Koasekuracja, inaczej zwana współubezpieczeniem, to szczególna forma umowy ubezpieczenia. Polega ona na dokonaniu podziału ryzyka jednej polisy pomiędzy co najmniej dwóch różnych ubezpieczycieli.

Odpowiedzialność spoczywająca na ubezpieczycielach rozłożona jest w stosunku ułamkowym lub procentowym wobec sumy ubezpieczenia określonej w polisie. Sposób rozliczenia jest określony poprzez tzw. porozumienie koasekuracyjne.

W praktyce oznacza to, że zawieramy jedną, konkretną polisę, ale z więcej niż jednym ubezpieczycielem. Jak wyglądają kwestie formalne? Czy sami możemy wybrać konkretne towarzystwa ubezpieczeniowe, z którymi zawrzemy koasekurację?

Otóż, zważając na powiązania prawne występujące pomiędzy osobą ubezpieczoną a współubezpieczycielami, wyróżnia się dwa główne typy koasekuracji.

  1. Koasekuracja wewnętrzna – zawieramy umowę ubezpieczenia tylko z jednym ubezpieczycielem, który podejmuje współpracę z kolejnym/ kolejnymi ubezpieczycielami na podstawie udzielonego przez nas pełnomocnictwa.Koasekuracja wewnętrzna dzieli się na kolejne dwa modele umów, mających na celu określenie sposobu likwidacji szkody:
    a) koasekuracja wewnętrzna cicha, występuje w sytuacji, kiedy nie znamy proporcji podziału ryzyka pomiędzy ubezpieczycielami,
    b) koasekuracja wewnętrzna solidarna, ma miejsce, gdy ubezpieczyciele wspólnie odpowiadają za likwidację szkody.

    Przykład. Udajemy się do towarzystwa ubezpieczeniowego X, z którym podpisujemy umowę. Ubezpieczyciel X zawiera umowę z ubezpieczycielem Y, który również staje się naszym ubezpieczycielem.

  2. Koasekuracja zewnętrzna – zawieramy umowę oddzielnie z każdym z ubezpieczycieli i określamy przy tym, jaką część ryzyka ma przejąć dany ubezpieczyciel.Przykład. Udajemy się do towarzystwa ubezpieczeniowego X, z którym podpisujemy umowę ubezpieczenia Z. Umowę ubezpieczenia Z podpisujemy również z ubezpieczycielem Y, a nawet z kolejnymi ubezpieczycielami i sami określamy, za jaką część ryzyka odpowiada ubezpieczyciel X, a za jaką ubezpieczyciel Y.

Na koasekurację warto się zdecydować, kiedy przedmiot ubezpieczenia jest narażony na duże ryzyka. Taki rodzaj zawarcia polisy ochroni nas w sytuacji zagrożenia wypłacalności ze strony jednego ubezpieczyciela. Daje nam ona gwarancję wypłaty całkowitej szkody, którą ponieśliśmy.