REGULAMIN KONKURSU

Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu.  

 

1. CELE KONKURSU

1.1 Celem niniejszego konkursu jest wzrost popularności serwisu mFind oraz zwiększenie liczby jego użytkowników.

 

2. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest mFind IT Sp. z o.o.

 

3. DEFINICJE

3.1 Konkurs – Konkurs, regulowany niniejszym Regulaminem

3.2 Organizator – spółka mFind IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Człuchowskiej 74/U1,

01-360 Warszawa; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 536322, NIP: 5223020611

3.3 Biuro Organizatora – pomieszczenia biurowe, wykorzystywane przez Organizatora, mieszczące się w Warszawie, przy ulicy Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

3.4 Serwis - platforma internetowa znajdująca się pod adresem https://www.mfind.pl, której właścicielem jest Organizator; jest to aplikacja służąca do porównywania składek ubezpieczeniowych od wielu towarzystw ubezpieczeniowych zasadniczo przez klientów indywidualnych. Wysokość składki jest ustalana w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika do dedykowanego formularza na stronie internetowej. Platforma umożliwia jednocześnie zakup polis ubezpieczeniowych za pośrednictwem Internetu. Funkcjonalności Serwisu są stale rozbudowywane.

3.5 Partner/Beneficjent – podmiot, z którym mFind IT Sp. z o.o. podpisał umowę partnerską w sprawie dystrybucji kodów promocyjnych

3.6 Uczestnik - osoba fizyczna, które otrzymała od Partnera/Polecającego  Kod promocyjny, spełniła warunki udziału w Konkursie i do niego przystąpiła

3.7 Kod Promocyjny – unikalne hasło, otrzymane od Partnera/Polecającego lub od  Organizatora

3.8 Ubezpieczenie – umowa ubezpieczenia komunikacyjnego zawarta przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych znajdujących się na Serwisie

3.9 Nagroda – kwota brutto przyznana Partnerowi/Beneficjentowi przez Organizatora. Wartość przyznanej Partnerowi/Beneficjentowi Nagrody uzależniona jest od wartości Nagrody obowiązującej w chwili przystąpienia przez Partnera/Beneficjenta do Konkursu. Stawki Nagród dostępne są na stronach Serwisu.

 

3.10 Dane osobowe – dane potrzebne do otrzymania nagrody, których administratorem jest Organizator, potrzebne i używane wyłącznie na potrzeby niniejszego Konkursu

 

4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

4.1 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach hazardowych.

4.3 Konkurs pozbawiony jest jakichkolwiek elementów losowości i przypadkowości w uzyskaniu prawa do nabycia Nagrody.

4.4 Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

5. UCZESTNICY KONKURSU

5.1 Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które spełniły łącznie następujące warunki:

5.1.1 Na przeznaczonej do tego podstronie Serwisu, wprowadziły aktualny Kod Promocyjny, a następnie wypełniły formularz, na który nastąpiło przekierowanie ofert ubezpieczeń komunikacyjnych.

5.1.2 W okresie ważności Kodu Promocyjnego lub do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym kod stracił ważność, zawarły umowę Ubezpieczenia komunikacyjnego na podstawie wybranej oferty i nie odstąpiły od niej w terminie 30 dni od dnia zawarcia.

5.1.3 Wypełniając formularz, o którym mowa w pkt. 5.1.1, podały swój adres e-mail, na który zostaną przesłane informacje umożliwiające mu udział w konkursie.

 

6. OGRANICZENIA W ZAKRESIE UCZESTNIKÓW

6.1 Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.

6.2 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

6.3 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

7. DANE OSOBOWE

7.1 Udział w Konkursie upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych Uczestnika z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

7.2 Uczestnik dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania lub usunięcia. W razie chęci skorzystania z tych uprawnień Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem.

7.3 Dane osobowe są potrzebne i używane wyłącznie na potrzeby Konkursu.

 

8. CZAS TRWANIA

Konkurs trwa do odwołania.

 

9. WARUNKI i PRZEBIEG

9.1 Uczestnik po spełnieniu warunków udziału w Konkursie z paragrafu 5 otrzymuje w ciągu maksymalnie 60 dni na podany podczas zawierania umowy Ubezpieczenia adres e-mail informacje umożliwiające udział w Konkursie.

9.2 Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na przygotowane przez Organizatora pytanie konkursowe „Czy w Polsce ubezpieczenie OC na samochód osobowy jest obowiązkowe?”

9.3 Warunkiem przyznania Nagrody jest poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe.

9.4 O prawie do otrzymania Nagrody lub braku tego prawa Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie po wykonaniu zadania konkursowego.

9.5 Warunkiem wypłaty Nagrody będzie podanie Organizatorowi numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana Nagroda.

9.6 Nagroda będzie przyznawana wyłącznie w sytuacji pierwszego zawarcia umowy Ubezpieczenia przez Uczestnika w okresie trwania Konkursu.

9.7 Nagroda będzie wypłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika informacji o jej przyznaniu, przekazanej na adres e-mail Uczestnika podany podczas zawierania umowy Ubezpieczenia.

9.8 W przypadku, gdy Uczestnik występuje w umowie Ubezpieczenia jako ubezpieczający jednocześnie nie będąc ubezpieczonym prawo do odebrania Nagrody przechodzi na wskazaną przez Uczestnika osobę będącą stroną umowy Ubezpieczenia w charakterze ubezpieczonego.

9.9 Maksymalny czas oczekiwania na nagrodę od dnia wykupienia Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu do dnia przelewu wynosi 90 dni.

9.10 Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.

9.11 Komisja Konkursowa będzie weryfikowała prawidłowość udzielonych przez Uczestnika odpowiedzi na pytania konkursowe oraz czuwała nad prawidłowością przebiegu Konkursu.

 

10. REKLAMACJE

10.1 Uczestnik Konkursu może złożyć reklamację w następujący sposób: osobiście w biurze Organizatora, pisemnie na adres Biura Organizatora (ul. Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa) lub elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na Serwisie na stronie https://www.mfind.pl/kontakt/ z wykorzystaniem dedykowanego formularza kontaktowego.

10.2 Reklamacja może zostać złożona w terminie 7 dni od dnia upływu najwcześniejszego terminu do wypłaty Nagrody lub w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o braku prawa do Nagrody.

10.3 Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rzetelnego rozpatrzenia.

10.4 Reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie, może on zostać wydłużony, o czym Organizator przekaże stosowną informację.

10.5 Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana pisemnie za pośrednictwem poczty bądź w inny uzgodniony sposób.

 

11. OBOWIĄZKI PODATKOWE

11.1 Przyznawane w Konkursie nagrody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

11.2 Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagrody jest Organizator.

11.3 Organizator pobiera od wygranej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% i odprowadza go na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

11.4 Nagroda, pomniejszona o kwotę pobranego podatku jest przekazywana Uczestnikowi na podany rachunek bankowy

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z zasadami określonymi

w niniejszym Regulaminie i je akceptuje.

12.2 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikowania Uczestników biorących udział w Konkursie.

12.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu lub skrócenia ważności Kodów Promocyjnych bez podania przyczyny.

12.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu bez podania przyczyny.

12.5 Organizator poinformuje o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu Konkursu lub skróceniu ważności Kodów Promocyjnych na Serwisie.

12.6 Zakończenie Konkursu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników, tj. na wypłacone lub przyznane, a nie wypłacone Nagrody.

12.7 Regulamin Konkursu jest dostępny w Biurze Organizatora i na Serwisie.

12.8 Niniejszy regulamin Konkursu obowiązuje od dnia 27.07.2017.

W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma także Regulamin Serwisu dostępny pod adresem https://www.mfind.pl/regulamin-polityka-prywatnosci/, oraz odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.