Rocznie w polskich firmach dochodzi do wielu wypadków.  W takiej sytuacji na pewno potrzebna będzie karta wypadku. Jak wygląda, po co się ją wypełnia?

Co to jest karta wypadku?

Jeśli do wypadku doszło w pracy, należy go zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Następnie ustala się przyczyny i okoliczności zdarzenia i w niektórych sytuacjach sporządzona zostaje karta wypadku. Nowa karta wypadkowa to dokument, który obowiązuje od 2012 roku. Powstaje on w trzech egzemplarzach: dla poszkodowanego, podmiotu ustalającego okoliczności wypadku oraz dla ZUS-u. Zawiera cztery kategorie informacji. Pierwszą z nich są dane płatnika, a wśród nich NIP, REGON i PESEL. Druga część dokumentu zawiera dane identyfikacyjne poszkodowanego, a wśród nich jego PESEL oraz tytuł ubezpieczenia wypadkowego. W karcie wypadku należy w tym miejscu wymienić numer pozycji i pełny tytuł ubezpieczenia społecznego, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Część trzecia dokumentu skupia się na dokładnym opisie wypadku, okoliczności, przyczynach, czasie, miejscu i rodzaju urazu. Informuje też o świadkach oraz tym, kto zgłasza wypadek. Część ostatnia zawiera pozostałe informacje, daty i podpisy, które dopełniają formalności. Poszkodowany lub członek jego rodziny ma prawo zgłosić uwagi do ustaleń zawartych w karcie wypadku, o czym informuje ich podmiot sporządzający dokument.

Karta wypadku przy pracy – to warto wiedzieć

Zgodnie z ustawą za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. W razie wypadku należy dopełnić wszelkich formalności i wypełnić odpowiednie dokumenty, aby liczyć na świadczenia należne z ubezpieczenia wypadkowego.

I tu właśnie istnieją dwie możliwości. W postępowaniu powypadkowym, gdy pracownik zatrudniony został na podstawie umowy o pracę, wypełnia się protokół powypadkowy. W każdym innym przypadku zatrudnienia w dokumentacji niezbędna jest wypełniona karta wypadku. Chodzi więc o sytuacje, gdy podstawą zatrudnienia jest umowa agencyjna, umowa o świadczenie usług lub umowa zlecenie, a wypadek w pracy, jego okoliczności i przyczyny ustala właśnie ten podmiot, dla którego poszkodowany świadczył pracę w momencie wypadku. Zaś na pytanie o to, kto sporządza kartę wypadku, odpowiedź brzmi – właśnie ów podmiot.

Co prawda w przypadku zwykłej choroby osoby zatrudnione na umowę zlecenie nie mogą liczyć na świadczenia z ZUS-u, ale na szczęście, gdy dojdzie do wypadku w pracy, mają prawo do takiego samego pakietu świadczeń powypadkowych jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Kiedy jeszcze przydaje się karta wypadku?

W postępowaniu powypadkowym istnieją także inne sytuacje, w których podstawowym dokumentem jest karta wypadku. Grupa ubezpieczonych osób, które obejmuje, jest dość szeroka. Dzieje się tak między innymi w przypadku członków spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych, osób odbywających służbę zastępczą, pracujących więźniów czy osób prowadzących działalność pozarolniczą. Karta wypadku uzupełniana jest także wówczas, gdy ktoś jest zatrudniony w danej firmie na okres stażu lub pobiera stypendium sportowe. We wszystkich tych sytuacjach podstawą do starania się o odszkodowanie jest wypełnienie karty wypadku.

Wypadki dotyczą niestety także dzieci, dlatego w szkole także funkcjonuje ubezpieczenie wypadkowe. Jeśli nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną spowodowało obrażenia i zdarzyło się w związku z realizacją zajęć edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych, prawo definiuje to jako wypadek w szkole. We wszystkich placówkach edukacyjnych obowiązują na taką ewentualność ścisłe procedury postępowania, a potem uzupełniona musi zostać karta wypadku ucznia.

Jeszcze więcej wypadków zdarza się podczas letnich wyjazdów i kolonii. Podczas zorganizowanego wypoczynku dla dzieci także obowiązują procedury postępowania w czasie i po wypadku, a w uzupełnionej dokumentacji musi się znaleźć karta wypadku na kolonii. W jednym i drugim przypadku opisane muszą być dokładnie okoliczności i przebieg wypadku oraz podani świadkowie i osoby sprawujące opiekę. W trakcie wypadku z udziałem dzieci niezwykle ważne jest natychmiastowe udzielenie im pomocy i niezwłoczne poinformowanie rodziców o zaistniałej sytuacji.