Co to jest wypadek przy pracy – definicja

Za wypadek przy pracy zostanie uznane np. przygniecenie przez drzewo pilarza podczas wycinki w lesie. Dlaczego? Bo ma 4 podstawowe elementy: jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powoduje co najmniej uraz, a także nastąpiło w związku z pracą. O odszkodowaniu za wypadek przy pracy można mówić, jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Wypadki dzielimy na:

 • śmiertelne
 • ciężkie (np. utrata wzroku, czy tez niezdolność do dalszej pracy)
 • lekkie (kiedy w okresie 28 dni odzyskujemy zdrowie)
 • zbiorowe (gdy wypadkowi w wyniku tego samego zdarzenia, uległy co najmniej dwie osoby)

Wypadek w pracy odszkodowanie – czy mi się należy? 

Jeśli Twój wypadek spełnia wyżej wymienione warunki, może przysługiwać Ci szereg różnego rodzaju świadczeń. Są to przede wszystkim:

 • zasiłek chorobowy w wysokości Twojej pensji brutto

 • świadczenie rehabilitacyjne w wysokości Twojej pensji brutto

 • zasiłek wyrównawczy przysługuje posiadającym status pracownika w momencie, gdy w wyniku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynagrodzenie ulega obniżeniu

 • jednorazowe odszkodowanie w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 • jednorazowe odszkodowanie dla rodziny przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy

 • renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która nie może pracować po wypadku

 • renta szkoleniowa przysługuje osobie, którą zdaniem komisji lekarskiej nie może dalej uprawiać dotychczasowego zawodu i powinna zmienić pracę ze względu na stan zdrowia

 • renta rodzinna przysługuje rodzinie ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku

 • dodatek do renty rodzinnej może dostać osoba, która straciła oboje rodziców w wypadku

Przysługiwać mogą Ci również takie świadczenia jak:

 • dodatek pielęgnacyjny przysługuje uprawnionemu do renty z ubezpieczenia wypadkowego

 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii, szczepień ochronnych oraz sprzętów ortopedycznych

 • odszkodowanie od pracodawcy za utratę lub uszkodzenie Twoich własnych rzeczy, które zostały zniszczone w wyniku wypadku

Wypadek w miejscu pracy – przykładowe świadczenia

Co się stało?

Co mogę dostać?

– upadek z wysokości

– złamania i stłuczenia całego ciała

– uraz kręgosłupa

– niedowład kończyn dolnych

– trwałe upośledzenie

– zwrot kosztów leczenia

– zwrot kosztów dojazdów

– zwrot kosztów opieki

– comiesięczna renta

– renta wyrównawcza

– odszkodowanie

Pamiętaj, że możesz nie dostać odszkodowania za wypadek przy pracy, jeśli przyczyną wypadku było udowodnione, umyślne lub będące skutkiem rażącego niedbalstwa, naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia. To znaczy nie dostaniesz ani grosza, jeśli wypadek był Twoją winą, zrobiłeś coś ewidentnie niezgodnego z BHP i zdrowym rozsądkiem – na przykład szlifowałeś coś bez obowiązkowych okularów ochronnych. Prawo do świadczeń możesz stracić również w sytuacji, gdy np. spowodujesz wypadek będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

CZYTAJ TAKŻE

Wypadek przy pracy bez umowy o pracę. Jakie świadczenia dają „umowy śmieciowe”?

Kancelaria odszkodowawcza – jak działa? Kiedy skorzystać z jej usług?

Jeśli nie masz umowy o pracę, a uległeś wypadkowi Twoja sytuacja jest trudniejsza. Co nie znaczy, że nie masz żadnych szans na odszkodowanie z ZUS. Są wypadki traktowane na równi z wypadkiem przy pracy, w drodze do i z pracy oraz przy pracy rolniczej, nawet jeśli nie jesteś formalnie pracownikiem, tylko współpracownikiem firmy.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca…

…Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wynika to wprost z przepisów o prawie ubezpieczeniowym oraz ubezpieczeniach społecznych. W sytuacji, gdy konkretne zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, ofiara zdarzenia (pracownik) zawsze ma prawo do zasiłku chorobowego płatnego w 100% wysokości podstawy takiej zapomogi. Ale to nie wszystko, w przypadku spowodowania długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu, poszkodowanej osobie przysługuje także prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Kto wypłaca odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy? Pracodawca czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Przede wszystkim drugi z wymienionych podmiotów. Aby tak się jednak stało, należy złożyć stosowne dokumenty. Poszkodowany pracownik w specjalnym wniosku musi m.in. podać okoliczności wypadku, któremu uległ, poinformować w jaki sposób został poszkodowany, podać świadków zdarzenia oraz załączyć opinię lekarza. Takie dokumenty medyczne są sporządzane po wypadku.

Musisz przede wszystkim opowiedzieć lekarzowi, jak doszło do nieszczęśliwego zdarzenia i jakie były jego skutki. Lekarz przebada Cię, postawi diagnozę i wyda niezbędne zaświadczenie w kilku egzemplarzach – pamiętaj, aby jeden z nich zachować dla siebie! Wypełniony wniosek przekazujesz płatnikowi składek. ZUS będzie od niego wymagał takich dokumentów jak:Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy, musisz przede wszystkim niezwłocznie powiadomić o tym przełożonego. Oczywiście jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala. Wymagane jest również złożenie stosownych wniosków – do ZUS lub płatnika składek.

 • wniosek określający rodzaj świadczenia,
 • dane identyfikacyjne płatnika składek,
 • dane ubezpieczonego,
 • protokół powypadkowy lub karta wypadku,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia,
 • kartę informacyjną z udzielenia pierwszej pomocy,
 • informacje o przebytym szkoleniu BHP,
 • oświadczenie osoby, której poszkodowany zgłosił wypadek.

Wiem, że to może wydać się skomplikowane, ale zawsze możesz poprosić o pomoc w wypełnieniu wszystkich dokumentów pracownika oddziału ZUS, w którym będziesz składać wniosek o odszkodowanie. Pamiętaj też, że jeśli świadczenie z ZUS-u nie pokryje kosztów leczenia, za wypadek w pracy przysługuje Ci odszkodowanie od pracodawcy.

Kiedy ulegniesz wypadkowi przy pracy, nie panikuj i pamiętaj, że to przede wszystkim Twój pracodawca powinien zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników i ich jak najszybszy powrót do zdrowia.