Pojęcie ryzyka a działalność ubezpieczeniowa

Ryzyko jest elementem zmiennym, dynamicznym oraz bezpośrednio zależnym od czasu. Zrozumienie pojęcia ryzyka w działalności ubezpieczeniowej ma szczególnie znaczenie, ponieważ bezpośrednio dotyczy ono przedmiotu działalności branży, gdzie każda ze stron zarówno ubezpieczający, jak i ubezpieczony jest objęty ryzykiem.

Elementy identyfikacji ryzyka 

Najprościej ujmując na identyfikację ryzyka składają się: 

  • określenie przyczyn i rodzaju ryzyka, 
  • charakterystyka zidentyfikowanych rodzajów ryzyka, 
  • stwierdzenie potencjalnych następstw, 
  • wskazanie podmiotów dotkniętych ryzykiem.

Identyfikacja ryzyka a składka ubezpieczeniowa

Jedną z podstawowych celów identyfikacji ryzyka w operacji ubezpieczyciela jest kalkulacja składki ubezpieczeniowej.

W identyfikacji ryzyka wykorzystuje się głownie metodę oparta na analizie przeszłych szkód związanych z obserwowanym obiektem, który ma być ubezpieczony, np. przy ubezpieczeniu samochodu będą to wypadkowość, codzienna eksploatacja. Oferując ubezpieczenia osobowe takie jak ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia chorobowe, zakłady ubezpieczeń korzystają ze statystyk np. medycznych dotyczących występowania różnych chorób i analizy procesu umieralności badanej populacji. W taki sposób towarzystwa ubezpieczeniowe „wyceniają życie” i zdrowie ludzkie, gdzie przed podpisaniem umowy musimy odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących między innymi przebytych chorób. Następnie ubezpieczający decyduje o wycenie polisy oraz o np. możliwość poszerzenia oferty o różne dodatkowe opcje, np.pokrycie kosztów związanych z pobytem w szpitalu. Do identyfikacji ryzyka ubezpieczeniowego występującego w działalności gospodarczej zakłady ubezpieczeń współpracują ze specjalistami z różnych branż w celu przeanalizowania przeszłych szkód związanych z obserwowanym obiektem, który ma być ubezpieczony.

Składka ubezpieczeniowa powinna być ustalona na takim poziomie, aby zapewnić środki finansowe na wypłatę odszkodowań i świadczeń oraz tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz funduszy rezerwowych na pokrycie kosztów działalności ubezpieczeniowej.