Kalkulator OC i AC - szybki i dokładny
do 76 ofert ubezpieczenia

Porównaj i oszczędź nawet 517 zł na OC
5 minut wypełniania formularza
pełne, wiarygodne porównanie nawet 76 ofert
możliwość zakupu online każdej oferty

 • Proama
 • Link4
 • PZU
 • Gothaer
 • AXA
 • Aviva
 • Benefia

Zadośćuczynienie z OC sprawcy. Jak walczyć o duże pieniądze po wypadku?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy. Jak walczyć o duże pieniądze po wypadku?
mfind.pl

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Czym jest zadośćuczynienie z OC sprawcy za doznaną krzywdę? Zacznijmy od tego, że zadośćuczynienie to zupełnie inny rodzaj świadczenia niż odszkodowanie, choć z rozpędu wiele osób zawsze używa tego ostatniego terminu. A tymczasem odszkodowanie dotyczy tylko szkód o charakterze majątkowym  – uszkodzonego samochodu, zniszczonego mieszkania, ukradzionego telefonu. Zadośćuczynienie z kolei to próba rekompensaty negatywnych przeżyć, takich jak ból, cierpienie, utrata zdrowia czy przymusowa rezygnacja z planów.

Jeśli odniosłeś obrażenia w wypadku, zadośćuczynienie nie jest jedynym świadczeniem, o które możesz się starać. Arsenał środków, z których możesz skorzystać, a które przewiduje kodeks cywilny, jest znacznie bogatszy. Oto one:

 • zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, lekarstw itp. – art. 444 § 1 k.c.,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne – art. 445 § 1 k.c.,
 • zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia – art. 361 § 2 k.c.,
 • renta na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką, a także renta uzupełniająca, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku – art. 444 § 2 k.c.,
 • jednorazowe świadczenie, które umożliwi przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa poszkodowanego – art. 447 k.c.

Osoby, które w wypadku straciły najbliższych, mogą ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na podstawie art. 446 § 4 k.c. Oprócz tego ubezpieczyciel w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu ofiary śmiertelnej osobom, które te koszty poniosły.

Jak ubiegać się o zadośćuczynienie?

Gdy czytamy w prasie o wysokich zadośćuczynieniach, zazwyczaj mamy do czynienia ze świadczeniami przyznanymi decyzją sądu. Ale w pierwszej kolejności musisz zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy, czyli zgłosić tzw. szkodę osobową. Masz na to z reguły 3 lata od dnia zdarzenia. Po tym czasie roszczenia przedawniają się. Jeśli  wypadek był naprawdę poważny w skutkach (poszkodowany dozna rozstroju zdrowia trwającego dłużej niż 7 dni), jego spowodowanie zostanie potraktowane jako występek. W takich sytuacjach roszczenia przedawniają się z upływem 20 lat od zdarzenia.

Już w momencie zgłoszenia szkody powinieneś wymienić kategorie roszczeń, o które się ubiegasz (pomocna może być powyższa  lista) a także określić kwoty – ile pieniędzy dokładnie domagasz się z jakiego tytułu.

Czytaj także: Obrażenia w wypadku? Zdobądź odszkodowanie z OC sprawcy metodą trzech kroków

Najwięcej kłopotu sprawia poszkodowanym właśnie określenie wysokości żądanego zadośćuczynienia. O ile szkody majątkowe takie jak koszty zniszczonej w wypadku odzieży czy telefonu można w miarę dokładnie określić, to bardzo trudno wycenić własne zdrowie i cierpienie. Cała trudność polega na tym, że straty są niematerialne, a zadośćuczynienie ma być w pieniądzu. Stąd wynikają olbrzymie rozbieżności w przyznawanych przez ubezpieczycieli zadośćuczynieniach, nawet za podobne sprawy.  Kancelarie odszkodowawcze i prawnicy zajmujący się dochodzeniem roszczeń na podstawie dotychczasowego orzecznictwa często podpowiadają poszkodowanym, o jakie kwoty można się ubiegać.

Jeśli jednak chcesz samodzielnie dochodzić roszczeń, możesz i powinieneś sam określić kwotę żądanego zadośćuczynienia. Ubezpieczyciel może się z nią nie zgodzić i przyznać świadczenie w mniejszej wysokości – wtedy także nie należy składać broni, tylko napisać odwołanie (reklamację).

Czytaj także: Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Gdy odwołanie nie przyniesie pozytywnego rezultatu, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Finansowego. Od początku tego roku poszkodowani mogą też korzystać z polubownego rozstrzygania sporów przy Rzeczniku.

Jak wyliczana jest kwota zadośćuczynienia?

Mowa o zupełnie osobnym świadczeniu niż to, które wypłaca firma ubezpieczeniowa z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Często poszkodowani myślą, że ubezpieczyciel wyliczy procent uszczerbku na zdrowiu i na podstawie tabeli przyzna odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia – tak jak w NNW. Nic podobnego!

Kwota zadośćuczynienia powinna być „odpowiednia”, czyli ma rekompensować poniesione straty. Nie jest wyliczana na podstawie żadnych jednolitych algorytmów. Dlatego właśnie tak ważne jest obszerne i szczegółowe uzasadnienie roszczeń, które należy dołączyć do zgłoszonej szkody. Im lepiej opiszesz wszystkie straty, jakich doznałeś w związku z wypadkiem, tym większe prawdopodobieństwo, że dostaniesz takie zadośćuczynienie, jakiego zażądasz.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 3 listopada 1994 r. (sygn. akt III APr 43/94) uznał, że kwota zadośćuczynienia nie może być symboliczna. Sędziowie zwrócili też uwagę na charakter kompensacyjny tego świadczenia, uzasadniając wyrok: Zadośćuczynienie winno uwzględniać doznaną krzywdę poszkodowanego, na którą składają się cierpienia fizyczne w postaci bólu i innych dolegliwości oraz cierpienia psychiczne polegające na ujemnych uczuciach przeżywanych bądź w związku z cierpieniami fizycznymi, bądź w związku z następstwami uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, zwłaszcza trwałymi lub nieodwracalnymi.

Obrażenia, wiek, płeć, zawód – wszystko się liczy

Przy określaniu kwoty zadośćuczynienia rozległość i stopień doznanych w wypadku obrażeń to tylko jeden z wielu czynników. Ubezpieczyciel powinien też brać pod uwagę wiek poszkodowanego, miejsce zamieszkania, zawód (np. dla pianisty utrata palca jest większym nieszczęściem niż dla zawodowego kierowcy), to, czy wypadek pozbawił poszkodowanego możliwości zarobkowania i czy w związku z nim pogorszył się standard życia jego rodziny.

Pamiętaj jednak, że zarówno ubezpieczyciel jak i sąd decyzję o zadośćuczynieniu podejmują uznaniowo. Nie ma żadnych szczegółowych przepisów, na podstawie których przyznawane są takie świadczenia. Jedynym zbiorem sugestii dla sędziów jest orzecznictwo, czyli podobne przypadki, rozpatrzone w przeszłości. Jeżeli więc znajdziesz bliźniaczą historię wypadku i doznanych obrażeń, która znalazła swój finał w sądzie, możesz mniej więcej oszacować na tej podstawie, o jakie zadośćuczynienie się ubiegać.

Kancelaria w twoim imieniu

Jeśli nie masz głowy do potyczek z ubezpieczycielem, szczególnie po trudnych przeżyciach zdrowotnych, możesz zwrócić się do jednej z kancelarii odszkodowawczych, która o zadośćuczynienie powalczy w Twoim imieniu – chyba że jej pracownicy już do Ciebie dotarli, licząc na zarobek. Prowizja dla firmy odszkodowawczej może wynosić nawet do 30 procent wysokości zasądzonej kwoty. Jedna z firm odszkodowawczych na swojej stronie internetowej umieściła informację, że jest w stanie wywalczyć nawet 4 tysiące złotych za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, co jest szczególnie intrygujące ze względu na fakt, że przy przyznawaniu zadośćuczynień sądy nie kierują się wprost żadnymi tabelami uszczerbków.

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z usług takich pełnomocników, powinieneś szczególnie uważnie przeczytać umowę, którą przedstawiciel kancelarii podsunie Ci do podpisania. Musisz ustalić:

 • czy prowizja będzie należna firmie od wszystkich przyznanych świadczeń (czyli także od zwrotu kosztów leczenia czy np. renty),
 • czy jeśli kancelaria będzie działać opieszale, możesz samodzielnie dochodzić roszczeń, ponieważ niektóre firmy odszkodowawcze zaznaczają w umowach, że wszystkie świadczenia wywalczone w okresie współpracy są ich zasługą (niezależnie od tego, że poszkodowany uzyskał je sam),
 • czy kancelaria będzie przesyłała Ci kopię całej swojej dokumentacji w Twojej sprawie, czy może zamierza robić to za Twoimi plecami,
 • czy świadczenia od ubezpieczyciela trafią najpierw na konto kancelarii, która potrąci sobie prowizję, a dopiero później prześle Ci resztę pieniędzy, czy może bezpośrednio na Twój rachunek.

Oczywiście masz też możliwość negocjowania prowizji dla pełnomocnika. Firmy odszkodowawcze zazwyczaj pobierają wynagrodzenie tylko od faktycznie wywalczonych kwot, bez żadnych opłat wstępnych. Jednak wysokość prowizji nie jest stała i jeśli będziesz dobrze negocjował, możesz ją obniżyć.

Czy można sprzedać prawo do zadośćuczynienia?

Nie ma takiej możliwości. Pieniądze wypłacane są Tobie jako osobie poszkodowanej. Roszczenie o zadośćuczynienie nie przechodzi też na spadkobierców, chyba że ubezpieczyciel już je uznał na piśmie albo proces o zadośćuczynienie został wytoczony za życia poszkodowanego. Taki przepis ma zapobiegać sytuacji, w której firmy odszkodowawcze „wykupywałyby” roszczenie, zostawiając osobę, której należy się zadośćuczynienie, ze znacznie mniejszymi, choć pewnymi pieniędzmi. Taka praktyka jest stosowana w przypadku szkód komunikacyjnych, czyli takich, w których zniszczone zostało mienie (samochód). Jednak polskie prawo nie przewiduje możliwości odsprzedania lub przekazania na innej zasadzie roszczenia o zadośćuczynienie.

Podsumowanie

 • Odszkodowanie dotyczy tylko szkód o charakterze majątkowym: uszkodzonego samochodu, zniszczonego mieszkania, ukradzionego telefonu.
 • Zadośćuczynienie przysługuje za straty niematerialne: rozstrój zdrowia, ból, plany niezrealizowane z powodu wypadku.
 • Zadośćuczynienie jest jednym z roszczeń, jakie przysługują poszkodowanemu z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.
 • Aby ubiegać się o nie, należy zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy szkodę osobową i określić wysokość tego roszczenia.
 • Kwota zadośćuczynienia powinna być „odpowiednia”, czyli ma rekompensować poniesione straty. Nie może być to kwota symboliczna.
 • Najważniejsze w dochodzeniu zadośćuczynienia jest uzasadnienie, czyli szczegółowe opisanie wypadku i wszystkich jego negatywnych skutków.
 • Możesz ubiegać się o zadośćuczynienie samodzielnie lub z pomocą prawnika albo kancelarii odszkodowawczej.
 • Nie można sprzedać ani w inny sposób przenieść prawa do ubiegania się o zadośćuczynienie z OC sprawcy.

Autor artykułu:

Radiowiec, poranny budzący w Radiu Plus, a do tego człowiek rozlicznych zainteresowań - prywatnie dzieli czas między dzieci, dobrą prozę, teatr i oglądanie piłki nożnej (okazjonalnie tenisa), zawodowo - oprócz budzenia, interesuje się tym, jak wielki biznes i polityka wpływa na nas, małych konsumentów.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

75 komentarzy do "Zadośćuczynienie z OC sprawcy. Jak walczyć o duże pieniądze po wypadku?"

avatar
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy
joszka33
Gość

Witam. W styczniu tego roku mąż miał wypadek komunikacyjny. Samochód potrącił go na pasach. Doznał wielomiejscowego urazu, złamanie trzonu piszczeli,złamanie obojczyka, złamanie łopatki, zlamanie żeber, złamanie otwarte II stopnia trzonu kości piszczelowej, złamanie obojczyka, zwichnięcia w stawie mostków obojczykowym, złamanie łopatki, grzebienie, złamanie trzonu mostka i wstrząs mózgu. Ubezpieczyciel OC ocenił szkodę na osobie na 32 tyś zł i założył 50% przyczynienia. Wydaje nam się to dosyć nie sprawiedliwe . Prawda?

Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, niestety nie jestem w stanie odnieść się do tego zapytania, nie znam szczegółów zdarzenia.

mateusz
Gość

Informujemy o przyznaniu zadośćuczynienia[1] i odszkodowania w wysokości: 1.873,00 zł
(słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt trzy złote 00/100), zgodnie z poniższym
zestawieniem:
• zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 1.773,00 zł
Przy określaniu wysokości zadośćuczynienia uwzględnione zostały poniższe okoliczności[2], których
udział w przyznanej kwocie wynosi odpowiednio:
następstwa doznanych urazów – obrażenia ciała / rozstrój zdrowia, 36%
intensywność cierpień fizycznych i psychicznych (ból) 20%
przebieg leczenia i rehabilitacji 12%
wiek osoby poszkodowanej 17%
utrata perspektyw 0%
niemożność uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym, rodzinnym,
hobby 15%
konieczność korzystania z pomocy innych osób w sprawach życia
codziennego 0%

O jakie odszkodowanie mogę się starać ??

Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, Jeśli pyta Pan o kwotę odszkodowania, to niestety nie będziemy w stanie pomóc w tej kwestii. Nie istnieją tabele, które pomagałyby określić sumę, jaką można byłoby uzyskać w ramach zadośćuczynienia. Należy określić samodzielnie kwotę, bądź skontaktować się z firmą, która pomaga wywalczyć odszkodowanie.

Karol Janiszewski
Gość

Jak walczyć? Z pomocą kancelarii odszkodowawczej! Ja chociaż fizycznie po wypadku czułem się dobrze, to psychika strasznie mi siadła. Na szczęście zadzwoniłem do [reklama].

grzesiu
Gość

Witam mam pytanie . gdyż mialem kolizję wynajętym samochodem i byłem poszkodowanym z tego powodu została zatrzymana mi kaucja. czy moge starać się w jakimś stopniu zwrot tej kaucji ? czy to z wypożyczalni czy od sprawcy kolizji ?

Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, w tej sytuacji najlepiej będzie skontaktować się z wypożyczalnią i dopytać, jak wygląda sprawa zwrotu kaucji w przypadku kolizji, do której nie doszło z Pańskiej winy. Najczęściej w umowie jest zapis, że auto musi zostać zwrócone w nienaruszonym stanie – tak, jak zostało Panu wydane i może nie być określone, czy to jest wina użytkownika, czy osoby trzeciej. Polecam jeszcze dokładnie zapoznać się z zapisami tej umowy.

grzesiu
Gość

Witam Pana serdecznie i dziękuje za odpowiedz , nie mam mozliwosci wglądu do umowy gdyz uniemożliwia mi to wyporzyczalnia. Ja przy oddawaniu samochodu zostawiłem w samochodzie, sugerują mi że musze zaplacic dodatkowo za przestój uszkodzenia samochodu lecz nie potrafią mi tego udokumentować co zrobić aby obejść sąd , gdyż koszty sądowe mogą byc duze jak dla mnie , ale jezeli bede pewny ze po sprawie sadowej kaucja zostanie zwrócona to jak najbardziej bym ją załozył.

Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, może Pan jeszcze sprawdzić na stronie internetowej wypożyczalni, czy nie ma do pobrania regulaminu/ogólnych warunków wynajmu takiego pojazdu. Niestety jeśli nie będzie mógł Pan porozumieć się z firmą, to należałoby skorzystać z drogi sądowej, co wiąże też się z pewnym „ryzykiem” – nie wiadomo, jaka będzie ostateczna decyzja sądu i czy kaucja zostanie Panu zwrócona.

juras3
Gość

Ja musiałem walczyć o swoje pieniądze, ale zamiast się denerwować wolałem aby sprawę przejęli profesjonaliści. Zleciłem to kancelarii prawnej [reklama] i oni odzyskali dla mnie pieniądze z odszkodowania.

Iwona
Gość

Witam. Moja znajoma otrzymała zadośćuczynienie za krzywdę w wysokości 1600 zł, ale Zakład Ubezpieczeń odjął od tej kwoty potrącenia w wysokości 50% wiec kwota bezsporna pozostała w wysokości 800 zł. Co składa się na „potrącenia 50%” ?

Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, Jeżeli znajoma otrzymała informację, że towarzystwo ubezpieczeniowe potrąca 50% z zadośćuczynienia i nie ma wyjaśnienia z jakiego względu, to niech ta osoba skontaktuje się z ubezpieczycielem, aby wyjaśnić sprawę. W razie czego można złożyć reklamację wnioskując o wypłacenie całości tej kwoty.

Paulina
Gość

witam! Moja sprawa wygląda tak.
3 stycznia. 2018 pod szpitalem na chodniku omsknela mi się noga (dodam że chodnik nie był zbyt prosty?) i doznałam urazu kostki nie było złamania 2 tyg miałam gips później ortezę i 2 tyg rehabilitacji na zwolnieniu jestem od 5 stycznia do 28 lutego . Jestem zarejestrowana jako bezrobotna od 2 stycznia 2018. Czy należy mi się jakieś zadośćuczynienie? Warto pisać do dyrekcji szpitala i o jakiej kwocie można mówić?

Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, w szpitalu powinni Pani udostępnić dane polisy, tak, by miała Pani możliwość zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela. Niestety nie jestem w stanie określić o jaką kwotę powinna się Pani ubiegać, ponieważ nie ma żadnych zapisów, które określają wysokość zadośćuczynienia za poszczególne urazy. Będzie musiała Pani sama określić kwotę. Towarzystwo Ubezpieczeniowe rozpatrzy zgłoszenie i udzieli informację, czy otrzyma Pani pieniądze, czy też nie. Jeżeli nie posiada Pani żadnego dodatkowego ubezpieczenia (następstw nieszczęśliwych wypadków), to będzie jedyna możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie.

Agnieszka_B
Gość

Dzień dobry.
Pod koniec stycznia syn (lat 6) uległ wypadkowi na nartach – wypadek spowodowany przez innego narciarza. W skutek zderzenia doszło do krótkotrwałej utraty przytomności, wstrząsu mózgu i złamania ręki. Co powinnam zrobić w pierwszej kolejności by uzyskać zadośćuczynienie od sprawcy? W jakiej wysokości? Dotychczasowe poniesiony koszty leczenia, wydatki związane z pobytem w szpitalu etc kształtują się w okolicy 300 pln. Co zrobić w tej sytuacji? Gdzie się zgłosić? Jaka jest szansa na uzyskanie zadośćuczynienia? Z góry dziękuję za wskazanie czynności, które powinnam podjąć.

Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry,
Jeżeli sprawca zdarzenia miał ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, to można zgłosić szkodę z jego polisy. Natomiast w sytuacji braku polisy pozostaje polubowne rozwiązanie lub sprawa cywilna w sądzie.

Maria
Gość
Witam. Auto niespełna 22 letniego syna uczestniczyło w kolizji, w wyniku czego zostało prawie doszczętnie zniszczone. Było to stare, ale bardzo dobrze utrzymane scorpio mk1 z 1989 r. przebieg 120 tys km. Syna winy w kolizji nie było. Syn przebywa na 2 tygodniowym zwolnieniu lekarskim, jakieś niegroźne stłuczenie i podejrzenie małego krwiaka mózgu. No i trauma psychiczna bo było to jego ukochane autko. Czekamy na wycenę szkody. Mam pytanie jak wycenić wartość takiego auta, którego nie ma w katalogach. Nie była ustalona wartość auta, bo syn nie miał auto casco. Cena podobnego auta o podobnym standarcie, bo już rozpoczęliśmy poszukiwania,… Więcej »
Mirela
Gość

Jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, czy nie należy mu się dopłata do już wypłaconego odszkodowania z OC – serdecznie zapraszam. Na mieście mówią, że mam najlepsze oferty 🙂 Więcej informacji pod nr [reklama].

Kristoff
Gość

Zawsze trzeba się ubiegać o swoje. Nie zawsze jednak da się to zrobić samemu. Osobiście polecam skontaktować się z [reklama] – zajmują się odzyskiwaniem pieniędzy między innymi właśnie po kolizjach. Dla zainteresowanych link do ich strony – [reklama]

BOŻENA
Gość
Witam dzisiaj wchodząc do sklepu galeria Bolszewo drzwi automatyczne otworzyły się tylko częściowo uderzyłam się w szybę nosem . Bol nie do zniesienia ,podeszłam do sklepu po lód żeby położyć na nos . Panie obsługujące powiedziały ,ze to nie pierwszy raz się zdarzyło, że drzwi się zacinają. Dały mi numer zarządcy obiektu ,pani potraktowała mnie niesympatycznie. Pojechałam na ośrodek ,żeby zobaczył mnie lekarz , czy nie złamany nos. Pani doktor kazała pojechać na pogotowie ,zbadał mnie laryngolog powiedział stłuczenie, ale na 2 dzień może być obrzęk lub krwiak ,strasznie boli mnie głowa .Proszę o pomoc co mam robić zarządca POWIEDZIAŁA… Więcej »
Rafał Kalinowski
Ekspert

Witam. Może Pani poprosić o informacje odnośnie ubezpieczenia zarządcy obiektu. Wtedy, gdy będzie miała Pani dane, będzie trzeba zgłosić szkodę do Ubezpieczyciela zarządcy – dobrze opisać i udokumentować zdarzenie, które miało miejsce.

BOŻENA
Gość
Witam dzisiaj wchodząc do sklepu galeria Bolszewo drzwi automatyczne otworzyły się tylko częściowo uderzyłam się w szybę nosem . Bol nie do zniesienia ,podeszłam do sklepu po lód żeby położyć na nos . Panie obsługujące powiedziały ,ze to nie pierwszy raz się zdarzyło, że drzwi się zacinają. Dały mi numer zarządcy obiektu ,pani potraktowała mnie niesympatycznie. Pojechałam na ośrodek ,żeby zobaczył mnie lekarz , czy nie złamany nos. Pani doktor kazała pojechać na pogotowie ,zbadał mnie laryngolog powiedział stłuczenie, ale na 2 dzień może być obrzęk lub krwiak ,strasznie boli mnie głowa .Proszę o pomoc co mam robić zarządca POWIEDZIAŁA… Więcej »
Rafał Kalinowski
Ekspert

Witam. Może Pani poprosić o informacje odnośnie ubezpieczenia zarządcy obiektu. Wtedy, gdy będzie miała Pani dane, będzie trzeba zgłosić szkodę do Ubezpieczyciela zarządcy – dobrze opisać i udokumentować zdarzenie, które miało miejsce.

Tom
Gość

To ladnie tylko wyglada,ja z powodu wypadku nie pojechalem do niemiec gdzie mialem podpisac umowe i stacilem przez to calkiem niezla kase ,ubezpieczyciel roszczenia nie uznal a i firmy ktore tak sie wszedzie reklamuja nic nie potrafia zrobic, mimo ze niemiecki pracodawca potwierdzil na pismie ze gdybym sie pojawil to prace bym dostal.

Bartosz
Gość

Szkoda może powstać z wielu różnych przyczyn, możemy mieć do czynienia z błędem lekarskim, nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem w zakładzie pracy oraz w wielu innych przypadkach, które są regulowane przez prawo. Sporo o roszczenie o zadośćuczynienie przeczytałam na http://www.przegladprawny.pl/roszczenie-o-zadoscuczynienie-czy-odszkodowanie-przepada-z-czasem/

Arek
Gość
Witam. Miałem wypadek samochodowy 18 lat temu. Wraz z żoną jechaliśmy bez pasów. Podczas jazdy nieustalony pojazd wymusił nam pierszeństwa w wyniku czego chcąc go ominąć wpadłem w poślizg i uderzyłem samochodem w latarnię. Sprawca w ogóle nie uszkodził swojego pojazdu lecz nie zatrzymał się i uciekł z miejsca zdarzenia. Ja doznałem mniejszych urazów natomiast żona miała szytą wargę, brodę oraz złamaną szczękę (do dzisiaj posiada blizny). Prokuratura porowadziła dochodzenie które umorzyła z uwagi na niewykrycie sprawcy przestępstwa. Jedyne odszkodowanie które otrzymaliśmy było z NNW. Mam pytanie czy jeszcze przysługuje nam roszczenie z UFG z oc nn. sprawcy i czy… Więcej »
Grzegorz Bujański (mfind)
Ekspert

Witam. Tak jak pisaliśmy w artykule, ma Pan jeszcze szanse na uzyskanie odszkodowania. Mimo to należy liczyć się z faktem, że po 18 latach zbadanie okoliczności zdarzenia nie będzie już takie proste. Z tego co Pan pisze, prokuratura prowadziła śledztwo w tej sprawie. Dokumenty zebrane podczas postępowania mogą pomóc w Pana sytuacji, tym bardziej jeśli do dnia dzisiejszego posiada Pan rachunki i faktury dokumentujące poniesione koszty.

Roman
Gość

Witam
Dostałem odmowę wypłaty świadczenia z tytułu zadośćuczynienia z oc sprawcy.
Na skutek kolizji drogowej na SOR stwierdzono skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa.
Założono kołnierz szyjny na 10 dni. L4 na 10 dni.Po tym czasie leczenie się zakończyło.

W uzasadnieniu odmowy ubezpieczyciel stwierdził, że uraz był powierzchowny i nie było następstw pourazowych oraz że ” sam fakt uczestnictwa w wypadku, negatywne przeżycia związane z tym zdarzeniem i przemijający stres nie stanowią podstawy do przyznania świadczenia tytułem zadośćuczynienia, jeśli w wyniku wypadku nie wystąpiły trwałe następstwa związane z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia”
Moje pytanie to czy warto się odwoływać.

Rafał
Gość

Witam Roman, mam podobny przypadek co Ty. Chciałbym dowiedzieć się więcej i czy coś wskurałeś.

Rafał
Gość

Mogę prosić o kontakt telefoniczny?

Grzegorz Bujański (mfind)
Ekspert
Zawsze warto się odwołać. Proszę jednak pamiętać, żeby podać konkretne argumenty mogące mieć wpływ na zmianę decyzję i konkretne oczekiwania wobec zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczyciel ma 30 dni na odpowiedź, jeśli nie da odpowiedzi w tym czasie, Pana roszczenia uznawane są automatycznie za zasadne i ubezpieczyciel ma obowiązek je spełnić. Dlatego należy podawać konkretne oczekiwania, a najlepiej konkretną kwotę, o jaką Pan się chce ubiegać. Niestety w takiej sytuacji sprawa często kończy się w sądzie, a wyrok sądu nie zawsze jest satysfakcjonujący. Ma na to wpływ dużo czynników. Przede wszystkim to, jak bardzo poważny był uraz i jak długo trwało leczenie… Więcej »
Tomasz
Gość

Witam.Jestem osobą niepelnosprawna i gdy kierowałem samochodem w tyl samochodu uderzył mnie inny samochód.czy w tym wypadku moge ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie.po wypadku mam ból pleców taki że nawet tabletki nie pomagają.prosze o szybką odpowiedz.

Grzegorz Bujański (mfind)
Ekspert

Witam. W tej sytuacji należy to zgłosić do ubezpieczyciela. Podstawą wypłaty odszkodowania będzie dokumentacja medyczna potwierdzająca uraz pleców.

Tomasz
Gość

Znaczy już z oc już mam załatwione tylko czy dodatkowo moge się starać o jakieś odszkodowanie??

Grzegorz Bujański (mfind)
Ekspert

W ramach ubezpieczenia sprawcy można wnosić o odszkodowanie z tytułu bólu i cierpienia. Jest to wartość niewymierzalna. Nie da się jasno określić, jakie odszkodowanie należy się za ból i cierpienie. Więc ciężko powiedzieć ile w takiej sytuacji zakład ubezpieczeń wypłaci.

Adrianna36
Gość

Dziękuję za ten wpis. Większość tej wiedzy już przyswoiłam w praktyce, ze tak powiem. Moim problemem było to, że wypadek zdarzył się sporo lat temu. To zawsze jest trudniejsze do udowodnienia i trudniej zebrać wszystkie dokumenty etc. Na szczęście nie uległo to przedawnieniu i sprawa zaczęła się toczyć. Pomogła mi kancelaria odszkodowawcza [Reklama]. Ci ludzi naprawdę potrafią każdemu pomóc. Z całego serca polecam!

Agnieszka
Gość

Witam. Bardzo ciekawy i rzeczowy artykuł. W maju 2014r. doznałam skręcenia odcinka szyjnego na skutek wypadku samochodowego spowodowanego przez sprawcę. Wymusił pierwszeństwo, spedziłam w szpitalu 2tyg. Od tego caly czas trwa rehabilitacja, którą musiałam przerwać w związku z zajściem w ciąże (sierpień 2016). Od tego czasu upłynęly 3 lata i 5miesiecy. Czy sprawa mi się przedawniła czy mogę jeszcze wystąpić o zadośćuczynienie?

Agnieszka
Gość

Dziękuję za odpowiedź 🙂

Grzegorz Bujański (mfind)
Ekspert

Witam. Tak jak pisaliśmy w artykule, 3 lata od dnia zdarzenia. Jeśli wypadek był naprawdę poważny w skutkach (poszkodowany dozna rozstroju zdrowia trwającego dłużej niż 7 dni), jego spowodowanie zostanie potraktowane jako występek. W takich sytuacjach roszczenia przedawniają się z upływem 20 lat od zdarzenia. Z tego co Pani pisze, można śmiało zgłaszać szkodę.

Aneta
Gość

Witam. Moja 92-letnia babcia wracając z kościoła z sąsiadem miała wypadek wskutek czego straciła nerkę, Jak się okazało wypadek spowodowany był przez kierowcę, który miał ponad 2 promile alkoholu. W szpitalu była 6 dni. Czy może ubiegać się o odszkodowanie, jeśli tak to jak dużej kwoty?

Urszula Borowiecka
Gość

Tak, oczywiście babcia może ubiegać się o odszkodowanie. Babci przysługuje szereg roszczeń w ramach ubezpieczenia OC sprawcy, zatem niech babcia zgłasza szkodę. Mowa tutaj m.in. o kosztach leczenia, rehabilitacji, zadośćuczynieniu za cierpienie psychiczne i fizyczne. Kwota zadośćuczynienia powinna być miarodajna do cierpienia, które babcia sama powinna wycenić. Nie ma wytycznych odnośnie takich roszczeń, zatem kwota może być dowolna. Więcej o roszczeniach przysługujących babci przeczyta Pani w poniższym linku:
https://www.mfind.pl/akademia/ubezpieczenia-komunikacyjne/oc-sprawcy-wypadku/

Kasia
Gość

Witam! Wczoraj jadąc komunikacją miejską- autobusem, kierowca gwaltownie zahamował wyniku czego doznalam obrażeń ciala- ręki. Wysiadlam z autobusu, okazało się że ręka mnie boli, robiło mi się słabo więć pojechalam na SOR po czym okazało się, że jest zlamana jednas kość. Mam założony gips i ręka ma zostać unieruchomiona na 5-6 tyg. Czy mogę to zgłosić gdzieś do MPK o zadośćuczynienie? Jeśli tak to jak i z kim się kontaktować?
Pozdrawiam!

Urszula Borowiecka
Gość

Tak, może Pani zgłosić szkodę w ramach OC sprawcy. Proszę zgłosić się do MPK i poprosić o numer polisy OC. Dobrze by było, gdyby miała Pani dokumentację od lekarza potwierdzającą, że uszkodzenia ciała powstały na skutek zachowania kierowcy autobusu. Ponadto, może są jacyś świadkowie zdarzenia? W autobusach miejskich coraz częściej montowane są kamery, zatem w razie wątpliwości ubezpieczyciela co do okoliczności zdarzenia, zawsze może on wystąpić do MPK o udostępnienie nagrań z tego dnia.

Marcin
Gość
Dzień dobry. Mój tato miał 3 tygodnie temu wypadek samochodowy, ubiega się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy za zniszczony samochód. Na miejscu zdarzenia była policja i karetka, ratownik przebadał ojca i stwierdził stłuczenie żeber, wypisał stosowny dokument i wysłał go do szpitala po leki przeciw bólowe. Tato przez jakiś czas miał problemy związane z tym stłuczeniem: nie mógł głęboko oddychać i podczas kaszlu bardzo go bolała klatka piersiowa, teraz już jest trochę lepiej. Ale moja mama zauważyła jak z nim teraz jeździ samochodem że gdy dość gwałtownie zaczyna hamować jak widzi samochód podjeżdżający z ulicy podporządkowanej. Czy w takiej… Więcej »
Urszula Borowiecka
Gość

Dzień dobry, zadośćuczynienie przyznaje się za cierpienia psychiczne i fizyczne. Reakcja taty na zbliżający się samochód pozostaje w związku przyczynowo – skutkowym ze szkodą. Można w tej sytuacji zgłosić się do psychologa, który będzie w stanie stwierdzić zakres zaburzeń. Jeśli uzna zaś, że występują one w stopniu znacznym, można wystąpić z roszczeniem o zadośćuczynienie.

Tomasz nikielec
Gość

Witam moje pytanie w sprawie teścia kilka dni temu miał wypadek w którym inny kierowca wjechał mu w auto poczym zaczol koziołkować autem i skoczył z obrażeniami w szpitalu w jaki sposób może on ubiegać się o zadoscuczynienie jest on rencista i ogulem leży teraz w nie posiada auta czy ubezpieczalnia jest zobowiązana do auta zastępczego ?

Urszula Borowiecka
Gość

Teść może zgłosić szkodę w ramach OC sprawcy. W tym celu należy uzyskać od sprawcy numer jego polisy ubezpieczeniowej.

Basia
Gość
Witam. Miesiąc temu miałam wypadek samochodowy. Byłam pasażerką. Najprawdopodobniej sprawa zostanie umorzona przez brak światków, jest słowo przeciwko słowu, a kamery nie obejmowały świateł na których doszło do zdarzenia. Doznałam złamania mostka, obojczyka, 5 żeber, oparzeń od pasów, które skutkują dwoma trwałymi bliznami. Dodatkowo stłuczenie brzucha i klatki piersiowej. Jest to wszystko napisane w karcie informacyjnej. Dodatkowo po wizycie kontrolnej u ortopedy zostałam poinformowana, że obojczyk jest skrócony i ulegnie deformacji (znaczne pogrubienie co będzie widoczne na zewnątrz) oraz, że będę musiała zrobić kolejne zdjęcia rtg kręgosłupa ze względu na moje dość poważne dolegliwości związane z ogromnym bólem pleców promieniujących… Więcej »
Urszula Borowiecka
Gość

Przede wszystkim może Pani dochodzić zwrotu tych kosztów, jakie Pani poniosła na skutek zdarzenia, czyli koszty leczenia i rehabilitacji, utracone dochody. Szczegółowe informacje odnośnie roszczeń w ramach OC sprawcy znajdzie Pani w poniższym linku:
https://www.mfind.pl/akademia/ubezpieczenia-komunikacyjne/oc-sprawcy-wypadku/
Jeżeli chodzi o kwotę zadośćuczynienia, ciężko mi wycenić jej wysokość, ponieważ nie ma jasnych i sprecyzowanych kryteriów ,,co za ile”. Tutaj należy odwołać się do orzecznictwa sądowego w sprawie wysokości zasądzanych zadośćuczynień. Orzecznictwo znajdzie Pani na portalu orzeczeń Sądów Powszechnych: http://orzeczenia.ms.gov.pl/search/advanced/zado$015b$0107uczynienie$0020dla$0020poszkodowanego/$N/$N/$N/$N/$N/$N/$N/$N/$N/$N/$N/$N/$N/$N/$N/$N/1

Marcin
Gość
Dzień dobry, 3 miesiące temu miałem kolizje drogową jadąc rowerem. Zostałem potrącony przez kierowcę, upadłem na ziemię. Oprócz paru siniaków nic poważnego się nie stało. Kierowca uciekł z miejsca kolizji. Na szczęście monitoring miejski uratował sprawę. Czy jeżeli nie było poważnego uszczerbku na zdrowiu można starać się o zadośćuczynienie? Postaram uargumentować swoje roszczenie tym, że nabiłem sobie kilka siniaków, przez parę dni miałem kiepskie samopoczucie, ogromny stres, do tego brak pewności czy sprawca się znajdzie. Do tego straciłem mnóstwo czasu na walkę o odszkodowanie. Ubezpieczyciel robił wszystko aby zmniejszyć kwotę odszkodowania. Na szczęście po 3 miesiącach udało mi się wywalczyć… Więcej »
Urszula Borowiecka
Gość

Co do zasady, zadośćuczynienie należy się w sytuacji, gdy dojdzie do uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia. Nie ma określonych konkretnych czynników, według których możemy miarkować zadośćuczynienie, należy wziąć tutaj jednak pod uwagę orzecznictwo sądów powszechnych.
Ze względu na fakt, że uszkodzenia ciała nie były w przedmiotowej sprawie znaczne, można powiedzieć, że ,,w granicach normy”, według mnie zadośćuczynienie nie przysługuje. Zaznaczam jednak, że jest to moje subiektywne odczucie. Zachęcam do zapoznania się z orzecznictwem sądów dotyczącym interesującej Pana tematyki. Orzeczenia znajdzie Pan na stronie https://orzeczenia.ms.gov.pl/.

kasia
Gość

W wypadku samochodowym ucierpiało kolano,będę zgłaszać szkodę osobową z oc sprawcy. Jeśli mam zerwane wiązadła krzyżowe ,operacja będzie wymagana w kwocie 8 tys,okres oczekiwania na kasę chorych 3 lata. Jak mogę szybko uzyskać częsciową wypłatę odszkodowania z OC sprawcy?

Urszula Borowiecka
Gość

Proszę zgłosić szkodę. Od tego czasu firma ubezpieczeniowa, co do zasady, ma 30 dni na zajęcie stanowiska w sprawie. W tym czasie powinna również wypłacić kwotę bezsporną.

Ryszard
Gość

2 tygodnie temu uszkodzono mój samochód zaparkowany na parkingu. Samochód jest nowy. Auto jest naprawiane z oc sprawcy. Pytanie. Czy mam prawo ubiegać się o odszkodowanie, gdyż auto w momencie naprawy blacharsko-lakierniczej straciło na wartości ?

Urszula Borowiecka
Gość

Tak, może Pan wystąpić do ubezpieczyciela z roszczeniem o zwrot kosztów z tytułu utraty wartości handlowej.

Wiesia
Gość

witam, czy ubezpieczyciel ma prawo odmowic mi zwrotow kosztu rehabilitacji ktora byla wynikiem wypadku? czy jest jakis przepis ktory to reguluje? korzystam z pomocy firmy odszkodowawczej ale mam wrazenie ze dziala opieszale i to ja musze zastanawiac sie o co moge jeszcze sie ubiegac od ubezpieczyciela z OC sprawcy, pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz

Urszula Borowiecka
Gość

Jeżeli rehabilitacja pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym ze szkodą ubezpieczyciel powinien zwrócić koszty, które Pani poniosła na podstawie art. 361 k.c. i art. 444 § 1 k.c. (W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Ponadto na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu). Ponadto, można powołać się na uchwałę Sądu Najwyższego o sygn akt III CZP 63/15.

Aleksandra
Gość
Witam. Na samym początku powiem że artykuł jest bardzo pomocny i napisany w prosty i zrozumiały sposób. Rozumiem że zadośćuczynienie a odszkodowanie to dwa zupełnie inne roszczenia o które mogę się starać u ubezpieczyciela sprawcy wypadku, moje pytanie to czy starać się o nie jednocześnie? W przypadku odszkodowania za utratę mienia jestem w tym momencie w stanie określić szkodę ( całkowite zniszczenie pojazdu – kasacja), lecz w przypadku zadośćuczynienia niestety nie. Od wypadku do dziś minęło już ponad 2 tyg lecz poszkodowany nadal przebywa w szpitalu na rehabilitacji i przez najbliższe 4 tyg ma tam pozostać, co nie oznacza że… Więcej »
Urszula Borowiecka
Gość

Przede wszystkim proszę zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Nie ma znaczenia czy roszczenia zgłosi Pani razem czy osobno. Może Pani już teraz wystąpić o odszkodowanie za utracone mienie, a następnie, po zakończonym leczeniu, o zadośćuczynienie. Proszę pamiętać o terminie przedawnienia roszczeń, który co do zasady, wynosi 3 lata. Jeśli chodzi o kwestię wynajęcia prawnika, decyzja należy do Pani, wydaje się jednak, że na tym etapie postępowania nie jest to niezbędne.

Zofia
Gość

Witam. bratanek spowodował wypadek, po spożyciu alkoholu ( pił razem z poszkodowanym, który go namawiał do jazdy po spożyciu alkoholu. W wyniku wypadku doznał kilku złamań kończyn i leżał w szpitalu) bratanek dostał za to wyrok (była sprawa karna). Po 15 latach poszkodowany dochodzi odszkodowania, mimo stwierdzenia na rozprawie, że nie ma żadnych roszczeń w stosunku do bratanka. Jakie konsekwencje, może ponieść jeszcze bratanek. Jakiego rzędu odszkodowania może się domagać poszkodowany? Czy fakt że pili razem ma znaczenie?

Urszula Borowiecka
Gość

Nie znając szczegółowo sprawy, nie widząc dokumentacji, nie chciałabym wypowiadać się w przedmiocie sprawy. Jedyne co mogę powiedzieć, to to, że nie ma przeszkód, by poszkodowany wniósł przeciwko bratankowi sprawę do sądu /na drodze cywilnej/. Sąd oceni okoliczności faktyczne i prawne zdarzenia tym samym oceniając zasadność wniesionych roszczeń.

Daniel
Gość
Witam serdecznie. Jakiś czas temu zostałem potrącony na przejściu dla pieszych. Ubezpieczyciel chce mi wypłacić odszkodowanie za poniesione straty – głównie odzież jednak w mocno zaniżonej wartości ze względu na brak paragonu. Jednocześnie wystąpiłem o wypłatę zadośćuczynienia, które zostało wyliczone na podstawie uszczerbku na zdrowiu. Odrzucono wniosek o wypłatę następstw takich jak bóle szyi podczas prowadzenia auta czy też w trakcie pracy (niestety siedzący tryb). Odmówiono mi również wypłaty zadośćuczynienia za brak możliwości uprawiania joggingu który jest moją pasją, a z powodu bólu kolana jest to niemożliwe. Jakie są szanse na uzyskanie zadośćuczynienia i odszkodowania za uszkodzone mienie, które pokryje… Więcej »
Urszula Borowiecka
Gość

Jeżeli chodzi o zwrot kosztów za zniszczone ubranie, ubezpieczyciel powinien zwrócić ich realną wartość, którą można ustalić w oparciu o ceny występujące w sklepach. W mojej ocenie fakt nieposiadania paragonów nie może determinować braku wypłaty odszkodowania. Zadośćuczynienie to świadczenie mające na celu rekompensatę cierpień doznanych na skutek zdarzenia szkodowego. Polskie prawo nie przewiduje jasnych kryteriów określania wysokości zadośćuczynienia, kierunek tutaj wyznacza orzecznictwo sądów powszechnych, sugeruję zatem się z nim zapoznać.

Pawel
Gość

Witam, miałem kolizje tydzień temu z nie mojej winy. Jechałem na egzamin kat C+E (prawo jazdy) opłacone z góry. Niestety nie zdążyłem…trudno mi teraz określić straty…na pewno jest to koszt egzaminu 245zł, tyle że gdybym zdał to nie musiałbym czekać miesiąc na kolejny egzamin i szybciej znalazłbym prace. Moge cos z tym zrobić?

Urszula Borowiecka
Gość

Dzień dobry,
w zaistniałej sytuacji ubezpieczyciel powinien zwrócić koszty egzaminu, ponieważ na skutek zdarzenia zmuszony jest Pan zapłacić za kolejny egzamin i jest to realna strata w Pana majątku. Jeśli chodzi o brak możliwości znalezienia zatrudnienia ze względu na absencję na egzaminie, w mojej ocenie, roszczenie z tego tytułu jest bezzasadne, ponieważ nie poniósł Pan z tego tytyłu realnej straty. Zdany egzamin nie był bowiem gwarantem zatrudnienia, a jedynie umożliwiał Panu podniesienie kwalifikacji.
Pozdrawiam

Marta
Gość

Rok temu zostałam uderzona na światłachw tył samochodu. W tamtym momencie mi nic nie było dopiero za pół roku zaczęły się dolegliwości. Po długich badaniach okazało się, że mam padaczkę czy też mogę wystąpić o odszkodowanie?

Urszula Borowiecka
Gość

Tak, może Pani wystąpić o wypłatę świadczenia za szkodę osobową w ramach OC sprawcy, m.in. o zadośćuczynienie. Trzeba pamiętać, że zachorowanie musi pozostawać w związku przyczynowo – skutkowym ze zdarzeniem.

Katarzyna
Gość

Mialam wypadek będąc w 7 miesiącu ciąży. Byłam 3 dni w szpitalu bo wszystko było dobrze. Dostałam zadośćuczynienie w wysokości 1000 zł
Teraz Okazało się że dziecko ma wzmożone napięcie mięśniowe i będzie musiał mieć 3x w tygodniu rehabilitację. Synek ma 2 miesiące.
Czy z tego tytułu mogę jeszcze się odwoływać o kolejne pieniądze ?

Michał
Gość

Witam.
Na czy polegał wypadek?
Potrącenie, kolizja?

Urszula Borowiecka
Gość

Dzień dobry

Może Pani wystąpić do ubezpieczyciela z roszczeniem o zadośćuczynienie ze względu na nowe okoliczności, które pojawiły się w konsekwencji wypadku i pozostają z nim w związku przyczynowo – skutkowym. Warunkiem jest tutaj brak zawartej z ubezpieczycielem ugody.

Piotr
Gość

moja żona w wyniku zderzenia odczuwa lęk przed prowadzeniem pojazdu. czy jest to podstawą do starania się o zadośćuczynienie z oc sprawcy ?

Maciej Putrzyński
Użytkownik

Dzień dobry

jeśli będziecie Państwo w stanie udowodnić ciąg przyczynowo-skutkowy pomiędzy zdarzeniem a jego skutkami, to jak najbardziej macie prawo do zadośćuczynienia. Trzeba oczywiście to dobrze uargumentować ( wizyty u psychologa, zaświadczenie o przyjmowaniu leków/ terapii etc. ).

Pozdrawiam

Piotr
Gość

Ja miałem wypadek 32 lata temu.W wieku 6 lat wpadłem na rowerze pod motor.Rozbita głowa,stopa.w trakcie kolejnego pobytu w szpitalu wykryto u mnie cukrzycę typu1.warto to rozgrzebywać?

Maciej Putrzyński
Użytkownik

Dzień dobry

w mojej ocenie niestety nie ma już szans na uzyskanie zadośćuczynienia. Zamieszczam link do artykułu z interpretacją Rzecznika Finansowego, który uzasadnia mój osąd – link do artykułu.

Pozdrawiam

damian
Gość

ja na szczęście nie miałem żadnych problemów z [reklama] z którym współpracowałem, żeby pomogli mi odzyskać zaniżone odszkodowanie z oc, ale patrząc po znajomych to widzę, że faktycznie bardzo trzeba uważać komu ufamy

wpDiscuz