REGULAMIN AKCJI

„50 zł premii od Mfind i Oponeo.pl”


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej „50 zł premii od Mfind i Oponeo.pl” (dalej „Akcje promocyjna”) jest MFind IT  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Człuchowskiej 74/U1 (01-360 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000536322, NIP: 5223020611, REGON: 360099494, kapitał zakładowy: 102 400 złotych, prowadzący serwis internetowy pod adresem: www.mfind.pl („Organizator”).
 2. Partnerem Akcji promocyjnej jest spółka Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśnej 17 (85-145 Bydgoszcz) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275601 NIP: 9532457650, REGON: 093149847, kapitał zakładowy: 13 936 000 złotych, wpłacony w całości („Partner”).
 3. Akcje promocyjna zostaje przeprowadzona na łamach i za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem URL: www.oponeo.pl („Stron promocyjna”) przy udziale serwisu internetowego www.mfind.pl/oponeo („Strona Mfind”) .
 4. Akcje promocyjna ma na celu promocję działalności Organizatora, w szczególności produktów ubezpieczeniowych za pomocą Strony Mfind, produktów Partnera w postaci opon samochodowych, jak również, w związku z nabyciem produktów Partnera za pośrednictwem Strony promocyjnej i w wyniku spełnienia innych warunków wskazanych Regulaminem - umożliwienie Uczestnikom skorzystanie z nagrody w formie bonusu sprzedażowego.
 5. Akcja promocyjna trwać będzie od 21 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r. (dalej „Okres Akcji promocyjnej”) przy czym Organizator zachowuje pełne prawo do jego przedłużenia lub wcześniejszego zakończenia według uznania Organizatora. Każda zmiana Okresu Akcji promocyjnej zostanie podana do publicznej wiadomości na Stronie promocyjnej, z poszanowaniem praw dotychczasowych Uczestników Akcji promocyjnej.


§ 2. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być każda osoba fizyczna posiadająca obywatelsko polskie i miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która w Okresie Akcji promocyjnej:
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Partnera bez względu na rodzaj stosunku prawnego na podstawie którego wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz w/w podmiotów.
 4. zapoznała się i zaakceptowała Regulamin Akcji promocyjnej.
 5. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udział przedsiębiorcy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.


§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Pierwszym warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej – jest dokonanie zamówienia opon samochodowych jednej z następujących marek: Goodyear, Pirelli, Hankook, Uniroyal, Dayton, Barum oraz Dębica, za pośrednictwem Strony promocyjnej (www.oponeo.pl) prawidłowo wypełniając formularz zamówienia znajdujący się na Stronie promocyjnej podając, w szczególności prawdziwe dane dotyczące: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania („Zamówienie”). Zamówienie powinno nastąpić w trakcie trwania Okresu Promocyjnego. Po złożeniu ważnego Zamówienia - na adres e-mail wskazany w Zamówieniu – zostanie przesłany Uczestnikowi kod promocyjnych przez Partnera.
 2. Drugim warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej jest odwiedzenie przez Użytkownika Strony Mfind (www.mfind.pl/oponeo), użycie kodu promocyjnej otrzymanego od Partnera we wskazanym polu   oraz następnie wykonanie kalkulacji poprzez wypełnienie pozostałych pól porównywarki podając w szczególności prawdziwe dane dotyczące: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania („Wniosek”). Kod promocyjny zachowuje swoją ważność i Uczestnik może go wykorzystać w trakcie wypełnienia Wniosku również po Okresie Akcji promocyjnej, jednakże każdorazowo nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.
 3. Trzecim warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej jest skuteczne zawarcie umowy polisy ubezpieczeniowej z jednym z podmiotów współpracujących z Organizatorem, w szczególności wskazanych w porównywarce produktów ubezpieczeniowych znajdującej się na Stronie Mfind w okresie ważności Kodu promocyjnego, opłacenie pierwszej składki ubezpieczeniowej oraz fakt braku odstąpienia od zawartej umowy polisy ubezpieczeniowej w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.
 4. Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora 60 dni po zakończeniu Okresu Akcji Promocyjnej, w szczególności za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail Uczestnika podany we Wniosku o przyznaniu mu Nagrody, o której mowa w pkt. IV a w przypadku gdyby Uczestnik wykorzystał kod promocyjny na Stronie Mfind w okresie jego ważności ale po Okresie Akcji promocyjnej – Uczestnik zostanie poinformowany w terminie 60 dni od dnia spełnienia warunków wskazanych w ust. 3.
 5. Wiadomość o przyznaniu Nagrody zawierać, zapytanie o numer rachunku bankowego Użytkownika lub spersonalizowany link, który przeniesie Uczestnika na stronę internetową należącą do Organizatora w celu uzupełnienia danych, w szczególności numeru konta bankowego Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest do jego uzupełnienia  lub wskazania Organizatorowi numeru rachunku bankowego w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 31.03.2018 r.
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej tylko jeden raz - wykorzystując jeden ważny i przyznany mu kod promocyjny Akcji Promocyjnej.


§ 4. PREMIA I NAGRODY

 1. Po spełnieniu warunków wynikających z pkt. III – Uczestnikowi zostanie wypłacona w premia wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) (dalej „Nagroda lub Premia”).
 2. Organizator przekaże Premię na numer rachunku bankowego Uczestnika odpowiednio zgodnie z pkt. III ust. 5.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji promocyjnej lub wstrzymania wypłaty Premii w przypadku działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa powszechnie obowiązującego bądź wykrycia działań Uczestnika zmierzających do ingerencji w mechanizm przeprowadzania Akcji promocyjnej lub ingerencji w środki teleinformatyczne zapewniające ich techniczne przeprowadzenie.
 4. Wypełnienie Wniosku z użyciem nieprawdziwych danych osobowych jak również wypełnienie Wniosku lub  przy użyciu nieaktywnego numer rachunku bankowego bądź błędnego numeru rachunku bankowego Użytkownika może skutkować utratą przez Uczestnika prawa do wypłaty Premii, jeżeli w terminie wskazanym pkt. III ust. 5 – nie przekaże Organizatorowi prawidłowego i aktywnego numeru rachunku bankowego.
 5. Organizator zastrzega, że Premia w jakimkolwiek wypadku nie może zostać wypłacona na rzecz innego podmiotu niż Uczestnik bądź zamieniona na inne świadczenie alternatywne.


§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej Akcji promocyjnej powinny być składane na piśmie i doręczone na adres Organizatora lub drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.mfind.pl/kontakt.
 2. Reklamacje mogą być składane do dnia 31.03.2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia w przypadku jej otrzymania w terminie późniejszym niż wskazany w zd. pierwszym lub naruszenia ust. 1.
 3. Reklamacje powinny zawierać dokładny adres i dane Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator, w terminie 20 dni roboczych od daty wpływu reklamacji i niezwłocznie listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika. Organizator w w/w sposób poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację.


§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 3. Uczestnik podaje dane osobowego dobrowolnie, ma prawo wglądu, poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych jak również złożenia sprzeciwu od decyzji o zaprzestaniu ich przetwarzania.
 4. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jak również żądanie ich usunięcia z baz danych Administratora danych osobowych można pisemnie do siedziby Organizatora bądź w formie elektronicznej na adres: www.mfind.pl/kontakt.


§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2017 r. i obowiązuje w Okresie Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Akcji promocyjnej może nastąpić w dowolnym momencie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Okresu Akcji Promocyjnej, z poszanowaniem prawa Uczestników, którzy przystąpili do Akcji promocyjnej przed dniem podjęcia przez Organizatora decyzji o zmianie Okresu Trwania Akcji promocyjnej.
 4. W przypadku, gdyby postanowienia Regulaminu uchybiały przepisom prawa lub prawom konsumenta w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, bądź stały się nieważne w skutek zmiany prawa w trakcie obowiązywania Regulaminu – postanowienia te powinny być interpretowane na podstawie obowiązujących przepisów w sposób najbliżej oddający ich treść oraz cel wprowadzenia.