Zapewnij sobie spokojny sen

Wybierzemy dla Ciebie najlepsze ubezpieczenie mieszkania lub domu
Nawet 50% taniej z gwarancją pełnego bezpieczeństwa

Kup online lub przez telefon
arrow

Może się jednak okazać, że przez brak wystarczającej ilości zamków lub ciągle odkładany na później remont nie otrzymasz odszkodowania, mimo opłacenia składek. Sprawdź, na jakie haczyki firm ubezpieczeniowych powinieneś szczególnie uważać kupując ubezpieczenie domku letniskowego.

  1. Nie każdy domek możesz ubezpieczyć

Przed wykupieniem polisy sprawdź, jak Twój ubezpieczyciel definiuje domek letniskowy. Przykładowa definicja z OWU  towarzystwa Ergo Hestia:

Jednym z warunków stawianych przez ubezpieczycieli, jest to, aby domek letniskowy był budynkiem w rozumieniu prawa budowlanego, czyli musi to być obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Z ubezpieczeniem domku na palach, który nie ma fundamentów, mogą być problemy.

W przypadku ubezpieczenia PZU Dom Letniskowy wszelkie otwory w ścianach, stropach, podłogach lub dachach domku muszą być zamknięte w taki sposób, aby nie był możliwy dostęp do wnętrza osób trzecich bez użycia siły lub narzędzi. Ściany, podłogi, stropy lub dachy muszą być tak zamocowane i osadzone, że nie jest możliwe ich zdemontowanie bez równoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia tych elementów. Okna, drzwi balkonowe lub tarasowe muszą być tak umocowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi.

  1. Musisz mieć wszystkie „papiery”

W PZU szkody powstałe w wyniku błędów konstrukcyjnych zaistniałych na etapie projektu lub wykonawstwa, jeśli budynek został wzniesiony bez projektu wykonanego przez uprawnionego specjalistę są wyłączone z odpowiedzialności. Firma nie zapłaci także za szkody spowodowane prowadzeniem prac budowlanych bez ich zgłoszenia odpowiedniemu organowi. Niewykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych lub kontroli okresowych również dyskwalifikuje nas do odebrania pieniędzy z ubezpieczenia.

Bardzo ważne jest także, byś przestrzegał obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz wykonywał dozoru technicznego oraz wszelkich inwestycji i napraw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji. Zasadnicze znaczenie ma dobry stan dachów, prawidłowe zabezpieczenie otworów dachowych, konserwacja przewodów i urządzeń doprowadzających i odprowadzających.

  1. Niedbalstwo nie wchodzi w grę

Firmy w ogólnych warunkach ubezpieczenia zaznaczają także, że wszelkie zdarzenia wynikające z zaniedbania ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osoby bliskiej ubezpieczonego podlegają wyłączeniu odpowiedzialności. Pozostawienie niezamkniętych na klucz drzwi, które ułatwiło włamanie i kradzież bądź pozostawienie otwartego okna, przez które bez problemu przedostał się deszcz, co w następstwie doprowadziło do zalania, nie wchodzą w zakres ubezpieczenia. Dotyczy to także wycinki drzewa, które spadło na dom letniskowy w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia przez wycinających. Pęknięcie rur lub wyposażenia instalacyjnego wskutek nieutrzymywania odpowiedniej temperatury jest kolejnym wyłączeniem odpowiedzialności.

  1. Za małe szkody nie będzie odszkodowania

Nieczytanie lub pobieżne czytanie ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) może doprowadzić do tego, że w przypadku Ergo Hestii bądź Warty nie zwrócisz uwagi na dodatkowe wyłączenie odpowiedzialności, które występuje w obydwu firmach. Jest to franszyza integralna, czyli kwota stanowiąca dolną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela. Oznacza to, że poniżej jej wysokości ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę. W Ergo Hestii ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody nie przekraczające w dniu ustalenia odszkodowania kwoty 300 zł, natomiast w Warcie – 100 zł.

Czytaj także: Franszyza integralna i udział własny – za drobne szkody nie dostaniesz odszkodowania z AC

  1. Ubezpieczenie domku letniskowego od kradzieży: tak, ale musisz mieć dobre zamki

Za dodatkową opłatą możesz ubezpieczyć dom letniskowy przed kradzieżą z włamaniem bądź rozbojem. W przypadku ubezpieczenia ryzyka kradzieży z włamaniem standardowo towarzystwa wymagają minimum dwóch zamków tzw. wielozastawkowych lub jednego wielopunktowego bądź mechaniczno-elektronicznego. W niektórych ofertach wystarczające jest zabezpieczenie domku co najmniej dwiema kłódkami. Poza zabezpieczeniem otworów drzwiowych zwykle ubezpieczyciele wymagają zabezpieczenia otworów okiennych poprzez zamontowanie krat, okiennic lub żaluzji antywłamaniowych.

Czytaj także: Zabezpieczenia antywłamaniowe – niższa składka za ubezpieczenie mieszkania

  1. Standardowe wyłączenia odpowiedzialności

Są takie sytuacje, za które większość towarzystw odpowiedzialności nie ponosi. Są to między innymi:

  • szkody wyrządzone przez ubezpieczonego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa

  • szkody powstałe w wyniku wojny, aktów terroru, zamieszek, strajków, trzęsień ziemi, działania energii jądrowej czy pola magnetycznego

  • szkody wyrządzone przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osoby bliskie będące pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź środków odurzających

Bądź ostrożny przy wyborze ochrony ubezpieczeniowej Twojego domku letniskowego. Czytaj ogólne warunki ubezpieczenia ze zrozumieniem i wybierz pakiet ochrony dostosowany do indywidualnych potrzeb. Lektura OWU pomoże Ci rozwiać wątpliwości oraz uświadomić sobie sytuacje, w których nie otrzymasz wypłaty odszkodowania. Nie pozwól przyspieszyć swojej decyzji niecierpliwemu agentowi ubezpieczeniowemu.