresie od 20.07.2017 do odwołania.
 2. Uprawnionym do odwołania Akcji Promocyjnej jest Organizator.
 3. Organizator w komunikacie zamieszczonych na stronach Serwisu poinformuje o planowanym zakończeniu Akcji promocyjnej na 7 dni przed datą jej zakończenia.

§6 Zasady uczestnictwa

 1. Organizator przyznaje Kody Promocyjne Polecającym według własnego uznania i wybranych przez siebie kryteriów.
 2. Polecający po otrzymaniu Kodu Promocyjnego od Organizatora nie jest zobligowany do jego dalszego udostępniania. Przekazanie przez Polecającego Kodu Promocyjnego Beneficjentowi jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją przez Polecającego niniejszego Regulaminu i przystąpieniem do Akcji Promocyjnej.
 3. Przekazując Kod Promocyjny Organizator przekazuje Polecającemu link do Serwisu, na którym zamieszczony jest niniejszy Regulamin (w wersji obowiązującej na dzień przekazania Kodu), a który to Regulamin może być odtwarzany przez Uczestnika w miejscu i czasie przez niego wybranym.
 4. Beneficjent, który otrzymał od Polecającego Kod Promocyjny nie jest zobligowany do  jego wykorzystania.
 5. Beneficjent, który wykorzysta Kod Promocyjny, bierze udział w Konkursie i przysługuje mu prawo do Bonusu. 7 stosuje się odpowiednio.

§7 Przyznawanie punktów

 1. Organizator przyznaje Punkty Uczestnikom, jeśli  łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
  1. Polecający przekazał Beneficjentowi Kod Promocyjny,
  2. Kod Promocyjny został przez Beneficjenta użyty przy kalkulacji składki Ubezpieczenia OC lub AC,
  3. umowa Ubezpieczenia OC lub AC została zawarta przez Beneficjenta za pośrednictwem Serwisu,
  4. Beneficjent nie wypowie umowy Ubezpieczenia w terminie  30 dni, od dnia jej zawarcia,
 2. Każdorazowe użycie Kodu Promocyjnego przez Beneficjenta przy kalkulacji składki i zawarciu umowy Ubezpieczenia powoduje, że Polecającemu przyznawane są Punkty.
 3. Jeżeli Polecający w ciągu roku od dnia pierwszego użycia przez Beneficjenta udostępnionego mu     Kodu Promocyjnego nie osiągnął na Koncie Polecającego Minimalnej kwoty do wypłaty lub jeżeli w ciągu roku od dnia pierwszego użycia przez Beneficjenta udostępnionego mu Kodu Promocyjnego na tym Koncie nie podjęto żadnych działań, wówczas dotychczasowa zebrana kwota jest anulowana a Konto Uczestnika może zostać usunięte przez Organizatora.
 4. O przyznaniu Punktów Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pomocą poczty elektronicznej na podany uprzednio adres e-mail lub za w ramach instytucji wiadomości prywatnej na konto Uczestnika, którym posługuje w portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com).

§8 Wypłata Bonusu

 1. Polecający nabywa prawo do wypłaty Bonusu, jeśli suma Punktów przekroczy Minimalną kwotę do wypłaty.
 2. Warunkiem wypłaty Bonusu jest podanie danych osobowych, potrzebnych do dokonania przelewu oraz sporządzenia dokumentów potrzebnych do wypełnienia przez Organizatora obowiązków nałożonych na niego przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności numeru rachunku bankowego, właściwego Urzędu Skarbowego, w którym Uczestnik dokonuje rozliczeń podatkowych.
 3. Bonus będzie wypłacony, na wniosek Uczestnika - nie wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia zawarcia przez Beneficjenta umowy Ubezpieczenia, z wykorzystaniem Kodu Promocyjnego otrzymanego od Polecającego oraz osiągnięcia przez Uczestnika Minimalnej kwoty do wypłaty jak również utrzymania w tym okresie czasu ważnej umowy Ubezpieczenia przez Uczestnika.
 4. Organizator nie przyznaje Bonusu, jeśli Uczestnik skorzystał z Kodu Promocyjnego po zakończeniu Akcji Promocyjnej lub niezgodnie z Regulaminem.

§9 Reklamacje

 1. Uczestnik Akcji może złożyć reklamację w następujący sposób: osobiście w Biurze Organizatora, pisemnie na adres Biura Organizatora lub elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na Serwisie mFind (formularz kontaktowy).
 2. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Organizatora również w takiej formie. Jednakże Uczestnik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztą elektroniczną, że oczekuje odpowiedzi Organizatora na piśmie.
 3. Reklamacja może zostać złożona w terminie 7 dni od dnia zakończenia Akcji promocyjnej, upływu najwcześniejszego terminu do wypłaty Bonusu lub w innych przypadkach naruszenia postanowień Regulaminu.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rzetelnego rozpatrzenia.
 5. Reklamacje Organizator  rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie, może on zostać wydłużony, o czym Organizator przekaże stosowną informację.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony sposób.

§10 Obowiązki podatkowe

 1. Uczestnik Akcji Promocyjnej przyjmuje do wiadomości, że otrzymany Bonus powinien być przez niego uwzględniony w jego rozliczeniach podatkowych stosownie do przepisów prawa podatkowego, od momentu złożenia przez niego wniosku Organizatorowi o dokonanie dyspozycji Bonusu przyznanego na zasadach określonych Regulaminem i na rachunek bankowy Uczestnika.
 2. Organizator dostarczy Uczestnikowi wszelkie dane potrzebne do rozliczenia podatkowego.
 3. Kwota Bonusu może zostać pomniejszona o wszelkie należności, które Organizator zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz właściwych organów administracji publicznej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.. Zgromadzona suma  Punktów, następnie przekonwertowana na wniosek Uczestnika będzie odpowiadała wartości kwoty odpowiednio zgodnej z Załącznikiem nr 1. Organizator odliczy stosowny podatek dochodowy o ile przepisy podatkowe w dniu płatności Bonusu taki obowiązek na niego nakładają.
 4. W wypadku konieczności wydania Uczestnikowi przez Organizatora informacji/deklaracji podatkowej - Uczestnik wyraża zgodę na wydanie mu tej informacji/deklaracji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty Bonusu, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów/informacji przesłanych przez Uczestnika lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Uczestnika..

§11 Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z zasadami określonymi
  w niniejszym Regulaminie i je akceptuje.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikowania Uczestników biorących udział w Akcji Promocyjnej, w szczególności żądania od Uczestników przesłania stosownych dokumentów potwierdzających wprowadzone przez nich dane w ramach Akcji Promocyjnej. Brak spełnienia powyższego obowiązku przez Uczestnika powoduje uprawnienie Organizatora do wstrzymania się z wypłatą Bonusu lub jego konwersją do czasu ich przesłania przez Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji Promocyjnej oraz do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.
 4. Regulamin Akcji jest dostępny w Biurze Organizatora i na Serwisie.
 5. Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego
 6. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Wszelkie prawa autorskie do wykorzystywanych przez Uczestników narzędzi należą wyłącznie do Organizatora.
 8. Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego wykluczenia Uczestnika w przypadku niestosowania się przez Uczestnika do postanowień niniejszego Regulaminu jak i decyzji Organizatora podjętych na podstawie Regulaminu.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik działał w celu uzyskania Punktów bądź Nagrody w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem,  Organizator uprawniony jest do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Akcji Promocyjnej i anulowania wszelkich przyznanych korzyści (Punkty/Nagrody).
 10. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby obsługiwany przez niego system informatyczny działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.
 11. Zmiana Regulaminu może być dokonywana przez Organizatora w każdym czasie, przy czym Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie wszystkich Uczestników w drodze umieszczenia stosownego komunikatu na stronach Akcji Promocyjnej

Załącznik nr 1 – Bonus i Przelicznik Punktów  

 1. Bonus dla Polecającego -  55 punktów za skuteczne jednorazowe polecenie, który będzie odpowiadał wypłacie kwoty równej 50 złotych tj. będzie zawierał w sobie kwotę 50 zł oraz kwotę podatku dochodowego o stawce obowiązującej zgodnie z przepisami prawa podatkowego, w dniu wypłaty Bonusu
 2. Minimalna kwota wypłaty jest ustalona na poziomie: 55 pkt

Nagroda dla Beneficjenta – 50 zł za zakup ubezpieczenia oc/ac zgodnie z regulaminem , którego zasady uczestnictwa i wypłaty Nagród są dostępne pod adresem https://www.mfind.pl/konkurs/regulamin