Porzucone samochody na parkingach czy ulicach są liczone w tysiącach – to problem wszystkich większych miast w Polsce. Poza samym blokowaniem przez wrak miejsca parkingowego pozostaje jednak jeszcze kwestia bezpieczeństwa. Opuszczone samochody często stwarzają zagrożenie dla innych użytkowników dróg, szczególnie gdy wystają z nich ostre elementy lub wyciekają z nich płyny eksploatacyjne. Właśnie dlatego wiedza, jak usunąć z parkingu czy drogi porzucony wrak samochodu, może być przydatna.

Jak zgłosić zalegający na parkingu wrak?

„Czyszczenie” parkingu czy ulic z porzuconych wraków to w dużej mierze zasługa czujnych mieszkańców, którzy dbają o najbliższą okolicę swojego miejsca zamieszkania. Aby zgłosić porzucony samochód, wystarczy skontaktować się ze strażą miejską. Niektóre miasta udostępniają swoim mieszkańcom aplikacje internetowe i mobilne (np. Gdańska Mapa Porządku), za pomocą których można poinformować strażników o porzuconym na parkingu lub ulicy aucie.

Zgłoszenie opuszczonego samochodu nie rozwiązuje jednak jeszcze problemu – najczęściej jest dopiero pierwszym krokiem. Prawdopodobieństwo, że pojazd zniknie z parkingu lub ulicy w ciągu kilku dni, jest niewielkie.

Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. (Art. 50a ust. 1 Prawo o ruchu drogowym)

Porzucony samochód – miejsce porzucenia ma znaczenie

Przyjęcie przez straż miejską zgłoszenia o porzuconym samochodzie wcale nie oznacza jeszcze sukcesu. To, czy służba mundurowa będzie mogła pomóc, zależy przede wszystkim od tego, gdzie wrak samochodu się znajduje. Możliwości są dwie:

1. Wrak samochodu znajduje się na drodze publicznej, więc straż miejska ma obowiązek zareagować.

W tej sytuacji straż miejska ustala dane właściciela lub posiadacza pojazdu, a następnie wzywa go do usunięcia samochodu. Z reguły właściciel lub posiadacz auta ma na to od 7 do 14 dni. Zgodnie z przywołanym wyżej art. 50a kodeksu drogowego, jeżeli porzucony samochód nie zostanie usunięty w ciągu 6 miesięcy, to uznaje się, że został on porzucony z zamiarem wyzbycia się. Finalnie wrak samochodu przechodzi na własność gminy.

Procedura wygląda analogicznie, gdy służbom nie uda się ustalić danych właściciela lub posiadacza pojazdu.

2. Samochód został porzucony na terenie prywatnym (np. drodze wewnętrznej), więc straż miejska nie ma kompetencji, aby zareagować.

Porzucony samochód na terenie prywatnym to duży kłopot – straż miejska nie będzie mogła pomóc, jeżeli samochód nie stwarza zagrożenia. Wówczas problem przechodzi na zarządcę terenu. Co może zrobić, aby pozbyć się wraku samochodu? Okazuje się, że ma on ograniczone pole manewru – często usunięcie pojazdu jest praktycznie niemożliwe.

Jeżeli samochód znajduje się na drodze wewnętrznej należącej do wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej, to może ona postarać się o zmianę statusu drogi na strefę ruchu lub zamieszkania. To najpopularniejsze rozwiązanie, gdyż wówczas straż miejska może już zareagować.

Porzucone auto stwarza zagrożenie – jak postępować?

Jeżeli wrak samochodu nie ma tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest on używany, zastosowanie ma wyżej opisany art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Może się jednak zdarzyć, że auto porzucone na drodze czy parkingu stanowi zagrożenie dla innych użytkowników ruchu. Wówczas ma zastosowanie art. 130a przywołanej ustawy.

Pojazd może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. (Art. 130a ust. 2 Prawo o ruchu drogowym)

Porzucone samochody, które stwarzają zagrożenie, są usuwane niezwłocznie – straż miejska nie wysyła wezwań do ich właścicieli. Co się dzieje z takim autem? Jest ono umieszczane na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Procedura ta ma zastosowanie również wówczas, gdy kierowca zlekceważy znaki zakazu.

Wrak samochodu – jaką karę finansową zapłaci właściciel?

Stawki za usunięcie wraku pojazdu i jego przechowywanie ustala co roku rada powiatu, przy czym nie mogą one być wyższe niż stawki maksymalne. W 2020 r. maksymalne stawki za usunięcie auta z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wynoszą:

  • rower lub motorower – 118 zł za usunięcie i 22 zł za każdą dobę przechowywania,
  • motocykl – 232 zł za usunięcie i 29 zł za każdą dobę przechowywania,
  • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 503 zł za usunięcie i 42 zł za każdą dobę przechowywania.

Jak uniknąć kary finansowej? Właściciel wraku pojazdu powinien oddać go na złom. Jeżeli samochód jest kompletny, to bardzo możliwe, że jeszcze na tym zarobi. Otrzyma także zaświadczenie, które jest niezbędne do wyrejestrowania pojazdu. Właściciel po dokonaniu tej czynności nie będzie musiał się obawiać, że otrzyma karę za brak aktualnego OC.