REGULAMIN KONKURSU

Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu.  

 1. CELE KONKURSU

1.1 Celem Konkursu jest wzrost popularności serwisu mFind oraz zwiększenie liczby jego użytkowników.

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest mFind IT Sp. z o.o.

 1. DEFINICJE

3.1 Konkurs – Konkurs, regulowany niniejszym Regulaminem.

3.2 Organizator – spółka mFind IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Człuchowskiej 74/U1, 01-360 Warszawa; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 536322, NIP: 5223020611.

3.3 Biuro Organizatora – pomieszczenia biurowe, wykorzystywane przez Organizatora, mieszczące się w Warszawie, przy ulicy Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.

3.4 Serwis - platforma internetowa znajdująca się pod adresem https://www.mfind.pl, której właścicielem jest Organizator; jest to aplikacja służąca do porównywania składek ubezpieczeniowych od wielu towarzystw ubezpieczeniowych  przez klientów indywidualnych oraz  przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wysokość składki jest ustalana w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika do dedykowanego formularza na stronie internetowej. Platforma umożliwia jednocześnie zakup polis ubezpieczeniowych za pośrednictwem Internetu. Funkcjonalności Serwisu są stale rozbudowywane.

3.5 Partner/Polecający – podmiot, z którym mFind IT Sp. z o.o. podpisał umowę partnerską w sprawie dystrybucji kodów promocyjnych do Konkursu albo podmiot, który zaakceptował Regulamin i któremu Organizator przekazał Kod Promocyjny.  

3.6 Uczestnik - osoba fizyczna, które otrzymała od Partnera/Polecającego  Kod Promocyjny, spełniła warunki udziału w Konkursie i do niego przystąpiła.

3.7 Kod Promocyjny – unikalne hasło, otrzymane od Partnera/Polecającego lub od Organizatora.

3.8 Umowa Ubezpieczenia– umowa ubezpieczenia komunikacyjnego zawarta przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych znajdujących się na Serwisie.

3.9 Nagroda – kwota netto przyznana Uczestnikowi przez Organizatora. Nagroda jest przyznawana w wysokości obowiązującej w chwili przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Stawki Nagród dostępne są na stronach Serwisu.

3.10 Dane osobowe – dane niezbędne do otrzymania Nagrody, których administratorem jest Organizator, potrzebne i używane wyłącznie na potrzeby niniejszego Konkursu

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

4.1 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach hazardowych.

4.3 Konkurs pozbawiony jest jakichkolwiek elementów losowości i przypadkowości w uzyskaniu prawa do nabycia Nagrody.

4.4 Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 1. UCZESTNICY KONKURSU

5.1 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które spełniły łącznie następujące warunki:

5.1.1 Na przeznaczonej do tego podstronie Serwisu www.mfind.pl/50plus, wprowadziły aktualny Kod Promocyjny, a następnie

5.1.2 W okresie ważności Kodu Promocyjnego lub do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Kod Promocyjny stracił ważność, zawarły Umowę Ubezpieczenia na podstawie wybranej oferty i nie odstąpiły od niej w terminie 30 dni od dnia zawarcia.

5.1.3 Wypełniając formularz, o którym mowa w pkt. 5.1.1, podały swój adres e-mail, na który zostaną przesłane informacje umożliwiające udział w Konkursie.

 1. OGRANICZENIA W ZAKRESIE UCZESTNIKÓW

6.1 Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.

6.2 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

6.3 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 1. DANE OSOBOWE

Udział w Konkursie upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych Uczestnika z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

7.2 Administratorem danych osobowych w Konkursie jest  mfind IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536322, NIP: 5223020611, Regon: 360099494, wysokość kapitału zakładowego spółki: 111 950,00 zł, kapitał opłacony w całości.

7.3 Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usuwania. W razie chęci skorzystania z tych uprawnień Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem.

7.4 Dane osobowe są potrzebne i używane wyłącznie na potrzeby Konkursu. Podanie danych osobowych i zgodna na ich przetwarzanie pozostają dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

 1. CZAS TRWANIA

Od dnia ogłoszenia na stronach Serwisu do dnia 31.12.2019 r.

 1. WARUNKI i PRZEBIEG

9.1 Uczestnik po spełnieniu warunków udziału w Konkursie o których mowa w par. 5 powyżej, otrzymuje w ciągu maksymalnie 60 dni na podany podczas zawierania Umowy Ubezpieczenia adres e-mail informacje umożliwiające udział w Konkursie.

9.2 Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na przygotowane przez Organizatora pytanie konkursowe „Czy w Polsce ubezpieczenie OC na samochód osobowy jest obowiązkowe?”

9.3 Warunkiem przyznania Nagrody jest poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe.

9.4 O prawie do otrzymania Nagrody lub braku tego prawa Uczestnik zostanie poinformowany na podany adres e-mail niezwłocznie po wykonaniu zadania konkursowego.

9.5 Warunkiem wypłaty Nagrody będzie podanie Organizatorowi numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana Nagroda.

9.6 Nagroda będzie przyznawana wyłącznie w sytuacji pierwszego zawarcia Umowy Ubezpieczenia przez Uczestnika

9.7 Nagroda będzie wypłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika informacji o jej przyznaniu, przesłanej na adres e-mail Uczestnika podany podczas zawierania Umowy Ubezpieczenia.

9.8 W przypadku, gdy Uczestnik występuje w Umowie Ubezpieczenia jako ubezpieczający jednocześnie nie będąc ubezpieczonym, prawo do odebrania Nagrody przechodzi na wskazaną przez Uczestnika osobę będącą stroną Umowy Ubezpieczenia w charakterze ubezpieczonego.

9.9 Maksymalny czas oczekiwania na Nagrodę od dnia przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu do dnia przelewu wynosi 90 dni.

9.10 Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.

9.11 Komisja Konkursowa będzie weryfikowała prawidłowość udzielonych przez Uczestnika odpowiedzi na pytania konkursowe oraz czuwała nad prawidłowością przebiegu Konkursu.

 1. REKLAMACJE

10.1 Uczestnik Konkursu może złożyć reklamację w następujący sposób: osobiście w biurze Organizatora, pisemnie na adres Biura Organizatora (ul. Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa) lub elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na Serwisie na stronie https://www.mfind.pl/kontakt/ z wykorzystaniem dedykowanego formularza kontaktowego.

10.2 Reklamacja może zostać złożona w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia upływu najwcześniejszego terminu do wypłaty Nagrody, lub w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o braku prawa do Nagrody.

10.3 Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rzetelnego rozpatrzenia.

10.4 Reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie, może on zostać wydłużony, o czym Organizator przekaże stosowną informację.

10.5 Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana pisemnie za pośrednictwem poczty bądź w inny uzgodniony sposób.

 1. OBOWIĄZKI PODATKOWE

11.1 Przyznawane w Konkursie Nagrody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

11.2 Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Do zdobytej przez Uczestnika Nagrody Organizator przyzna laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości każdej Nagrody. Od łącznej wartości nagród Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2032) i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego.

11.3 Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu Nagrody jest Organizator.

11.4 Nagroda jest przekazywana Uczestnikowi na podany rachunek bankowy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z zasadami określonymi

w niniejszym Regulaminie i je akceptuje.

12.2 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikowania Uczestników biorących udział w Konkursie.

12.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu w dowolnym terminie lub skrócenia ważności Kodów Promocyjnych bez podania przyczyny.

12.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu bez podania przyczyny.

12.5 Organizator poinformuje o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu Konkursu w dowolnym terminie lub skróceniu ważności Kodów Promocyjnych na Serwisie.

12.6 Zakończenie Konkursu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników, tj. na wypłacone lub przyznane, a nie wypłacone Nagrody.

12.7 Regulamin Konkursu jest dostępny w Biurze Organizatora i na Serwisie.

12.8 Niniejszy regulamin Konkursu obowiązuje od dnia 07.09.2017 r.  

W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma także Regulamin Serwisu dostępny pod adresem https://www.mfind.pl/regulamin-polityka-prywatnosci/, oraz odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.