Polska Izba Ubezpieczeń opracowała 14 rekomendacji, które mają ochronić klientów indywidualnych, a przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 stworzyć warunki umożliwiające kontynuowanie działalności gospodarczej. W tym artykule skupiamy się na działaniach ochronnych dedykowanych klientom indywidualnym. Warto jednak zaznaczyć, że rekomendacje mają charakter dobrowolny dla zakładów ubezpieczeń.

Kto może spodziewać się wsparcia w radzeniu sobie ze skutkami pandemii?

Opracowane przez PIU rekomendacje obejmują klientów ubezpieczycieli, którzy zmagają się z problemami finansowymi powstałymi na skutek pojawienia się pandemii. Czyli m.in. właściciele pojazdów, kredytobiorcy oraz posiadacze polis oszczędnościowych i inwestycyjnych, a także lekarze i ratownicy medyczni.

Ubezpieczenia? Całkowicie zdalnie

Niezależnie od rodzaju prowadzonej sprawy, tj, czy jest to zawarcie umowy ubezpieczeniowej, czy też likwidacja szkody, można ją załatwić w pełni zdalnie. Z jednej strony pozwala to na zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, z drugiej – umożliwia bieżącą realizację spraw, a klienci nie muszą niczego odkładać na później.

Rekomendacje dla klientów indywidualnych

Jak przedstawiają się rekomendacje PIU dla klientów indywidualnych w zakresie poszczególnych typów ubezpieczeń? Izba proponuje towarzystwom ubezpieczeniowym, by wdrożyły m.in. odroczenie składki za ubezpieczenie zawarte wraz z kredytem oraz odroczenie lub zawieszenie składek w ubezpieczeniach na życie o charakterze oszczędnościowym lub inwestycyjnym.

PIU rekomenduje również obniżenie lub rezygnację ze zwyżek za ratalną płatność składek przy ubezpieczeniu OC.

Dodatkowo uproszczeniu mają ulec wszelkie procedury związane z zawieraniem umów i wypłatą odszkodowań. W tym zakresie chodzi przede wszystkim o wspomniany wcześniej zdalny tryb realizowania poszczególnych spraw. Zdalny obieg dokumentów, czy uproszczone oględziny pozwolą ubezpieczycielom bezpiecznie i przy zachowaniu ciągłości wykonywać wszelkie zadania. I na koniec Izba proponuje dodatkowe rozwiązania dla pracowników służby zdrowia i ratowników medycznych. Zaleca, by ich sprawy ubezpieczeniowe w zakresie naprawy pojazdów były traktowane priorytetowo.

Rekomendacje w zakresie ubezpieczenia zawartego wraz z umową kredytową

W celu zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej klientom, którym odroczono (zawieszono) spłatę kredytu na skutek problemów finansowych spowodowanych pandemią, Izba rekomenduje m.in. działania:

  1. Zakładom ubezpieczeń pozostawiono możliwość podejmowania decyzji o odroczeniu (zawieszeniu) dla całości lub części portfela ubezpieczeń, płatności składki za ubezpieczenie, zawarte w związku z umową kredytu za pośrednictwem banku, na okres do 3 miesięcy.
  2. W okresie odroczenia (zawieszenia) płatności składki, zachowana zostaje ochrona ubezpieczeniowa.
  3. Odroczenia (zawieszenia) udziela się, w porozumieniu z bankiem, na indywidualny wniosek klienta.
  4. Zakład ubezpieczeń musi ustalić z klientem, za pośrednictwem banku, warunki udzielonego odroczenia (zawieszenia) płatności składki.

Rekomendacje w zakresie ubezpieczenia o charakterze oszczędnościowym lub inwestycyjnym

PIU zaleca, by w celu zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej klientom posiadającym umowy ubezpieczenia na życie o charakterze oszczędnościowym lub inwestycyjnym, a którzy mogą mieć problemy finansowe będące rezultatem pandemii, umożliwić odroczenie lub zawieszenie płatności składki za ubezpieczenie. Warunki mają być ustalane indywidualnie przez ubezpieczyciela w porozumieniu z klientem.

Rekomendacje dla klientów posiadających lub zawierających umowę na ubezpieczenia majątkowe

W tym zakresie opracowano rekomendacje wskazujące m.in. na możliwość obniżenia lub niewprowadzenia podwyżki przy płatności ratalnej za ubezpieczenie OC, na indywidualny wniosek klienta, za raty przypadające w czasie pandemii. Do tego zaleca się uproszczony tryb:

  • likwidacji prostych i relatywnie niewysokich szkód,
  • odnowienia, przedłużania, czy zawierania nowych umów.