Umowy z internetu

Jeśli myślisz, że sporządzenie umowy sprzedaży samochodu to przecież bułka z masłem, to masz rację, ale tylko częściowo. W dobrej umowie powinno być coś więcej niż tylko sprzedający, kupujący, dane samochodu i cena. Wielu kierowców uważa, że nie potrzebuje do tego większej wiedzy czy doświadczenia prawnego, zwłaszcza że w dobie powszechnego dostępu do sieci każdy może znaleźć dla siebie odpowiedni wzór, co więcej nie trzeba za niego nawet płacić.

Od razu przestrzegam przed tego typu działaniami – oczywiście w sieci wzorów umowy sprzedaży auta jest bardzo dużo, jednak prawie wszystkie są niewystarczające. Dlaczego? Z prostego powodu – nie zawierają wszystkich wymaganych elementów lub są po prostu błędnie skonstruowane. Dla osoby, która z prawem ma na co dzień niewiele do czynienia jest to szczególna pułapka – myślisz bowiem „mam umowę z Internetu, wystarczy ją podpisać i sprawa załatwiona”  Niestety muszę Cię rozczarować – w przypadku konfliktu z kupującym taka umowa może Cię pogrążyć w sądzie.

Przykładowo – jeśli nowy nabywca auta znajdzie w nim wadę, która nie była widoczna w dniu zakupu, odpowiesz jako sprzedawca, chyba że w umowie skonstruujesz klauzulę zwalniającą Cię z odpowiedzialności lub ograniczającą roszczenia nowego właściciela samochodu. Niewystarczające? To co powiesz na sytuację, w której niedokładnie określiłeś sposób zapłaty za pojazd, a nabywca wziął samochód, ale nie chce Ci przelać pieniędzy? Co więcej, jeśli w takiej sytuacji umowa będzie zbyt ogólna, na pieniądze przyjdzie Ci trochę poczekać. Widzisz teraz, jak ważne są wszystkie postanowienia umowne, także wtedy, gdy decydujesz się sprzedać samochód.

Czytaj także: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Czym różni się od wyrejestrowania? Pobierz wzór

Strony umowy

Najważniejszym elementem każdej umowy sprzedaży jest poprawne określenie jej stron, czyli przyszłych kontrahentów. Musisz jednak pamiętać, aby podać wszelkie niezbędne dane, w przeciwnym razie cała umowa będzie nieważna, nawet jeśli wszystkie pozostałe zapisy będą idealnie skonstruowane. Informacje odnośnie stron zobowiązania zależą od tego, kim tak naprawdę jest ta strona.

W przypadku osób fizycznych podajemy:

 • imię i nazwisko

 • adres zameldowania i zamieszkania (jeśli jest inny)

 • PESEL

 • numer dowodu osobistego lub paszportu

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą podajemy:

 • imię i nazwisko

 • adres zameldowania i zamieszkania (jeśli jest inny)

 • PESEL

 • numer dowodu osobistego lub paszportu

 • informację o prowadzeniu działalności gospodarczej ze wskazaniem firmy (nazwy) przedsiębiorstwa i jej siedziby

 • numer wpisu w Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej lub w innym rejestrze (wraz z załączeniem do umowy aktualnego wypisu z takiego rejestru).

W przypadku osób prawnych (spółek) podajemy:

 • nazwę osoby prawnej

 • siedzibę osoby prawnej

 • informacje o organie prowadzącym rejestr danej osoby prawnej (z reguły jest to sąd rejestrowy prowadzący Krajowy Rejestr Sądowy) wraz z podaniem numeru we właściwym rejestrze

 • wysokość kapitału zakładowego oraz informację czy jest on pokryty w całości czy w części (dotyczy to tylko spółek kapitałowych – spółki z o.o. i spółki akcyjnej)

 • NIP

 • REGON

 • osoby uprawnione do reprezentacji spółki, a więc także do podpisania umowy sprzedaży samochodu (osoba prawna zawsze działa przez osoby fizyczne, stąd potrzeba wskazania ludzi upoważnionych do podpisania umowy – spółka sama umowy nie podpisze).

UWAGA!!! Jeśli samochód ma kilku współwłaścicieli, na umowie sprzedaży trzeba podać dane ich wszystkich. Wszyscy współwłaściciele muszą również podpisać się pod umową.

Przedmiot umowy, czyli auto

Gdy już określiłeś poprawnie strony umowy, przejdziemy teraz do kolejnego etapu, jakim jest wskazanie przedmiotu umowy. W naszym przypadku będzie to oczywiście sprzedaż samochodu. Musisz jednak wyraźnie zaznaczyć o jaki model auta chodzi, jaki jest jego rocznik, przebieg, numer nadwozia (VIN), numer rejestracyjny. Dodatkowo zaznacz, co jest sprzedawane wraz z pojazdem – np. dodatkowy komplet kluczyków, opon, wyposażenie czy wreszcie zestaw dokumentów takich jak karta pojazdu. Niezwykle ważnym elementem jest wskazanie ceny, jaką musi zapłacić kupujący. Można określić ją w innej walucie niż polska, warto jednak,aby umowa precyzyjnie odnosiła się do terminu płatności, nawet jeśli ma ona nastąpić w kilku ratach.

Sama cena jest jednak niewystarczająca, trzeba powiem podać, w jakiej formie będzie ona uiszczona – czy do rąk sprzedawcy, czy na wskazany przez niego rachunek bankowy. Zaznacz też, kiedy nastąpi przekazanie samochodu nowemu właścicielowi – czy w momencie wpłacenia całej kwoty, ostatniej raty, a może w innym terminie.

Zadatek czy zaliczka?

Z wynagrodzeniem umownym może wiązać się także zaliczka lub zadatek – sprzedawca ma prawo żądać zapłaty części ceny auta zaraz po podpisaniu umowy.

Zaliczka – to wcześniej zapłacona część ceny. Jeśli umowa jest wykonana, kupujący płaci cenę pomniejszoną o wartość wcześniej wpłaconej zaliczki. Jeśli Ty jako sprzedający nie wywiążesz się z umowy, musisz zwrócić kupującemu zaliczkę.

Zadatek – jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem wykonania umowy. Także w tym przypadku, jeśli wszystko będzie w porządku i transakcja dojdzie do skutku, ostateczną cenę pomniejsza się o wartość wcześniejszego zadatku. Jednak jeśli umowa nie dojdzie do skutku z Twojej (sprzedającego) winy, bo np. w miedzyczasie znajdziesz kupca na samochód za lepszą cenę albo się rozmyślisz, kupujący będzie mógł zażądać od Ciebie zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.

Zadatek zabezpiecza więc interesy obu stron, podczas zaliczka przede wszystkim interes sprzedającego.

Czy sprzedający odpowiada za wady samochodu?

Używany samochód może mieć wady, nawet takie, o których sprzedający nic nie wie. Dlatego kupujący powinien dokładnie obejrzeć auto. Problem w tym, że uszkodzenia mogą uwidocznić się dopiero po pewnym czasie od podpisania umowy.

Aby sprzedawca nie był odpowiedzialny za tego rodzaju wady, w umowie powinien znaleźć się zapis, że kupujący sprawdził stan pojazdu i oświadcza, że w chwili zawarcia umowy nie miał on żadnych wad (ani fizycznych ani prawnych) lub że akceptuje stan techniczny auta. Przypomnę, że wada fizyczna to wszelkiego rodzaju uszkodzenia w pojeździe, wada prawna pojawia się zaś, gdy auto nie jest własnością sprzedawcy, jest obciążone np. zastawem lub zajęte w związku z egzekucją komorniczą i nie wolno go sprzedawać.

Oczywiście sprzedawca będzie zwolniony od odpowiedzialności za wady sprzedawanego samochodu tylko wtedy, gdy nie miał o nich w ogóle pojęcia i podstępnie nie ukrył ich przed kupującym. W przeciwnym razie oświadczenie kupującego o sprawdzeniu auta nie będzie wiążące i nabywca będzie mógł skutecznie dochodzić roszczeń od poprzedniego właściciela.

Umowa kupna sprzedaży auta – dodatkowe elementy

Dodatkowymi, choć nieobowiązkowymi elementami umowy sprzedaży pojazdu są:

 • gwarancja sprzedawcy

 • kara umowna za nieterminową płatność rat lub niezapłacenie wymaganego wynagrodzenia za samochód

 • prawo do odstąpienia od zawartej umowy w oznaczonym terminie np. w ciągu 14 dni od zakupu auta

Zasadniczo każda umowa cywilna jest konstruowana tak, jak życzą sobie tego jej strony. Tym samym mogą one okreslić dowolne postanowienia odnoszące się tak do praw, jak i obowiązków kupującego lub sprzedawcy. Musisz przy tym pamiętać, aby jeden z kontrahentów nie miał silniejszej pozycji względem drugiego oraz żeby poszczególne zapisy nie były sprzeczne z prawem (np. nie zmuszały kupującego do przestępstwa).

Podpisy

Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem są podpisy obu stron umowy. Muszą być one odręczne i nie mogą przybierać formy tzw. parafy. Oczywiście zarówno kupujący jak i sprzedawca mogą zawrzeć umowę za pośrednictwem pełnomocników (trzeba ich wówczas oznaczyć na początku kontraktu w miejscu określenia stron zobowiązania) – w takiej sytuacji podpis jest składany przez pełnomocnika.

Podatki

Sprzedaż auta jest czynnością cywilnoprawną, a to oznacza że jest ona opodatkowana. Podatek wynosi 2% od wartości rynkowej pojazdu w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wartość rynkowa to przeciętna cena za auto tej samej marki, modelu, rocznika, stanu technicznego, stopnia zużycia jaką możemy otrzymać w miejscowości (liczy się położenie geograficzne), w której sprzedawany jest pojazd. Pamiętaj więc, że wartość rynkowa to niekoniecznie cena, za jaką kupisz auto – jeśli cena za samochód ustalona w umowie będzie zbyt mała, Urząd Skarbowy może wszcząć procedurę wyjaśniającą.

Zapłacenie podatku obciąża kupującego – na złożenie do swojego Urzędu Skarbowego deklaracji PCC-3 ma on 14 dni od daty spisania umowy sprzedaży.

Rejestracja i ubezpieczenie samochodu

Po sprzedaży auta nabywca powinien niezwłocznie zgłosić fakt zawarcia umowy w organie rejestracyjnym – Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy lub Powiatu. Ma to na celu przerejestrowanie pojazdu na nowego właściciela.

W stosunku do obowiązkowego ubezpieczenia OC, jeśli pojazd był już objęty tą polisą, a sprzedawca nie postanowił inaczej – OC komunikacyjne przechodzi na nowego właściciela samochodu. W takim przypadku umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wcześniej ją wypowie (wypowiedzenia dokonuje się oczywiście na piśmie). Jeśli jednak sprzedawany samochód nie był objęty polisą OC, nabywca musi wykupić tę polisę najpóźniej w dniu zakupu auta.

Czytaj także: Sprzedaż samochodu a OC