Kalkulator OC i AC - szybki i dokładny
do 76 ofert ubezpieczenia

Porównaj i oszczędź nawet 517 zł na OC
5 minut wypełniania formularza
pełne, wiarygodne porównanie nawet 76 ofert
możliwość zakupu online każdej oferty

 • Proama
 • Link4
 • PZU
 • Gothaer
 • AXA
 • Aviva
 • Benefia

Poślizgnięcie na oblodzonym chodniku? Sprawdź, jak dochodzić odszkodowania za szkody zimowe

Poślizgnięcie na oblodzonym chodniku? Sprawdź, jak dochodzić odszkodowania za szkody zimowe
mfind.pl

Kto ponosi odpowiedzialność za szkody zimowe?

“Po coś się tak spieszył/spieszyła?”, “Trzeba było patrzeć pod nogi” – po fakcie bliscy mają dla poszkodowanego wiele jakże cennych wskazówek. Jednak często urazy zimowe wynikają z zaniedbania konkretnych osób lub instytucji odpowiedzialnych za właściwe utrzymanie powierzchni, na której doszło do wypadku. Kto ponosi odpowiedzialność? Zarząd dróg, spółdzielnia mieszkaniowa,  zarządaca danego budynku czy firma odśnieżająca? Musisz to ustalić. Wszystko zależy od tego, gdzie konkretnie doszło do wypadku: na chodniku, na jezdni czy na schodach.

Pamiętaj, że to właściciele i zarządcy posesji muszą dbać o przylegające do budynków chodniki. Powinni je odśnieżać, posypywać piaskiem, solą lub chlorkiem magnezu w przypadku płyt granitowych. Śnieg na dachu bądź zwisające sople lodu powinna usunąć spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, lub wynajęty przez nią zarządca budynku, bowiem część obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczących utrzymania czystości i porządku często przejmują zarządcy nieruchomości − wyspecjalizowane firmy.

Jeśli do wypadku doszło na terenie spółdzielni mieszkaniowej, to ona może odpowiadać za szkodę. Jeśli poślizgnąłeś się przechodząc przez ulicę, informacji o odpowiedzialnej osobie musisz szukać w urzędzie dzielnicy lub gminy. Za stan ulicy może bowiem być odpowiedzialna spółdzielnia lub wspólnota (gdy droga leży na terenie osiedla), gmina (w przypadku dróg gminnych), powiat (drogi prowadzące od siedziby powiatu do poszczególnych gmin), zarząd województwa (gdy droga łączy ważniejsze miasta w województwie), Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad (drogi krajowe).

Odpowiedzialność za szkody w innych miejscach:

 • przystanki autobusowe i tramwajowe – przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej
 • tereny budów – wykonawcy robót budowlanych
 • wejścia do sklepów, restauracji, punktów usługowych – właściciele lub najemcy lokali
 • parkingi samochodowe – podmiot administrujący danym parkingiem

Na jakie przepisy możesz się powołać, zgłaszając szkodę?

1. Szkody na drogach publicznych – Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 20.

Do zarządcy drogi należy w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, odpowiednie ich znakowanie.

W praktyce występują również drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych – drogi wewnętrzne, czyli np:

 • drogi położone na terenie osiedli mieszkaniowych
 • drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców
 • place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe

Za ich utrzymanie odpowiedzialność ponoszą podmioty zarządzające terenem, na którym drogi i miejsca te są położone.

2. Szkody na chodnikach – Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach art. 5 ust. 1 pkt.4.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Za szkody na chodnikach odpowiada więc właściciel nieruchomości, przy której leży chodnik, o ile nie dopełnił on obowiązku odśnieżenia drogi dla pieszych.

Czy zawsze właściciel nie ruchomości lub zarządca drogi odpowiada za szkody?

Odpowiedzialność za szkody zimowe kształtuje sie na zasadzie winy, co oznacza, że do naprawienia szkody jest zobowiązany ten, kto wyrządził szkodę innej osobie ze swojej winy wskutek swojego działania lub zaniechania. Nie wystarczy więc, że ustalisz, kto może zapłacić Ci odszkodowanie za skręconą nogę na śliskim chodniku – powinieneś jeszcze udowodnić, że do wypadku doszło z winy (najczęściej zaniedbania) tej osoby.

Zdarzają się sytuacje, kiedy uprzątnięcie śniegu czy utrzymanie czarnego asfaltu przez całą dobę jest niewykonalne – np. podczas ciągłych opadów śniegu czy gołoledzi. Gdy osoba lub firma odpowiedzialna za stan drogi udowodni, ze zaszła właśnie taka okoliczność, może uniknąć odpowiedzialności za szkodę (jest to tzw. siła wyższa).

Właściciel nieruchomości nie odpowiada za wypadki również wtedy, gdy zlecił odśnieżanie i usuwanie lodu specjalnej firmie. Jeśli tak się stało, roszczenia należy kierować do tej firmy. Gdy jednak za utrzymanie drogi dojazdowej czy chodnika odpowiada dozorca (zatrudniony na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną), wówczas jego zaniedbania obciążają właściciela.

Z jakiego ubezpieczenia możesz zgłosić szkodę?

Jeśli przewrócisz się na chodniku, za którego utrzymanie odpowiada zarządca nieruchomości, możesz domagać się odszkodwania z jego polisy OC. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości jest obowiązkowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2003 r. § 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z zarządzaniem nieruchomością.

W administracji danego budynku lub osiedla powinieneś złożyć podanie o zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia i ewentualnie odszkodowanie za zniszczone podczas wypadku rzeczy osobiste. Do podania dołącz zdjęcia, zeznania świadków, rachunki za leki, sprzęt ortopedyczny, zniszczone ubrania, itp. Pamiętaj, że to Ty powinieneś wykazać związek Twojego wypadku z zaniedbaniem właściciela lub administratora, więc musisz zadbać o dokumentację. Podmiot odpowiedzialny za zdarzenie może przekazać Twoją sprawę do zakładu ubezpieczeń, w którym ma wykupione ubezpieczenie OC, lub, jeśli nie ma takiej polisy, może zaspokoić Twoje roszczenia osobiście.  W tym artykule przeczytasz, czego możesz się domagać z ubezpieczenia OC sprawcy i jak zgłaszać roszczenia

Jeżeli zarządca zlecił odśnieżanie specjalistycznej firmie, która nie wywiązała się z tego obowiązku, zgłoś się do niej. Obecnie firmy odśnieżające najczęściej także mają OC z wysokimi sumami ubezpieczenia, które chroni je przed roszczeniami poszkodowanych osób.

A co, jeśli do wypadku doszło na prywatnej posesji lub na oblodzonym chodniku przed czyimś domem? W takim przypadku zgłoś się do właściciela nieruchomości. Odszkodowanie będziesz mógł dostać z dobrowolnej polisy OC w życiu prywatnym (jeśli właściciel ją posiada) lub bezpośrednio od niego.

Gdy właściciel drogi lub zarządca nieruchomości nie uznaje swojej winy lub nie godzi się z wysokością Twoich roszczeń, wtedy trzeba dochodzić swoich praw w sądzie. Pozew należy złożyć w Sądzie Rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela posesji lub położenie terenu, na którym doszło do wypadku.

Zbierz dokumentację zdarzenia i poniesionych wydatków

Najtrudniejszym elementem dochodzenia roszczeń za zimowe uszczerbki na zdrowiu jest udokumentowanie samego zdarzenia. Kiedy przewracasz się i łamiesz nogę, myślisz przede wszystkim o tym, żeby jak najszybciej dostać się do szpitala. Wtedy jeszcze nie zastanawiasz się, czy do wypadku doszło jeszcze na jezdni, czy już na chodniku (wszędzie leży śnieg, więc to wcale nie jest takie oczywiste) i czy znajdzie się jakiś świadek, który mógłby potwierdzić, że rzeczywiście w danym dniu o danej godzinie przejście było nieodśnieżone i właśnie tam doznałeś urazu. Zapewne też od razu nie wyciągasz telefonu i nie robisz sobie “selfie” ze złamaną nogą.

Niestety to na Tobie spoczywa obowiązek udokumentowania wypadku, więc najlepiej byłoby, gdybyś jak najszybciej zaczął zbierać dowody. Dowodem może być np. zdjęcie miejsca zdarzenia (zrobione jak najszybciej po wypadku). Jeśli ktoś obcy pomógł Ci wstać i poczekał z tobą na pogotowie, weź numer telefonu tej osoby – jej oświadczenie może być przydatne. Również na oddziale ratunkowym nie zapomnij powiedzieć, że do urazu doszło po poślizgnięciu się na chodniku/drodze – taka informacja powinna znaleźć się w dokumentacji medycznej.

Od sprawcy lub z jego polisy OC możesz domagać się nie tylko zadośćuczynienia, ale tez zwrotu kosztów poniesionych na leczenie i dojazdy do lekarzy i na rehabilitację. Zbieraj wszelkie rachunki i potwierdzenia opłat, najlepiej w postaci faktur imiennych – wtedy będzie pewność, że to Ty dokonałeś danego wydatku.

Jak sam możesz zadbać o swoją ochronę?

Możesz zadbać o własną ochronę wykupując dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli NNW. Nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie nagłe, którego powodem jest zewnętrzna przyczyna, a efektem uszczerbek na zdrowiu. Wysokość odszkodowania i jego zakres zależą od warunków zawartych w Twojej umowie z ubezpieczycielem.
Do zgłoszenia szkody, jak w przypadku każdego ubezpieczenia, konieczne są dowody i rachunki. Musisz ponadto pilnować określonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia terminu zgłoszenia szkody. Możliwa jest kumulacja świadczeń, co oznacza, że jeśli posiadasz dwie umowy ubezpieczenia NNW lub więcej, odszkodowanie za wypadek dostaniesz z każdej z osobna. Również skorzystanie z ubezpieczenia OC sprawcy nie wyklucza dochodzenia roszczeń z Twojej własnej polisy NNW.

Pamiętaj o swoich prawach, ale przede wszystkim o ostrożności na spacerach. Zimą o wypadek nietrudno, a konsekwencje dla Twojego zdrowia moga być bardzo poważne. Bądź też wyrozumiały – gdy pada obfity śnieg, nierealne jest utrzymanie czarnego asfaltu 24 godziny na dobę.

Podsumowanie

 • Właściciele i zarządcy posesji powinni dbać o przylegające do swoich nieruchomości chodniki: odśnieżać je i posypywać piaskiem lub solą.
 • Za utrzymanie dróg odpowiadają ich zarządcy.
 • Odpowiedzialność za najczęstsze tzw. szkody zimowe kształtuje się na zasadzie winy. To znaczy, że aby dostać odszkodowanie z OC, musisz udowodnić winę lub zaniedbanie właściciela lub zarządcy drogi/posesji.
 • Możesz dochodzic roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy, a w sytuacji, gdy nie ma on ubezpieczenia - bezpośrednio od niego.
 • Ubezpieczenie NNW zapewni Ci wypłatę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Autor artykułu:

Lubię czytać, zdobywać wiedzę i dzielić się nią z innymi. Pisałam artykuły i przeprowadzałam wywiady do lokalnego tygodnika, obecnie jestem także dziennikarką portalu 5praca.pl. Zaczynam pracę na stanowisku asystentki brokera ubezpieczeniowego, a dążę do uzyskania uprawnień samodzielnego brokera. Prywatnie nie jem i nie zabijam żadnych zwierząt oraz marzę o idealnym świecie bez zła.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

11 komentarzy do "Poślizgnięcie na oblodzonym chodniku? Sprawdź, jak dochodzić odszkodowania za szkody zimowe"

avatar
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy
Aga
Gość

Super artykuł, pełen istotnych informacji

Maciej Putrzyński
Gość

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc 🙂 Zachęcam również do odwiedzenia naszej porównywarki ubezpieczeń mfind.pl, gdzie znajdzie Pani każde ubezpieczenie, sprostające Pani oczekiwaniom w każdym aspekcie 🙂

Pozdrawiam

Izabela
Gość

Witam
A ja mam pytanie odnośnie wypadku odniesionego na parkingu marketu. Gdyż właściciel nie chce przyjąć mojego zgłoszenia ponieważ po przewróceniu się na lodzie i stłuczeniu stawu kolanowego nie wróciłam do sklepu zgłosić tego tylko zrobiłam to emailowo do biura obsługi tego marketu
Co mam robić?
Pozdrawiam
Iza

Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

W zaistniałej sytuacji może Pani skorzystać z następujących rozwiązań:
– skontaktować się bezpośrednio z właścicielem marketu w celu uzyskania numeru polisy ubezpieczeniowej, po czym szkodę zgłosić do ubezpieczyciela
– skontaktować się z Rzecznikiem Konsumentów w celu uzyskania pomocy
– wystąpić na drogę sądową bezpośrednio przeciwko właścicielowi marketu

Pozdrawiam

Andrzej
Gość

Wychodząc z klatki schodowej bloku mieszkalnego należącego do spółdzielni mieszkaniowej, poślizgnąłem się, upadłem i uderzyłem się głową o chodnik. Doznałem obrażeń głowy jak i skręcenia odcinka szyjnego kręgosłupa. Jestem w trakcie leczenia. Godzina wydarzenia 6;30. Chodnik zaśnieżony i oblodzony. Sprzątaczka pracuje od 7;00. Brak świadków zdarzenia. Czy mogę ubiegać się od spółdzielni odszkodowania ?

Urszula Borowiecka
Gość

Proszę zgłosić szkodę do ubezpieczyciela spółdzielni, który zobowiązany jest zbadać sprawę i zająć stanowisko. Jeśli posiada Pan własne ubezpieczenie, również może Pan zgłosić szkodę.

Gabriela
Gość

zglosilam szkode z polisy ubezp. spoldzielni ale nie mam pptwierdzenia odpowiedzialności za szkode nie wiem czy spoldzielnia musi potwierdzic wyplate z odszkodowania czy o tym decyduje ubezpieczyciel?

Urszula Borowiecka
Gość

O odszkodowaniu decyduje ubezpieczyciel.

Gabriela
Gość

ok ale czy to spoldzielnia musi wyrazic zgode na pokrycie szkody z jej oc czy to ubezpieczyciel decyduje o tym?

Gabriela
Gość
w moim przypadku ucierpial samochód, przed blokiem o godz. 7:00 bylo lodowisko, pod blokiem sa garaże na przeciwko jest parking parkujemy przodem prostopadle do budynku, zjazd do garazy jest stromy jak wyjechałam z miejsca parkingowego w prawa stronę sciągnęło mnie na pochylym zjedzie do garazy na dół na garaz uderzylam bokiem o drzwi jednego z garazy, mam swiadka ktory widzial jak sciaga mnie na dol i jak uderzam w drzwi garazu ta osoba sama wyrocila sie na tym lodzie, za kilkanascie minut przyjechala szefowa firmy która zajmuje się odsniezaniem i zabezpieczeniem naweirzchni pod blokiem ktora sama wlasnymi rekami sypala sol,… Więcej »
Urszula Borowiecka
Gość

Jeżeli ubezpieczyciel spółdzielni nie przyjmie odpowiedzialności odszkodowawczej, należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela firmy zajmującej się stanem nawierzchni. Naprawienie szkody należy do tego, przez którego szkoda powstała.

wpDiscuz