Doszedłeś do wniosku, że czas wymienić samochód na nowy. Wiesz, że twoje obecne auto, mimo tego, że ma już „młode lata” za sobą, może posłużyć jeszcze kilka lat. Nie chcesz go sprzedawać a przekazać córce, mamie która coraz częściej i tak z niego korzysta. Możesz to zrobić poprzez darowiznę. Co musisz o niej wiedzieć? Jakie formalności dotyczą darowizny w rodzinie?

Czym jest umowa darowizny i jak ją przeprowadzić?

Umowa darowizny określona jest w art. 888 Kodeksu cywilnego:

Przez  umowę darowizny  darczyńca  zobowiązuje się  do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Umowa darowizny musi być sporządzona w formie pisemnej. Określa to art. 890 Kodeksu cywilnego:

  • 1. Oświadczenie darczyńcypowinno  być  złożone w formie  aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Zaniepokojonych uspokajam – umowa darowizny samochodu nie musi być zawarta przed notariuszem. Wystarczy, że obie strony – darczyńca i obdarowany – zawrą umowę, a następnie przyrzeczone świadczenie zostanie spełnione, tj. samochód zostanie przekazany obdarowanemu.

Umowa darowizny samochodu powinna zawierać:

 

·       datę oraz miejsce zawarcia umowy,

 

·       oznaczenie stron umowy (imiona, nazwiska, adresy zameldowania, PESEL, seria i numer DO)

 

·       oznaczenie przedmiotu umowy (marka samochodu, rok produkcji, nr silnika oraz jego pojemność, nr nadwozia, nr rejestracyjny, nr karty pojazdu),

 

·       określenie wartości darowizny,

 

·       oświadczenie darczyńcy o: posiadaniu prawa własności samochodu, braku zobowiązań wobec osób trzecich oraz o tym, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia,

 

·       oświadczenie o przekazaniu samochodu przez darczyńcę oraz przyjęciu go przez obdarowanego,

 

·       ustalenie terminu przekazania darowizny,

 

·       oświadczenie darczyńcy o stopniu pokrewieństwa z obdarowanym,

 

·       określenie strony zobowiązanej do opłacenia kosztów wynikających z umowy,

 

·       określenie liczby sporządzonych egzemplarzy,

 

·       podpisy stron umowy.

 

 

Darowizna a podatek

Od umowy darowizny, niezależnie od jej formy, w jakiej została zawarta, naliczany jest podatek od spadków i darowizn. Jeśli umowa zawarta została w formie aktu notarialnego, kwestiami podatkowymi zajmie się notariusz. W przypadku umowy zawartej bezpośrednio między darczyńcą a obdarowanym, to na obdarowanym ciąży obowiązek obliczenia należnego podatku i złożenia zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym.

Podatku od spadków i darowizn nie płaci się jeśli wartość darowizny – w zależności od grupy podatkowej – nie przekroczy:

  • 9 637 zł – gdy obdarowanym jest osoba z I grupy podatkowej
  • 7 276 zł – gdy obdarowanym jest osoba z II grupy podatkowej
  • 4 902 zł – gdy obdarowanym jest osoba z III grupy podatkowej.

Darowizna –  grupy podatkowe

Do I grupy podatkowej należą: małżonek, zstępni (np. dzieci czy wnuki), wstępni (np. rodzice czy dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.

Do II grupy podatkowej należą: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.

Do III grupy podatkowej należą pozostałe osoby.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn jest naliczany od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

Kwota nadwyżkiPodatek
OdDo
I grupa podatkowa
10 278 zł3%
10 278 zł20 556 zł308,30 zł i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 zł822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł
II grupa podatkowa
10 278 zł7%
10 278 zł20 556 zł719,50 zł i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 zł1 644,50 zł i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł
III grupa podatkowa
10 278 zł12%
10 278 zł20 556 zł1 233,40 zł i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 zł2 877,90 zł i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

 

Dobra wiadomość jest taka, że w przypadku darowizny dokonanej między najbliższą rodziną (np. między rodzicami a dzieckiem) można nie zapłacić podatku od spadku i darowizn. Żeby tak się stało musi być spełniony jeden warunek: w ciągu sześciu miesięcy od daty dokonania darowizny trzeba zgłosić nabycie własności samochodu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Mówi o tym Art. 4a. 1. 1) Ustawy o podatku od spadów i darowizn:

 

Art. 4a. 1.  Zwalnia się  od  podatku nabycie  własności  rzeczy lub  praw majątkowych  przez małżonka,  zstępnych,  wstępnych, pasierba,  rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie  własności  rzeczy lub  praw  majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego  w terminie  6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz    2,  a w przypadku  nabycia  w drodze dziedziczenia – w  terminie  6 miesięcy od  dnia  uprawomocnienia  się orzeczenia  sądu  stwierdzającego nabycie spadku.

Zgłoszenia tego trzeba dokonać przy użyciu formularza SD-Z2 (Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych)

Darowizna samochodu a OC

Dokonując darowizny samochodu przenosimy jego własność. Dla darczyńcy oznacza to, że – podobnie jak w przypadku sprzedaży auta – jest zobowiązany do poinformowania o tym pisemnie zakładu ubezpieczeń w ciągu 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności.

Art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, stanowi że w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy– wyjaśnia Łukasz Łodziana, ekspert ERGO Hestii ds. ubezpieczeń komunikacyjnych i dodaje, że – umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Ponadto polisa nie podlega automatycznemu wznowieniu (prolongacji).

Umowa darowizny

Umowa darowizny to formalność, o której lepiej nie zapominać. Powinna zawierać określone elementy, dlatego jeśli dokonujesz takiej darowizny pobierz i wypełnij nasz darmowy wzór.