Sytuacja ta trwa tak długo, jak długo dziecko, nawet po osiągnięciu pełnoletności, kontynuuje naukę. Zmienia się jednak po ukończeniu przez studenta 26 lat – nie może on w tym przypadku nadal korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców. Co to dokładnie oznacza?

Od dnia ukończenia 26 roku życia student zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia rodzica

Student, który ukończył 26 rok życia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu (np. z powodu niepodjęcia jeszcze pracy), zostaje zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię, na której studiuje. Dotyczy to wszystkich typów uczelni i trybów studiowania, czyli także uczelni prywatnych, czy studiów zaocznych. Pamiętaj jednak, że to Ty musisz wystąpić do uczelni z wnioskiem o ubezpieczenie. Procedura ta nie odbywa się automatycznie, „z urzędu”.

Co będzie tutaj ważne? Przede wszystkim po przyjęciu na studia należy złożyć oświadczenie, że nie jest się objętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub jako współmałżonek osoby ubezpieczonej. Jeśli podczas studiów ubezpieczysz się dodatkowo, wykupując prywatną polisę np. od nieszczęśliwych wypadków, pamiętaj, że tego typu ubezpieczenie nie wyklucza korzystania w tym samym czasie z ubezpieczenia zdrowotnego realizowanego przez NFZ.

Jak długo obowiązywać będzie ubezpieczenie zdrowotne, do jakiego zgłosi Cię uczelnia? Otóż tak długo, jak będziesz się uczył, ubezpieczenie pozostanie w mocy. Sytuacja zmieni się, jeśli podczas studiów podejmiesz pracę na podstawie umowy o pracę lub założysz własną działalność gospodarczą. W takim przypadku do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosi Cię odpowiednio – pracodawca lub Ty sam (w ramach wykonywanej działalności). I tutaj kolejna istotna rzecz – jeśli podejmiesz pracę na podstawie umowy zlecenia, pamiętaj, że tego rodzaju umowa nie podlega obowiązkom ubezpieczeniowym w ZUS, zatem może, ale nie musi objąć Cię ubezpieczeniem zdrowotnym.

Co z ubezpieczeniem zdrowotnym po ukończonych studiach?

Wraz z ukończeniem nauki przez osoby pełnoletnie oraz studiów przez osoby, które ukończyły 26 lat (dotyczy to także osób skreślonych z listy uczniów, czy studentów), obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa. Zatem już w dzień po obronie Twojej pracy dyplomowej uczelnia nie będzie miała obowiązku ubezpieczania Cię. Inaczej jednak wygląda kwestia samego ubezpieczenia. Nie wygasa ono z dnia na dzień, a obowiązuje przez kolejne 4 miesiące od zakończenia nauki.

Istotne, że na okres wspomnianych 4 miesięcy NFZ może wystawić dodatkowo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która uprawnia do opieki medycznej w krajach unijnych (w określonym przepisami zakresie). To istotne z pewnością dla wszystkich, którzy po ukończeniu studiów wybierają się za granicę.

Czytaj także: EKUZ – bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne poza granicami kraju

Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego może wygasnąć wcześniej niż po 4 miesiącach w sytuacji, gdy osoba objęta ubezpieczeniem tego rodzaju podejmie pracę – w kraju lub zagranicą.

Po upływie 4 miesięcy o ubezpieczenie musisz postarać się sam

Aby zostać objętym obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej, możesz:

  • kontynuować naukę, np. na studiach doktoranckich,
  • podjąć pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia – składkę ubezpieczeniową opłacał będzie odpowiednio pracodawca lub zleceniodawca,
  • założyć własną działalność gospodarczą i samodzielnie opłacać składki na obowiązkowe ubezpieczenia,
  • zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny – składki opłacać będzie Urząd Pracy,
  • ubezpieczyć się dobrowolnie – po złożeniu wniosku do NFZ i podpisaniu stosownej umowy. Tutaj konieczne będzie uiszczenie dodatkowej opłaty związanej z przerwą w ubezpieczeniu zdrowotnym. Jej wysokość zależeć będzie od tego, jak długo trwała przerwa w opłacaniu składek.

Alternatywą dla bezpłatnej opieki zdrowotnej są zawsze prywatne pakiety medyczne, których koszt rekompensują krótsze kolejki, wygodna rejestracja i wysokiej jakości obsługa klienta.

Czytaj także: Czy warto wybrać prywatne ubezpieczenie zdrowotne?