Ubezpieczający – to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia i opłaca składkę ubezpieczeniową. Ty jako ubezpieczający możesz wykupić polisę dla siebie i wtedy stajesz się jednocześnie ubezpieczonym, ale możesz zawrzeć umowę na rzecz innej osoby.