mfind.pl

Co to jest wypadek przy pracy – definicja

Za wypadek przy pracy zostanie uznane np. przygniecenie przez drzewo pilarza podczas wycinki w lesie. Dlaczego? Bo ma 4 podstawowe elementy: jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powoduje co najmniej uraz, a także nastąpiło w związku z pracą. O odszkodowaniu za wypadek przy pracy można mówić, jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Wypadki dzielimy na:

 • śmiertelne
 • ciężkie (np. utrata wzroku, czy tez niezdolność do dalszej pracy)
 • lekkie (kiedy w okresie 28 dni odzyskujemy zdrowie)
 • zbiorowe (gdy wypadkowi w wyniku tego samego zdarzenia, uległy co najmniej dwie osoby)

Czy należy mi się odszkodowanie za wypadek przy pracy? 

Jeśli Twój wypadek spełnia wyżej wymienione warunki, może przysługiwać Ci szereg różnego rodzaju świadczeń. Są to przede wszystkim:

 • zasiłek chorobowy w wysokości Twojej pensji brutto

 • świadczenie rehabilitacyjne w wysokości Twojej pensji brutto

 • zasiłek wyrównawczy przysługuje posiadającym status pracownika w momencie, gdy w wyniku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynagrodzenie ulega obniżeniu

 • jednorazowe odszkodowanie w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 • jednorazowe odszkodowanie dla rodziny przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy

 • renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która nie może pracować po wypadku

 • renta szkoleniowa przysługuje osobie, którą zdaniem komisji lekarskiej nie może dalej uprawiać dotychczasowego zawodu i powinna zmienić pracę ze względu na stan zdrowia

 • renta rodzinna przysługuje rodzinie ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku

 • dodatek do renty rodzinnej może dostać osoba, która straciła oboje rodziców w wypadku

Przysługiwać mogą Ci również takie świadczenia jak:

 • dodatek pielęgnacyjny przysługuje uprawnionemu do renty z ubezpieczenia wypadkowego

 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii, szczepień ochronnych oraz sprzętów ortopedycznych

 • odszkodowanie od pracodawcy za utratę lub uszkodzenie Twoich własnych rzeczy, które zostały zniszczone w wyniku wypadku

Przykładowe świadczenia po wypadku przy pracy

Co się stało?

Co mogę dostać?

– upadek z wysokości

– złamania i stłuczenia całego ciała

– uraz kręgosłupa

– niedowład kończyn dolnych

– trwałe upośledzenie

– zwrot kosztów leczenia

– zwrot kosztów dojazdów

– zwrot kosztów opieki

– comiesięczna renta

– renta wyrównawcza

– odszkodowanie

Pamiętaj, że możesz nie dostać odszkodowania za wypadek przy pracy, jeśli przyczyną wypadku było udowodnione, umyślne lub będące skutkiem rażącego niedbalstwa, naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia. To znaczy nie dostaniesz ani grosza, jeśli wypadek był Twoją winą, zrobiłeś coś ewidentnie niezgodnego z BHP i zdrowym rozsądkiem – na przykład szlifowałeś coś bez obowiązkowych okularów ochronnych. Prawo do świadczeń możesz stracić również w sytuacji, gdy np. spowodujesz wypadek będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

CZYTAJ TAKŻE

Wypadek przy pracy bez umowy o pracę. Jakie świadczenia dają „umowy śmieciowe”?

Kancelaria odszkodowawcza – jak działa? Kiedy skorzystać z jej usług?

Jeśli nie masz umowy o pracę, a uległeś wypadkowi Twoja sytuacja jest trudniejsza. Co nie znaczy, że nie masz żadnych szans na odszkodowanie. Są wypadki traktowane na równi z wypadkiem przy pracy, w drodze do i z pracy oraz przy pracy rolniczej, nawet jeśli nie jesteś formalnie pracownikiem, tylko współpracownikiem firmy.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy, musisz przede wszystkim niezwłocznie powiadomić o tym przełożonego. Oczywiście jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala. Wymagane jest również złożenie stosownych wniosków – do ZUS lub płatnika składek.

Poszkodowany pracownik w specjalnym wniosku musi m.in. podać okoliczności wypadku, któremu uległ, poinformować w jaki sposób został poszkodowany, podać świadków zdarzenia oraz załączyć opinię lekarza. Takie dokumenty medyczne są sporządzane po wypadku. Musisz przede wszystkim opowiedzieć lekarzowi, jak doszło do nieszczęśliwego zdarzenia i jakie były jego skutki. Lekarz przebada Cię, postawi diagnozę i wyda niezbędne zaświadczenie w kilku egzemplarzach – pamiętaj, aby jeden z nich zachować dla siebie! Wypełniony wniosek przekazujesz płatnikowi składek. ZUS będzie od niego wymagał takich dokumentów jak:

 • wniosek określający rodzaj świadczenia,
 • dane identyfikacyjne płatnika składek,
 • dane ubezpieczonego,
 • protokół powypadkowy lub karta wypadku,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia,
 • kartę informacyjną z udzielenia pierwszej pomocy,
 • informacje o przebytym szkoleniu BHP,
 • oświadczenie osoby, której poszkodowany zgłosił wypadek.

Wiem, że to może wydać się skomplikowane, ale zawsze możesz poprosić o pomoc w wypełnieniu wszystkich dokumentów pracownika oddziału ZUS, w którym będziesz składać wniosek o odszkodowanie.

Kiedy ulegniesz wypadkowi przy pracy, nie panikuj i pamiętaj, że to przede wszystkim Twój pracodawca powinien zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników i ich jak najszybszy powrót do zdrowia.