22 490 9000 Zadzwoń

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „SKORZYSTAJ Z POLECENIA”

DEFNICJE

Akcja Promocyjna – Akcja Promocyjna „Skorzystaj z polecenia”.

Biuro Organizatora – pomieszczenia biurowe, wykorzystywane przez Organizatora, mieszczące się w Warszawie, przy ulicy Żeromskiego 77, 01-882 Warszawa.

Beneficjent – pełnoletnia osoba fizyczna, zwana także Partnerem, która otrzymała od Polecającego Kod Promocyjny.

Dane osobowe – dane potrzebne do przyznania Punktów lub wypłaty Bonusu, których administratorem jest Organizator.

Kod Promocyjny – unikalne hasło uprawniające do przyznania Punktów lub  Bonusu przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

Konkurs - konkurs dla Beneficjentów Akcji Promocyjnej, którego zasady uczestnictwa i wypłaty Nagród są dostępne pod adresem https://www.mfind.pl/konkurs/regulamin.

Konto Polecającego - prowadzona przez Organizatora ewidencja Kodów Promocyjnych, które Polecający przekazał Beneficjentowi w ramach Akcji Promocyjnej i które zostały wykorzystane przez Beneficjenta w rozumieniu Regulaminu.  

Bonus – kwota brutto przyznana Polecającemu przez Organizatora. Wartość przyznanego Polecającemu Bonusu uzależniona jest od wartości Bonusu obowiązującej w chwili przystąpienia przez Polecającego do Akcji Promocyjnej. Bonus jest wypłacany Polecającemu przez Organizatora tylko w sytuacji, gdy łączna suma punktów zebrana na Koncie Polecającego wyniesie kwotę nie większą niż Minimalna kwota do wypłaty. Stawki Bonusów dostępne są na stronach Serwisu.

Minimalna kwota do wypłaty -  łączna suma Punktów dostępna na stronach Serwisu zebrana na koncie Polecającego i uprawniająca do wypłaty Bonusu Polecającemu.

Organizator spółka mfind it Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Człuchowskiej 74/U1,
01-360 Warszawa; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem
KRS: 536322, posiadająca NIP: 5223020611.

Polecający – pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin i której Organizator przekazał Kod Promocyjny do Akcji Promocyjnej; przekazanie Kodu Promocyjnego może nastąpić w dowolnej formie wiadomości elektronicznej, np. za pośrednictwem e-mail lub Facebook.

Punkty - środki w formie punktów zgromadzone na Koncie Polecającego, przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie.

Serwis – platforma internetowa, której właścicielem jest Organizator znajdująca się pod domeną https://www.mfind.pl; jest to aplikacja służąca do porównywania składek ubezpieczeniowych od wielu towarzystw ubezpieczeniowych, skierowana głównie do klientów indywidualnych. Wysokość składki jest obliczana w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika do dedykowanego formularza na stronie internetowej. Platforma umożliwia jednocześnie zakup polis ubezpieczeniowych za pośrednictwem Internetu lub przy wsparciu dedykowanego call center.

Regulamin – regulamin niniejszej Akcji Promocyjnej „Skorzystaj z polecenia”.

Ubezpieczenie – umowa ubezpieczenia OC lub AC zawarta przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych znajdujących się na Serwisie.

Uczestnik – Polecający oraz Beneficjent.

§1

Informacje wstępne

 1. Organizatorem oraz koordynatorem Akcji promocyjnej jest mfind it sp. z o.o.
 2. Akcja Promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Postanowienia Regulaminu, wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a osobami kandydującymi do zostania Polecającym oraz osobami, które już Polecającymi zostały, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.
 4. Prowadzona Akcja Promocyjna pozbawiona jest jakichkolwiek elementów losowości
  i przypadkowości w uzyskaniu prawa do nabycia Bonusu, w szczególności Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada
  2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 5. Każda osoba pragnąca zostać Polecającym oraz osoby, które w chwili ustanowienia niniejszego Regulaminu są już Polecającymi, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności oraz Regulaminem Serwisu mfind.pl, gdyż nabycie statusu Polecającego jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane treścią wymienionych dokumentów. Osoby te zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień rzeczonych regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora.
 6. Współpraca w ramach Akcji promocyjnej jest dobrowolna i bezpłatna. Każdy Polecający, w dowolnym momencie może zrezygnować ze współpracy w ramach Akcji promocyjnej, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi.
 7. Wynik Akcji Promocyjnej nie zależy od współzawodnictwa.
 8. Poprzez współpracę w ramach Akcji promocyjnej, Polecający promują Serwis mfind, w zamian za co otrzymują punkty przeliczane na Bonusy, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§2

Cel i idea akcji promocyjnej

 

 1. Celem Akcji promocyjnej jest nawiązywanie współpracy między Organizatorem, a osobami fizycznymi i innymi podmiotami, które nabędą status Polecającego i którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować porównywanie składek ubezpieczeniowych poprzez Serwis.
 2. Z tytułu aktywnej współpracy w ramach Akcji promocyjnej, każdy Polecający nabywa prawo do Punktów, na zasadach określonych Regulaminem, lub w inny sposób indywidualnie uzgodniony z Organizatorem. Szczegółowe zasady naliczania punktów z danych tytułów oraz przeliczania punktów na konkretne Nagrody określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. Modyfikacje załącznika nr 1 nie stanowią zmiany Regulaminu, a wprowadzane zmiany będą obowiązywały od dnia zamieszczenia nowej treści załącznika w ramach Serwisu, albo od chwili wskazanej w treści zmienianego Załącznika. Wprowadzane zmiany nie mogą jednak mieć wpływu na uprawnienia nabyte przez Polecających do czasu wprowadzenia takich zmian.
 3. Idea Akcji promocyjnej zakłada długookresowe naliczanie korzyści Polecającym z tytułu aktywności Beneficjentów, objawiającej się dokonywaniem w Serwisie czynności określonych przez Organizatora, od których w głównej mierze uzależnione są korzyści dla Polecających.

§3

Ograniczenia

 

 1. Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Uczestnikami Akcji Promocyjnej nie mogą być pracownicy Organizatora.
 3. Uczestnicy Akcji Promocyjnej biorą w niej udział jako podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

§4

Dane osobowe

 

 1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej.
 2. Udział w Akcji Promocyjnej upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych Uczestników z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. W związku z uczestnictwem w Akcji Promocyjnej, Beneficjent zawierając umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu nie może wykorzystywać danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest posługiwanie się cudzym imieniem
  i nazwiskiem lub innymi danymi, w celu podszywania się pod inną osobę
 4. Uczestnik dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania lub usunięcia. W razie chęci skorzystania z tych uprawnień Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem.
 5. Zebrane dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

§5

Czas trwania

 

 1.    Akcja Promocyjna trwa w okresie od 20.07.2017 do odwołania.
 2.    Uprawnionym do odwołania Akcji Promocyjnej jest Organizator.

§6

Zasady uczestnictwa

 

 1. Organizator przyznaje Kody Promocyjne Polecającym według własnego uznania i wybranych przez siebie kryteriów.
 2. Polecający po otrzymaniu Kodu Promocyjnego od Organizatora nie jest zobligowany do jego dalszego udostępniania. Przekazanie przez Polecającego Kodu Polecającego Beneficjentowi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i przystąpieniem do Akcji Promocyjnej.
 3. Przekazując Kod Promocyjny Organizator przekazuje Polecającemu link do Serwisu, na którym zamieszczony jest niniejszy Regulamin (w wersji obowiązującej na dzień przekazania Kodu).
 4. Beneficjent, który otrzymał od Polecającego Kod Promocyjny nie jest zobligowany do  jego wykorzystania.
 5. Beneficjent, który wykorzysta Kod Promocyjny, bierze udział w Konkursie

§7

Przyznawanie punktów

 1. Organizator przyznaje punkty Polecającemu, jeśli  łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
  1. Polecający przekazał Beneficjentowi Kod Promocyjny,
  2. Kod Promocyjny został przez Beneficjenta użyty przy kalkulacji składki Ubezpieczenia OC lub AC,
  3. umowa Ubezpieczenia OC lub AC została zawarta przez Beneficjenta za pośrednictwem Serwisu,
  4. Beneficjent nie wypowie umowy Ubezpieczenia w terminie  30 dni, od dnia jej zawarcia,
 2. Każdorazowe użycie Kodu Promocyjnego przez Beneficjenta przy kalkulacji składki i zawarciu umowy Ubezpieczenia powoduje, że Polecającemu przyznawane są Punkty.
 3. Jeżeli Polecający w ciągu roku od dnia pierwszego użycia przez Beneficjenta udostępnionego mu     Kodu Promocyjnego nie osiągnął na Koncie Polecającego Kwoty minimalnej lub jeżeli w ciągu roku od dnia pierwszego użycia przez Beneficjenta udostępnionego mu Kodu Promocyjnego na tym Koncie nie podjęto żadnych działań, wówczas dotychczasowa zebrana kwota jest anulowana.
 4. O przyznaniu Punktów Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pomocą poczty elektronicznej na podany w ramach danych osobowych adres e-mail.

§8

Wypłata Bonusu

 

 1. Polecający nabywa prawo do wypłaty Bonusu, jeśli suma Punktów przekroczy Kwotę Minimalną.
 2. Warunkiem wypłaty Bonusu jest podanie danych osobowych, potrzebnych do dokonania przelewu oraz sporządzenia dokumentów potrzebnych do wypełnienia przez Organizatora obowiązków nałożonych na niego przez przepisy prawa podatkowego.
 3. Bonus będzie wypłacony nie wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia zawarcia przez Beneficjenta ostatniej umowy Ubezpieczenia, z wykorzystaniem Kodu Promocyjnego otrzymanego od Polecającego.
 4. Organizator nie przyznaje Nagrody, jeśli z Kodu Promocyjnego skorzystano po zakończeniu Akcji Promocyjnej.

§9

Reklamacje

 

 1. Uczestnik Akcji może złożyć reklamację w następujący sposób: osobiście w biurze Organizatora, pisemnie na adres Biura Organizatora lub elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na Serwisie mFind (formularz kontaktowy).
 2. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Organizatora również w takiej formie. Jednakże Uczestnik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztą elektroniczną, że oczekuje odpowiedzi Organizatora na piśmie.
 3. Reklamacja może zostać złożona w terminie 7 dni od dnia upływu najwcześniejszego terminu do wypłaty Nagrody.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rzetelnego rozpatrzenia.
 5. Reklamacje Organizator  rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie, może on zostać wydłużony, o czym Organizator przekaże stosowną informację.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana pisemnie za pośrednictwem poczty bądź w inny uzgodniony sposób.

§10

Obowiązki podatkowe

 

 1. Uczestnik Akcji Promocyjnej przyjmuje do wiadomości, że otrzymany Bonus powinien być przez niego samodzielnie uwzględniona w jego rozliczeniach podatkowych.
 2. Organizator dostarczy Uczestnikowi wszelkie dane potrzebne do rozliczenia podatkowego.
 3. Kwota Bonusu będzie pomniejszona o wszelkie należności, które Organizator zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz uprawnionych podmiotów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w danym przypadku. Zgromadzona suma na Koncie Polecającego jest kwotą brutto, od której zostanie odliczony przez Organizatora stosowny podatek dochodowy.
 4. W wypadku konieczności wydania Uczestnikowi przez Organizatora informacji/deklaracji podatkowej - Uczestnik wyraża zgodę na wydanie mu tej informacji/deklaracji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty Bonusu, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów/informacji przesłanych przez Polecającego lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Polecającym, co nie będzie rodziło uprawnień Polecającego do naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat, w tym odsetek ustawowych za nieterminową płatność.

§11

Postanowienia końcowe

 

 1. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z zasadami określonymi
  w niniejszym Regulaminie i je akceptuje.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikowania Uczestników biorących udział w Akcji Promocyjnej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji Promocyjnej oraz do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.
 4. Organizator poinformuje Uczestnika o zakończeniu Akcji Promocyjnej umieszczając taką informację na Serwisie.
 5. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na Serwisie.
 6. Organizator wypłaca Uczestnikom Nagrody najpóźniej w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia Akcji.
 7. Regulamin Akcji jest dostępny w Biurze Organizatora i na Serwisie mFind.
 8. Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego
 9. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma także Regulamin Serwisu oraz odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 10. Wszelkie prawa autorskie do wykorzystywanych przez Uczestników narzędzi należą wyłącznie do Organizatora.
 11. Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego wykluczenia Uczestnika w przypadku niestosowania się przez Uczestnika do postanowień niniejszego Regulaminu jak i decyzji Organizatora podjętych na podstawie Regulaminu.
 12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik działał w celu uzyskania Punktów bądź Nagrody w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem,  Organizator uprawniony jest do natychmiastowego wykluczenia Polecającego z Akcji Promocyjnej i anulowania wszelkich przyznanych korzyści (Punkty/Nagrody).
 13. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby obsługiwany przez niego system informatyczny działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.
 14. Definitywne zakończenie świadczenia usług przez Organizatora, zlikwidowanie dowolnego Serwisu Organizatora lub przeniesienie go na inny podmiot, powoduje jednoczesne zakończenie Akcji Promocyjnej chyba, że co innego zostanie uzgodnione między stroną dokonującą zbycia, a stroną przejmującą.
 15. Zmiana Regulaminu może być dokonywana przez Organizatora w każdym czasie, przy czym Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie wszystkich Uczestników w drodze umieszczenia stosownego komunikatu na stronach Akcji Promocyjnej.

Załącznik nr 1

Przelicznik Punktów na Bonusy

 

 1. Przy wypłacie Bonusów funkcjonuje przelicznik: 1 Punkt = 1 PLN
 2. Minimalna kwota jest ustalona na poziomie: 55 pkt